Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

The Bling Ring

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2013Kesto: 87 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706710221937

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

On ai­ka ku­vaa­vaa, että ylel­li­syys­ta­va­rois­ta elämänsä tar­koi­tuk­sen ot­ta­nei­den nuor­ten ku­vaus ja­kaa mie­liä juu­ri 15-­vuo­tiait­ten tyttö­jen pa­ris­sa.

On ai­ka ku­vaa­vaa, että ylel­li­syys­ta­va­rois­ta elämänsä tar­koi­tuk­sen ot­ta­nei­den nuor­ten ku­vaus ja­kaa mie­liä juu­ri 15-vuo­tiait­ten tyttö­jen pa­ris­sa. Toi­set pitävät, toi­set eivät. Luul­ta­vas­ti en­sin mai­ni­tut eivät ymmärrä, kuin­ka ko­vaa So­fia Cop­po­lan elo­ku­va lyö kaik­kia meitä koh­taan, jot­ka in­nos­tum­me merk­ki­tuot­teis­ta iästä riip­pu­mat­ta.
Meillä oli vain Le­vi’s ja La­cos­te, kun ny­ky­nuo­ril­la ei suin­kaan ole vain mas­sabrän­dejä ku­ten Guess tai Mic­hael Kors, vaan heillä on myös Cha­nel ja Louis Vuit­ton. Oli va­raa tai ei.
E­lo­ku­van ta­ri­na on vieläpä to­si. Tei­ni­jen­gi mur­tau­tuu usei­ta ker­to­ja pal­vo­mien­sa mal­lien ja tei­ni-i­do­lien asun­toi­hin va­ras­taak­seen mie­lui­sim­mat kengät, lau­kut ja ko­rut. Lap­sel­li­sen avoi­mes­ti teh­ty ri­kos­sar­ja ei oli­si voi­nut py­syä sa­las­sa, kun jäl­kiä jä­tet­tiin ja uro­teioil­la ke­hus­kel­tiin kou­lus­sa.
Kont­ras­ti on koh­tuul­li­sen ra­ju. Los An­ge­le­sin Val­ley on ää­rimmäi­nen paik­ka, kun meillä tyy­dytään hymäh­te­lemään lap­sil­le, jot­ka jo­not­ta­vat Star­buck­sin huo­noa kah­via.Yh­tymä­koh­ta kui­ten­kin löy­tyy it­se kul­le­kin kat­so­jal­le.
Il­miö oli sa­ma 1980-lu­vun Suo­mes­sa. Hyväo­sais­ten lap­set ja kaik­kein tyr­kyimmät tun­tui­vat viehät­tyvän muo­dis­ta ja lis­ta­hi­teistä. Pu­hut­tiin hi­leistä ja ju­peis­ta. Työläis­nuo­ret ja omas­ta mie­lestän fik­sum­mat har­ras­ti­vat ele­gan­tim­paa kult­tuu­ria ja var­sin­kin mu­siik­kia, jos­ta val­ta­vir­ta ei tien­nyt mitään. Mo­lem­mat ryhmät ha­lu­si­vat ol­la eliit­tiä ja muok­ka­si­vat omaa iden­ti­teet­tiään lo­pul­ta sa­mal­la ta­paa.
Ny­kypäivänä Suo­mes­sa­kin saat­taa pie­ni­tu­lois­ten van­hem­pien tytär os­taa kesäan­sioil­laan 5 000 eu­ron Cha­ne­lin lau­kun. Luul­ta­vas­ti se lauk­ku an­taa iloa lo­pun elämän ajak­si. Sitä ehkä päi­vi­tellään, mut­ta ei tuo­mi­ta. Eikä pitäi­sikään.
Jo­tain tässä ku­lu­tus­hys­te­rias­sa on kui­ten­kin kir­peää. Tun­tuu siltä, että ih­mis­ten elämä on pe­rin tyhjää juu­ri oman it­sensä kans­sa, kun ai­ka täy­tyy täyttää ta­va­roil­la ja har­ras­tuk­sil­la. Fi­lo­so­fi­nen mie­tis­ke­ly voi­si ol­la pai­kal­laan it­se kul­la­kin.
Cop­po­lan elo­ku­van an­sio on siinä, et­tei se pilk­kaa koh­tei­taan lii­kaa. Kel­lo­mie­het voi­vat to­sin ol­la ai­na­kin yh­dessä koh­tauk­ses­sa eri mieltä, kun pää­hen­kilö myy kym­me­nen har­vi­nai­sel­la tau­lul­la va­rus­tet­tua Ro­le­xia 5 000 taa­lal­la, kun oi­kea hin­ta oli­si sa­dois­sa tu­han­sis­sa.
So­pi­va ar­ki­suus on pai­kal­laan. Tyy­li­la­ji on li­ki do­ku­men­taa­ri­nen. Ker­ran­kin ny­kypäivän sur­kea tans­si­mu­siik­ki on oi­keas­sa käytössä tu­ke­mas­sa il­mai­sua.
Kes­ki­ta­son ku­va ja ää­ni pyr­kivät do­ku­men­ti­no­mai­suu­teen. Ei ekst­ro­ja. (PS)
13/12/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy