Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Rottatouille

Ratatouille 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2007Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: Buena VistaKuva:
Anamorfinen 2.39*
Ääniraita: PCM5.1
Dolby Digital 5.1 (SUOMI)
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 205212EAN: 8717418139476

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Buena Vista) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ro­bin­so­nin per­he pa­ni pelkäämään pa­hin­ta.

Ro­bin­so­nin per­he pa­ni pelkäämään pa­hin­ta. On­ko Dis­neyl­le ani­maa­tioi­ta tuot­ta­van Pi­xa­rin täh­ti haa­lis­tu­mas­sa? Kun vielä nu­kah­din Rot­ta­touil­len en­simmäi­sen koh­tauk­sen jäl­keen At­lan­tin yllä, odo­tuk­set eivät ol­leet kor­keal­la vi­deo­lai­tok­sen saa­pues­sa.
I­lo oli sitä­kin suu­rem­pi, kun pal­jas­tui, että tuo­tan­toyh­tiö pys­tyi ki­teyttämään fun­ny ani­mals –­gen­ren pe­ruslähtö­koh­dan. Pu­hu­vat eläi­met kuu­lu­vat sa­tu­jen pe­rin­tee­seen. Ne ovat aja­tuk­se­na täy­sin ab­sur­de­ja, jot­ta ta­ri­nas­sa pys­tytään etäy­tymään koh­tees­ta ja ir­vai­le­maan ih­mi­selämän kum­mal­li­suuk­sil­le.
Rot­ta­touil­le hyö­dyntää ruo­ka- ja vii­ni­buu­mia, jo­hon liit­tyy kum­mal­lis­ta sno­bis­mia. Kun jen­kit ja bri­tit al­koi­vat Mic­he­lin-hörhöi­lynsä, unoh­tui se, että rans­ka­lai­nen ra­kas­taa ruo­kaa. Sen tuo­ma so­siaa­li­nen ar­vo oli vain maus­te.
Kun yleensä keit­tiön pa­him­pa­na vi­hol­li­se­na pi­det­ty rot­ta pe­las­taa pa­rii­si­lais­ra­vin­to­lan oi­vil­la ke­hi­tel­millään, päästään sa­mal­la ot­ta­maan kan­taa ra­sis­miin, luok­kae­roi­hin ja po­li­tiik­kaan. Tätä ei kui­ten­kaan tar­vit­se aja­tel­la, pa­lan voi hau­ka­ta kuin­ka ke­vyellä mie­lellä ta­han­sa.
Tark­ka, tyy­likäs ja näyttävä ku­va- ja ää­ni-il­mai­su kuu­luu Pi­xa­rin pe­rus­hy­vei­siin. DVD-le­vyyn ver­rat­tu­na erot ovat ta­val­lis­ta pie­nem­piä di­gi­taa­lia­ni­maa­tion ta­kia, mut­ta terävä­piir­ron hie­man tar­kem­paa jäl­keä voi ver­ra­ta hie­nos­ti to­teu­te­tun viemä­ri­koh­tauk­sen tai Pa­rii­sin kat­to­jen yllä to­teu­te­tus­sa pa­no­raa­mas­sa. Ekst­roi­hin on tal­len­net­tu kak­si ly­hy­ta­ni­maa­tio­ta, 13 min. haas­tat­te­lu, 6+1+4+2+2 min. do­ku­men­tit, 20 min. pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia ja hah­mop­ro­fii­lit. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy