Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Tintin seikkailut: Yksisarvisen salaisuus - 3D

The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2011Kesto: 99 minuuttia
Julkaisija: Walt Disney 
  
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 275247  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Walt Disney) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

Yk­si­sar­vi­sen sa­lai­suu­den elo­ku­va­ver­sioon kä­si­kir­joit­ta­jat yh­dis­te­levät Hergén luo­man Tin­tin seik­kai­lui­ta kol­mes­ta eri sar­ja­ku­va­ro­maa­nis­ta.

Yk­si­sar­vi­sen sa­lai­suu­den elo­ku­va­ver­sioon kä­si­kir­joit­ta­jat yh­dis­te­levät Hergén luo­man Tin­tin seik­kai­lui­ta kol­mes­ta eri sar­ja­ku­va­ro­maa­nis­ta. Kul­ta­sak­si­nen ra­pu, Yk­si­sar­vi­sen sa­lai­suus ja Rak­ham Pu­nai­sen aar­re tar­joa­vat ai­nek­sia Ste­ven Spiel­ber­gin tai­dok­kaan oh­jauk­sen si­lat­ta­vak­si.
I­han pa­ras­ta Spiel­ber­giä ei kan­na­ta odot­taa. Tai ai­na­kaan pa­ras­ta Hergéä. Mut­ta ko­ko per­heen ani­maa­tio­fan­ta­sia­na elo­ku­va-Tint­ti viih­dyttää kes­ton­sa ver­ran.
Yk­si­sar­vi­seen on ai­hei­ta otet­tu va­paas­ti muis­ta­kin bel­gia­lai­sen sar­ja­ku­va­tai­tei­li­jan — oi­keal­ta ni­meltään Geor­ges Pros­per Re­mi (1907-1983) — Tint­ti-kir­jois­ta. Näin juo­nenkään­tei­siin on saa­tu mu­kaan ker­to­mus­ten har­vi­nai­suus: nais­hah­mo. ”­Mi­la­non sa­ta­kie­li” Bian­ca Cas­ta­fio­re mur­taa oop­pe­ra­dii­van ää­nellään tur­va­la­sin­kin.
Muis­tut­taa­ko Spiel­ber­gin 3D-Tint­ti al­ku­peräistä Hergén san­ka­ria? Tint­ti-pu­ri­taa­nien voi ol­la vai­kea hyväk­syä muut­tu­mis­lei­kin lä­pikäy­nyttä hah­moa. On­han Tint­ti Jas­ka Jo­ku­sen ohel­la maail­man kuu­lui­sin pyö­reäpäi­nen sar­ja­ku­va­poi­ka.
Pe­ter Jack­so­nin tuot­ta­mas­sa fil­missä Tint­ti ei edestä näytä esi­ku­val­taan. Ehkä fo­to­rea­lis­ti­ses­sa 3D-a­ni­maa­tios­sa pää­hen­kilöl­le ei voi lait­taa sil­mik­si pelk­kiä pis­teitä? Myös Tin­tin kas­vo­jen pal­lo­mai­suus on me­ne­tet­ty. Pork­ka­natöyhtöi­sen pa­pe­ri-Tin­tin pos­kien pu­ner­rus tul­ki­taan elo­ku­vas­sa pi­sa­min.
Sisään seik­kai­luun
Tin­tin naa­mas­ta ei tun­nis­ta hah­mon ää­ninäyt­te­lijä Ja­mie Bel­liäkään. Ken­ties siinä on jään­teitä en­simmäi­sestä esittäjäeh­dok­kaas­ta, Tho­mas Sangs­te­ris­ta? Vai on­ko hah­moon ha­lut­tu piir­teitä Hergén omis­ta lap­suu­den va­lo­ku­vis­ta?
Kui­ten­kin myös fil­min Tint­ti on kai­kin puo­lin miel­lyttävä ja ihan­teel­li­nen sa­la­po­lii­si­nuo­ru­kai­nen, jon­ka seu­ras­sa viih­tyy. Liik­keen­kaap­paus­tek­nii­kal­la to­teu­tet­tu 3D-a­ni­maa­tio näyttää par­haat puo­len­sa sit­ten Ava­tar-e­lo­ku­van. Yli­to­del­li­nen maail­ma hou­kut­te­lee as­tu­maan täy­teläis­ten ku­vien sisään täy­del­li­seen seik­kai­luun.
Mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­set yk­si­tyis­koh­dat ja esi­neet tun­tu­vat kä­sin kos­ke­tel­ta­vil­ta. Fan­ta­sia on ra­ja­ton­ta ja juu­ri sen Spiel­berg ha­luaa Jack­so­nin kans­sa aset­taa meil­le val­ko­kan­kaal­la näyt­teil­le.
Hel­poin­ta elo­ku­vas­ta on naut­tia unoh­ta­mal­la Hergé. Bel­gia­lais­mes­ta­ri osa­si sar­ja­ku­van kiistämättömän elo­ku­val­li­suu­den kes­kellä myös tyy­li­tel­lyn pel­kistä­mi­sen, vähällä ker­to­mi­sen tai­don. Spiel­berg ja Jack­son ovat mak­si­ma­lis­te­ja, joil­le al­ku­peräi­sen sar­ja­ku­van de­tal­ji­rik­kaus­kaan ei riitä. Nähtäväs­ti Spiel­berg on niin in­nos­tu­nut Ka­don­neen aar­teen metsästäjänsä rin­nas­ta­mi­ses­ta Tin­tin seik­kai­lui­hin, että hän on ha­lun­nut tul­ki­ta piir­ros­san­ka­ria juu­ri tuon elo­ku­van kaut­ta?
Tint­tiin tu­li­voi­maa
Näy­tel­miä fil­mat­taes­sa teat­te­ri­teok­set usein pi­la­taan liial­la ”a­vaa­mi­sel­la”. Kie­li ja hah­mot ha­lu­taan tuo­da sisältä ulos ja pois ku­lis­seis­ta. Spiel­berg on sa­maan tyy­liin läh­te­nyt avaa­maan Tint­tiä sar­ja­ku­va­ro­maa­nin si­vuil­ta. Niinpä ros­vois­ta on teh­ty elämää suu­rem­pia gangs­te­ri­pa­hik­sia. Mu­kaan on tuo­tu isom­pia asei­ta ja enemmän am­pu­mis­ta.
Toi­min­ta­koh­tauk­sis­sa räjäh­dyk­si­neen ja tu­li­pa­loi­neen ote­taan te­hos­teis­ta kaik­ki ir­ti.
Sar­ja­ku­vis­sa Tint­ti sel­vittää mys­tee­rit ja pe­las­tuu pin­teestä nok­ke­luu­del­laan. Spiel­berg tar­joaa kek­se­liäi­syy­den pääl­le tu­li­voi­maa ja mah­tai­le­vuut­ta. Lop­pu­kamp­pai­lus­sa sa­ta­ma­nos­tu­rit muis­tut­ta­vat Ju­ras­sic Par­kin tais­te­le­via jät­ti­pe­to­ja. Hergén hie­not hen­kilöt ovat väärässä jäädä re­mel­lyk­sen al­le.
Mut­ta pal­jon mu­ka­vaa ko­ko per­heen haus­kuut­ta Tin­tin seik­kai­lut tar­joa­vat Spiel­ber­gin näköi­sinä­kin. Kun vain fil­missä­kin suu­ren­moi­nen kap­tee­ni Had­dock pää­si­si vii­nan hi­mos­taan!
E­lo­ku­vaa on­nek­si esi­tetään dub­baa­mat­to­ma­na. Näin An­dy Ser­ki­sin, Da­niel Crai­gin ja kump­pa­nei­den pu­he­tai­dot lois­ta­vat Mi­lou-koi­raa lii­kut­ta­van di­gi­tai­kuu­den rin­nal­la. (HB)
14/11/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy