Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

I Am Legend

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2007Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: Dolby TrueHD
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 205928EAN: 7321946176356

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Suu­rin piir­tein sa­maan ai­kaan, kun tämä Blu-­Ray -­ver­sio il­mes­tyi, il­moi­tet­tiin sci­fin vil­li­mie­hen Ric­hard Mat­he­so­nin ro­maa­nin Olen le­gen­da voit­ta­neen Täh­ti­vael­ta­ja-­pal­kin­non par­haas­ta vuon­na 2007 suo­mek­si il­mes­ty­neestä sci­fi-­kir­jas­ta.

Suu­rin piir­tein sa­maan ai­kaan, kun tämä Blu-Ray -ver­sio il­mes­tyi, il­moi­tet­tiin sci­fin vil­li­mie­hen Ric­hard Mat­he­so­nin ro­maa­nin Olen le­gen­da (1954) voit­ta­neen Täh­ti­vael­ta­ja-pal­kin­non par­haas­ta vuon­na 2007 suo­mek­si il­mes­ty­neestä sci­fi-kir­jas­ta. Oli­kin jo ai­ka suo­men­taa klas­sik­ko, jon­ka pai­noar­vo on kas­va­nut sitä mu­kaan kun se on vai­kut­ta­nut mo­neen muu­hun seu­raa­jaan­sa.
Hyvän klas­sik­koe­lo­ku­van uu­sin­ta­fil­ma­ti­soin­nit jou­tu­vat mil­tei poik­keuk­set­ta mah­dot­to­man eteen. Mut­ta kun tehdään huo­no klas­sik­ko uu­sik­si, mah­dol­li­suuk­sia on pal­jon enemmän.
Mil­lai­nen sel­lai­nen hyvä huo­no elo­ku­va on? Yk­si par­hais­ta esi­mer­keistä on vi­ruk­sen tu­ho­mas­ta maail­mas­ta ker­to­va Ome­ga Man (1972), jo­ka kaa­tui huo­nos­ti mei­kat­tui­hin mu­tant­tei­hin­sa. Elo­ku­va pe­rus­tui juu­ri ky­sei­seen Mat­he­so­nin ro­maa­niin, jo­ka on nyt teh­ty uu­sik­si oi­keal­la ni­mellään.
Hämmäs­tys oli mel­koi­nen, sillä I Am Le­gend on tyy­li­ta­jui­nen, jän­nittävä ja näyttävä, mo­der­ni scien­ce fic­tion –e­lo­ku­va.
Se on osan­nut ot­taa so­pi­vas­ti vai­kut­tei­ta Ro­me­ron zom­bie-t­ri­lo­gias­ta ja L.Q. Jo­ne­sin A Boy and His Dog –­kult­ti­fan­ta­sias­ta, mut­ta tar­joaa myös omaa ku­vas­toaan in­hi­mil­li­syy­den pe­rus­tas­ta, us­kon­nos­ta ja si­vii­li­saa­tion on­gel­mis­ta.
Pääo­san Will Smith te­kee hen­kevän ja em­paat­ti­sen roo­lin, kun ta­ri­nan aiem­pien ver­sioi­den pää­hen­kilöt Charl­ton Hes­ton ja Vin­cent Pri­ce ve­tivät mas­ku­lii­nin kaa­pua yl­leen. Luul­ta­vas­ti Mat­he­so­nin kult­ti­ta­ri­na tehdään vielä uu­del­leen, sillä al­ku­peräis­ro­maa­nis­sa vii­meistä miestä jah­ta­si­vat vam­pyy­rit. Se ver­sio on vielä te­kemättä.
B­lu-ray osoit­taa vii­meistään sen, että elo­ku­vas­ta riittää mo­neen kat­se­lu­ker­taan. Tek­nis­ten seik­ko­jen lisäk­si saat­taa huo­mioi­da uu­sia puo­lia. Ro­bert Ne­vil­le ajaa Ford Mus­tan­gia siinä missä edeltäjässään, mut­ta kaik­ki­nai­nen au­to­fe­ti­sis­mi jää puo­li­tie­hen: ympä­ristöar­vot jylläävät ai­van toi­sin kuin vuon­na 1971.
Ne­vil­le osa­si aiem­min si­tee­ra­ta Woods­tock-e­lo­ku­vaa, kun nyt se on vaih­tu­nut Sh­re­kiin. Elo­ku­va­ju­lis­teet ker­to­vat "­van­ho­jen klas­si­koi­den" pyö­rivän New Yor­kin teat­te­reis­sa: The Pro­du­cers ja Le­gal­ly Blon­de! Su­per­san­kae­rie­lo­ku­vat ovat eden­neet jo Bat­man ja Teräs­mies -o­saan.
En­simmäi­ses­sa lei­jo­na­koh­tauk­ses­sa vih­ja­taan, kuin­ka nor­maa­lit vais­tot ovat kuol­leet, kun per­he metsästää yh­dessä. Nor­maa­lis­ti­han naa­ras te­kee työn.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva teki kunniaa jo DVD-versiona auringonlaskuille, varjoille ja valolle. BD toistaa kaiken tarkemmin. Jopa niin tarkasti, että hauska leijonakohtaus näyttää jopa liian tarkalta: teräväpiirto saattaa olla tehostekohtauksille armoton. Ääniraita luo edelleen tilantunnelmaa tyylikkäästi, mutta kyllä TrueHD:n suurin ero on raikkaudessa ja luonnolisuudessa. Ero suorastaan hätkähdyttää. Mukana on neljä minuuttia teatterilevitystä pidempi versio onnellisine ja pitkine loppuineen. Muut lisäkohtaukset liittyvät uima-altaan virvelöintiin ja kalojen syöttelyyn. Myös leijonapariskunta nähdään kertaalleen. Teatteriin valittu versio on toki iskevämpi ja realistisempi. Ekstroihin on tallennettu 21 min. animaatiota ja 20+49 min. dokumentit kuten kahden levyn DVD-laitoksessakin.. (PS)
13/10/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy