Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Uskollinen puutarhuri

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2006Kesto: 131 minuuttia
Julkaisija: Potboiler Production 
  
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Potboiler Production) ellei toisin mainita.

Elokuva

Us­kol­li­sen puu­tar­hu­rin ko­ko vas­tak­kai­na­set­te­lu sel­viää yh­dellä otok­sel­la.

Us­kol­li­sen puu­tar­hu­rin ko­ko vas­tak­kai­na­set­te­lu sel­viää yh­dellä otok­sel­la. Brit­ti­dip­lo­maa­tit ja lää­ke­teh­tai­li­jat hoi­ta­vat yh­te­ne­viä int­res­sejään golf­kentän vi­he­riöllä. Kun ka­me­ra kään­tyy, vas­tas­sa on kan­taväestön slum­mi­pa­rak­ke­ja silmän­kan­ta­mat­to­miin.
Oh­jaa­ja Fer­nan­do Mei­rel­les huo­mat­tiin Rio de Ja­nei­ron get­toi­hin si­joit­tu­vas­ta elo­ku­vas­ta Ci­ty of God. Nyt hän so­vit­taa tuo­ret­ta ja vä­litöntä do­ku­men­taa­ri­suu­den vai­ku­tel­maa John Le Carrén me­nes­tyst­ril­le­riin val­kois­ten veh­kei­lystä Ke­nias­sa.
Ker­ran­kin af­rik­ka­lai­nen mai­se­ma ei ole elo­ku­vas­sa vain maus­te tai tuo­mas­sa pai­kal­lisvä­riä jännä­riin, jos­sa juo­ni vaik­ka­pa Bon­dien ta­paan si­joit­tuu ek­so­tiik­ka­syistä har­vem­min ku­vat­tuun maail­man­kolk­kaan. Us­kol­li­nen puu­tar­hu­ri elää mai­se­mas­taan ja niistä elin­ta­po­jen yh­teentörmäyk­sistä, jois­sa län­si­mai­nen ylem­myy­den­tun­to pal­jas­tuu avoi­me­na hyväk­sikäyttönä tai so­keu­te­na to­del­li­sil­le on­gel­mil­le.
Le Carrén ta­ri­nas­ta Mei­rel­les muok­kaa sir­pa­lei­sen mys­tee­rin, jos­sa ra­jat­tu näkö­kul­ma pit­kittää pa­la­pe­lin ko­koa­mis­ta. Ker­to­mus ei pe­rus­tu jän­ni­tyk­seen, vaan sa­la­liit­toon ja etu­ris­ti­rii­taa seu­raa­vaan in­hi­mil­li­seen tra­ge­diaan. Käy sel­vil­le, kuin­ka pi­meitä val­koi­set puu­haa­vat pi­meimmässä Af­ri­kas­saan.
Lop­pu­teks­tin kaik­ki yh­tey­det to­del­li­suu­teen kieltävää va­kio­va­kuu­tus­ta edeltää no­peas­ti ohi vi­lah­ta­va il­moi­tus, jos­sa to­de­taan, et­tei ”­ta­ri­na pi­ru vie pe­rus­tu to­si­ta­pah­tu­miin, mut­ta…”. Te­kijät ovat­kin il­mei­sen va­kuut­tu­nei­ta, että vas­taa­via vää­rinkäytök­siä on ta­pah­tu­nut maail­man si­vu.
Pää­hen­kilöitä esittävät jo ni­millään laa­dun ta­kaa­vat Rac­hel Weisz ja Ralph Fien­nes. Weisz on yh­teis­kun­nal­li­ses­ti ak­tii­vi ja oman­tun­non­tark­ka Tes­sa, jo­ka dip­lo­maat­ti­mie­hensä mu­ka­na mat­kus­taa ko­men­nuk­sel­le Nai­ro­biin.
Pa­la­neen kä­ryä
Fien­ne­sin roo­li on dip­lo­maat­ti Jus­tin, hie­no­tun­tei­sen ja hy­vin käyttäy­tyvän brit­ti­vir­ka­mie­hen pe­ri­ku­va. Jus­tin on pum­pu­lis­sa kul­ta­lu­sik­ka suus­sa elä­nyt ja ar­vok­kai­ta elä­ke­vuo­sia odot­ta­va hy­vien kou­lu­jen kas­vat­ti, jol­la pe­rin­tei­sen jäykän ylä­huu­len ti­lal­la on vih­reä peu­ka­lo.
Vais­to­jaan seu­raa­va Tes­sa hais­taa pa­la­neen kä­ryä ja löytää to­dis­tei­ta lää­ke­teh­tai­den vää­rinkäytök­sistä. Il­mais­ten AIDS-tes­tien var­jol­la köy­hiä po­ti­lai­ta pi­detään koe­ka­nii­nei­na brit­ti­hal­li­tuk­sen siu­nauk­sel­la. Lää­ke­teh­taan si­joit­ta­mi­nen ”emä­maa­han” loi­si eli­neh­to­ja työttö­myy­den ra­sit­ta­maan Wa­le­siin.
Dip­lo­maa­tin koh­ta­lok­si koi­tuu hyvän­tah­toi­nen hi­taus, jol­la omaa pientä puu­tar­haan­sa hoi­ta­va her­ras­mies pitkään sul­kee silmänsä Tes­san huo­maa­mal­ta riis­tol­ta.
Us­kol­li­nen puu­tar­hu­ri ra­ken­taa puit­teen­sa viit­se­liääs­ti yk­si­tyis­koh­tia ja si­vu­hah­mo­ja myö­ten. Niinpä lois­tonäyt­te­lijät yltävät par­haim­paan­sa. Weisz on her­mo­herkkä, in­to­hi­moi­nen ja kärkäs Tes­sa, omas­ta hy­vin­voin­nis­taan ja tur­val­li­suu­des­taan tin­kivä tais­te­li­ja­luon­ne, jo­ta epä­koh­dat vetävät puo­leen­sa kuin mag­neet­ti.
Aiem­mat vä­kevät roo­lit eivät tun­nu jättä­neen mitään jäl­kiä tai naa­maa ku­lut­ta­via kuo­ria Fien­ne­sin ole­muk­seen. Haa­van­leh­tenä on­nea nai­ses­taan ja puu­tar­has­taan vä­ri­sevä Jus­tin on voit­to näyt­te­lijäl­le. Täh­teyttä vie­ras­ta­van Fien­ne­sin ky­ky uu­siu­tua ja tehdä roo­lin­sa ai­na tees­ken­te­lemättömän tuo­rees­ti, ha­kee ver­tais­taan.
Fien­ne­sin pää­roo­li oli­si hy­vin kel­van­nut Weis­zin si­vuo­san rin­nal­le Os­car-eh­dok­kaak­si. Us­kol­li­nen puu­tar­hu­ri ki­saa pal­kin­nois­ta myös Clai­re Simp­so­nin il­miömäi­sen leik­kauk­sen, Al­ber­to Ig­le­siak­sen vai­kut­ta­van mu­sii­kin ja Jeff­rey Cai­nen tai­dok­kaas­ti muok­kaa­man kä­si­kir­joi­tuk­sen an­sios­ta. (HB)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy