Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Arrival

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: Walt Disney 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Walt Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kie­li­toh­to­ri Loui­se Banks saa yllättävän tie­don kes­ken op­pi­tun­nin.

Kie­li­toh­to­ri Loui­se Banks (A­my Adams) saa yllättävän tie­don kes­ken op­pi­tun­nin. Maa­pal­lon pin­nal­le on las­keu­tu­nut epämääräi­siä soi­kioi­ta, yh­tey­de­not­to uni­ver­su­min toi­sel­ta lai­dal­ta to­teu­tuu. Ovel­le ko­pu­te­taan, evers­ti We­ber (Fo­rest Whi­ta­ker) us­koo Bank­sin ole­van maa­pal­lon vah­vin ase ymmär­ryk­seen. Ma­te­maa­tik­ko Ian Don­nel­lyn (Je­re­my Ren­ner) tuel­la, Banks hyppää pää edellä syvään pää­tyyn, kom­mu­ni­koin­ti­kei­no tun­te­mat­to­man kans­sa ta­voit­tee­naan. Tehtävä opet­taa, että yh­tei­sen kie­len löy­ty­mi­nen ei ole syn­nyin­pai­kas­ta kiin­ni.
Toi­set elo­ku­van­te­kijät ko­ke­vat vel­vol­li­suu­dek­seen nos­taa esiin ai­kam­me tär­keim­piä ja räjäh­dys­her­kim­piä ai­hei­ta, tart­tu­vat ha­lua­miin­sa tee­moi­hin ai­ka­na, jol­loin po­lii­ti­kot eivät ky­ke­ne päätök­siin. Tai­tei­li­jois­ta teräväjär­ki­simmät upot­ta­vat vies­tinsä vie­rai­siin ympä­ristöi­hin, jol­loin sisältö le­viää pak­ko­syötön omai­se­na mah­dol­li­sim­man laa­jois­sa pii­reissä.
Ka­na­da­lai­nen De­nis Vil­le­neu­ve on ai­kam­me tär­keitä elo­ku­vaoh­jaa­jia. Tällä ker­taa Vil­le­neu­ve syöttää vies­tinsä scien­ce fic­tion -e­lo­ku­van ke­hyk­sissä. Ar­ri­val on elo­ku­va su­vait­se­vai­suu­des­ta, se ha­vain­nol­lis­taa tar­koi­tuk­sen­sa kan­sa­kun­tien vä­li­sen kil­pa­juok­sun kaut­ta. Sa­mal­la se tah­too las­kea toi­von­sa ih­mi­sen va­raan. Tie­deih­mis­ten yli­ver­tai­suus maail­man so­ta­ko­neis­to­jen rin­nal­la on selvä. Ma­te­maat­ti­sen ja kie­lel­li­sen ä­lyk­kyy­den — siinä missä tie­de­mies­ten ja ul­koa­va­ruu­den asuk­kien — yh­teis­työ su­juu su­la­val­la ta­val­la. Suur­val­ta­joh­ta­jien rat­kai­suy­ri­tyk­set suo­rien pu­he­lin­lin­jo­jen vä­li­tyk­sellä saa­daan näyttämään sur­ku­hu­pai­sil­ta.
Ar­ri­val muis­tut­taa jo­kai­ses­sa kään­teessä yk­silön poh­jim­mai­ses­ta ha­lus­ta löytää rat­kai­su. Vas­ta­voi­ma, po­liit­tis-mi­litää­ri­nen joh­to ha­kee yh­teistä sä­veltä um­pimähkään. Ih­mi­nen on niin jär­ki- kuin tun­ne­poh­jal­ta toi­mies­saan voi­mak­kaam­pi kuin ky­see­na­lais­ten am­bi­tioi­den joh­dat­te­le­ma val­tiol­li­nen koa­li­tio.
Ai­ka­ja­naa kieh­to­vas­ti myl­lertävä, ul­koa­va­ruu­den asuk­kai­den uu­sia puo­lia esit­te­levä Ar­ri­val saa­puu elo­ku­va­teat­te­rei­hin jou­lu­kuun alus­sa 2016. (VA)
16/12/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy