Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

Rat Film

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 82 minuuttia
Julkaisija: Docpoint 2018 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

In­hok­kieläin­ver­tai­lus­sa rot­ta ki­pittää kär­ki­si­joil­la.

In­hok­kieläin­ver­tai­lus­sa rot­ta ki­pittää kär­ki­si­joil­la. Ro­tan vas­ten­mie­li­syys pe­rus­te­lee sen run­saan käytön koe-eläin­tar­koi­tuk­sis­sa. Tee-se-it­se-mies­ten pyy­dys­tys­me­ne­telmät tai käär­menäyt­te­lyi­den rot­ta­vau­va­ruo­kin­nat eivät ole kau­ka­na eläin­ko­kei­den jul­muuk­sis­ta. Ro­tal­le on an­net­tu tämän elämän ar­vo­ket­jus­sa ko­vin al­hai­nen paik­ka.
Suur­kau­pun­kien rot­taon­gel­maa päi­vi­tellään niin leh­tien si­vuil­la kuin ta­loyh­tiöi­den ros­kaämpä­reillä ja kel­la­ri­ko­me­roil­la. Sup­peal­la ta­sol­la tar­kis­tel­tu­na, pää­kau­pun­kim­me rot­tad­raa­ma ei lie­ne ko­vin akuut­ti. Etenkään jos ver­tai­lu­koh­dak­si ote­taan Bal­ti­mo­ren kau­pun­ki Ame­ri­kan Yh­dys­val­lois­sa.
Doc­Point-fes­ti­vaa­lioh­jel­mis­tos­sa esi­tettävä Rat Film laa­jen­taa näkö­kul­maa bal­ti­mo­re­lais­ro­tis­ta as­kel as­ke­leel­ta etäämmäl­le. Be­ha­vio­ris­tis­ten ko­kei­den sekä ri­kos­tut­ki­joi­den kuo­le­man­syy­tut­kin­ta­la­vas­tei­den kaut­ta elo­ku­va ot­taa hui­mia harp­pauk­sia sfää­rei­hin. Ame­rik­ka­lais­toh­to­ri Curt Rich­te­rin so­da­nai­kai­set ro­tan­myrk­ky­tes­tit sekä laa­jat ar­kis­to­ma­te­riaa­lit kart­toi­neen ja va­lo­ku­vi­neen sy­ventävät ohut­ta al­kua­se­tel­maa.
So­sio­lo­gi­nen mat­ka ih­mis­mie­leen käyn­nis­tyy. To­dis­tu­sai­neis­tot pu­hu­vat puo­les­taan. Rot­tien yh­teys slum­mien asuk­kai­siin on kiistämätön. Lo­pul­ta ro­tat esittävät­kin ta­ri­naa meistä it­sestäm­me.
T­heo Ant­ho­nyn Rat Film on­nis­tuu ko­vin har­van elo­ku­va­tai­de­teok­sen lail­la ker­to­maan ta­ri­nan, jo­ta kat­so­ja ei tien­nyt tu­le­van­sa kat­so­maan. Elo­ku­va esi­tetään Doc­Point-fes­ti­vaa­leil­la 2018. Bal­ti­mo­ren lä­hiös­lan­gi vaa­tii kat­so­jal­ta hiu­kan yläas­te-eng­lan­tia kor­keam­paa ymmär­rystä, teks­ti­tys­ri­viä ei ni­mittäin ole. (VA)
31/01/2018

Tekijät

Ohjaaja: Theo Anthony

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy