Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Benjamin Buttonin uskomaton elämä

The Curious Life of Benjamin Button 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2008Kesto: 169 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros 
  
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tiedän, mitä Ho­mer Simp­son sa­noi­si Ben­ja­min But­to­nin us­ko­mat­to­mas­ta elämästä, jo­ka kerä­si kol­me­tois­ta Os­car-eh­dok­kuut­ta, mut­ta voit­ti niitä vain la­vas­tuk­ses­ta, mas­kee­rauk­ses­ta ja ku­va­te­hos­teis­ta.

Tiedän, mitä Ho­mer Simp­son sa­noi­si Ben­ja­min But­to­nin us­ko­mat­to­mas­ta elämästä, jo­ka kerä­si kol­me­tois­ta Os­car-eh­dok­kuut­ta, mut­ta voit­ti niitä vain la­vas­tuk­ses­ta, mas­kee­rauk­ses­ta ja ku­va­te­hos­teis­ta. It­se kat­so­ja­na tun­sin van­he­ne­va­ni mo­nel­la vuo­del­la oh­jaa­ja Da­vid Finc­he­rin lo­put­to­mas­ti tah­koa­van ku­vit­teel­li­sen elämän­ta­ri­nan ää­rellä.
Ben­ja­min But­ton ker­too mie­hestä, jon­ka elin­kaa­ri kul­kee päin­vas­toin kuin meillä muil­la. Poh­ja­na on kir­jai­li­ja­mes­ta­ri F.S­cott Fitz­ge­ral­din kriit­ti­nen elämän­muo­don ja ajan­ku­van sa­tii­ri, jo­ka il­mes­tyi no­vel­li­na 1921. (Suo­men­ta­ma­ton al­ku­teos löy­tyy Goog­len Teos­haus­ta.)
Kol­mi­tun­ti­se­na elo­ku­va va­nut­taa ai­het­ta al­ku­teks­tin is­ke­vyy­destä la­vean nos­tal­gi­sek­si ja it­kui­sek­si me­lod­raa­mak­si. Ben­ja­min But­ton on For­rest Gum­pin tyyp­pi­nen san­ka­ri vas­toin tah­toaan. Ei Finc­he­rin fil­mistä sil­ti syn­ny jäl­kimmäi­sen kal­tai­nen viih­dyttävä pi­ka­res­ki, vaan pelkkä pit­to­res­ki silmän ilo.
B­rad Pitt ei pää­se But­to­ni­na lois­ta­maan, kos­ka mas­ki nou­see elo­ku­van täh­dek­si. Pää­hen­kilöllä ei myöskään ole mui­ta omi­nai­suuk­sia kuin eri­koi­suu­ten­sa. But­ton syn­tyy van­huk­se­na ja ikään­tyy lap­suu­teen. Sil­ti ta­ri­nan nai­set su­la­vat mie­hen ryp­pyi­sissä kä­sissä.
Mas­kit pääo­sas­sa
Ken­ties But­to­nin elo­ku­val­li­nen lauh­keus on hy­vi­tystä niil­le, jot­ka sai­vat pai­na­jai­sia Finc­he­rin Se7e­nistä? Luo­tuaan hie­non fil­min, oh­jaa­ja te­kee seu­raa­vak­si jo­tain klii­nistä ja tyhjänpäiväistä. Se7e­nin perässä tu­li The Ga­me ja Fight Clu­bin jäl­keen Pa­nic Room. Nyt lat­tea But­ton seu­raa eri­no­mais­ta Zo­dia­cia.
G­reg Can­no­min mas­kee­raus on vai­kut­ta­vaa ja ikä­kau­sien ku­va­ma­ni­pu­loin­ti us­ko­ma­ton­ta. Sil­ti hämmäs­tys muut­tuu hau­ko­tuk­sek­si. Ta­ri­nan ja hen­kilöi­denhän tässä pi­ti ol­la pääa­sia? Jol­lei ky­seessä ole kau­hu tai muu fan­ta­sia, yletön naa­mioin­ti ja di­gi­taa­li­nen ul­konäön muok­kaus vain hait­taa­vat näyt­te­lijää ja tu­le­vat kat­so­jan ja elo­ku­va­ker­ron­nan vä­liin.
Van­hem­mis­sa fil­meissä ei hait­taa, että lan­gat nä­kyvät. Se hyväk­sytään fil­min ja yleisön vä­li­senä so­pi­muk­se­na. Ci­ti­zen Ka­nes­sa 25-vuo­tias Or­son Wel­les ikään­tyy va­ha­nuk­ke­mai­sek­si, mut­ta klas­sik­ko py­syy koos­sa. Pie­nessä suu­res­sa mie­hessä Dus­tin Hoff­man on va­kuut­ta­va sa­ta­vuo­tias in­tiaa­ni­van­hus. Di­gi­val­lan­ku­mouk­sen jäl­keen kat­so­jan on vai­keam­pi an­taa an­teek­si. Hie­no­va­rai­nen kei­no­van­hen­ta­mi­nen on eri­tyi­sen han­ka­laa. Se näh­tiin niin­kin hy­vissä elo­ku­vis­sa kuin Tun­nit ja Bro­ke­back Moun­tain. Ar­kius­kot­ta­vuut­ta ta­voit­te­le­va Ben­ja­min But­ton on huo­no esi­merk­ki elo­ku­va­rea­lis­min ja fil­mi­fan­ta­sian rin­nak­kai­se­los­ta. Jos syö kum­mas­ta­kin ku­pis­ta, voi ma­ha mennä se­kai­sin.
Tun­ne­sii­ra­pin tsu­na­mi
Finc­her on va­lin­nut elo­ku­vaan­sa ny­ky­fil­min oma­peräi­simmät ja vah­vim­mat nai­set, brit­tiläi­sen Til­da Swin­to­nin ja aust­ra­lia­lai­sen Ca­te Blanc­het­tin. Swin­ton on eri­no­mai­nen, mut­ta Blanc­het­tin roo­li on hei­koin, mitä hä­neltä on näh­ty. Ne­li­kymp­pi­sen nuo­ren­ta­mi­nen pos­lii­ni­kas­voi­sek­si tytön hu­pa­kok­si on näyt­te­lijän kan­nal­ta no­los­tut­ta­vaa. Blanc­hett ot­taa asen­to­ja 40-lu­vun ba­let­titäh­tenä, mut­ta yri­tys kal­pe­nee Pu­nais­ten ken­kien kal­tai­sen tans­sik­las­si­kon rin­nal­la. Sai­raa­la­vuo­teen van­huk­se­na en Blanc­het­tia tun­nis­ta­nut. Kuo­le­van vii­me hen­kos­ten uu­vut­ta­va ke­laa­mi­nen lä­pi fil­min tuo lisää jä­se­niä eu­ta­na­siayh­dis­tyk­seen.
Finc­he­rin oli­si kan­nat­ta­nut suit­sia kä­si­kir­joit­ta­ja Eric Rot­hin rön­syt ja py­syä Fitz­ge­ral­din al­ku­teks­tissä. Käyttämällä ke­hys­ker­to­muk­se­na Kat­ri­na-hur­ri­kaa­nin tu­ho­tul­via New Or­lean­sis­sa, Finc­her ja Roth te­kevät maut­to­man sen­ti­men­taa­lis­ta Ti­ta­nic-viih­dettä. Ai­dois­ta kär­si­mysnäy­tel­mistä pu­ris­te­taan te­ko­kyy­ne­liä. Kun Pitt ja Blanc­hett jou­tu­vat jos­sain Aa­sias­sa ra­vin­to­lan te­ras­sil­la rank­ka­sa­tee­seen, kat­so­ja odot­te­lee tsu­na­mia vie­rai­le­vak­si täh­dek­si.
Ben­ja­min But­ton ei näytä ja ker­ro, vaan osoit­taa ja se­littää. Ta­kau­tu­miin las­kos­tu­vat ku­vat pu­hu­taan ker­to­jan ää­nellä puh­ki. Ko­hot­tu­nei­siin het­kiin rah­da­taan ko­lib­ri ja sen sii­ve­nis­kut elon ää­rettö­myy­den sym­bo­lik­si. Ale­xand­re Desp­la­tin sii­rap­pi­sen mu­sii­kin al­le­vii­vauk­sis­ta huo­li­mat­ta ker­to­muk­sen vies­ti jää epä­selväk­si.
Ke­hi­tys­kaa­ren­sa päässä Ben­ja­min But­ton on lysähtä­nyt pie­nek­si. Ryh­ti on huo­no, naa­mal­la näp­pylöitä, aja­tuk­set ha­ja­mie­li­siä. Hoi­ta­jat sa­no­vat, et­tei But­ton enää pidä kos­ket­te­lus­ta. De­men­tiaa epäillään, mut­ta ta­val­li­sel­ta pu­ber­tee­til­ta se mais­tuu.
Booooooo­ring!, sa­noi­si Ho­mer. (HB)
20/03/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy