Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Cinema Paradiso - Director’s Cut

Nuovo Cinema Paradiso 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1988Kesto: 168 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.66*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 96212EAN: 6438044212150

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

“­Mitä ikinä teetkään, ra­kas­ta sitä”.

“­Mitä ikinä teetkään, ra­kas­ta sitä”. Kai­kil­la ei to­sin ole va­ra va­li­ta, mitä elämäk­seen al­kaa te­kemään. On­nek­si näin kä­vi Totòl­le ,­jo­ka me­net­ti isänsä venäläi­sil­le. Si­si­lia­lais­poi­ka saa men­to­rik­seen fi­lo­so­foin­tiin tai­pu­vai­sen elo­ku­va­teat­te­rin ko­neenkäyttäjän Alf­re­don. Hän ra­kas­tuu, mut­ta pan­kin­koh­ta­jan tytär viedään vilk­kaas­ti muil­le mail­le.
Si­si­lia­lai­sen kylän al­la pii­levää pa­han­suo­pai­suut­ta ku­va­taan Ci­ne­ma Pa­ra­di­sos­sa hie­nos­tu­nees­ti etäältä. Köy­hyys, me­ne­tet­ty en­si­rak­kaus ja men­to­rin neu­vot eväänään Totòs­ta tu­lee me­nes­ty­nyt elo­ku­vaoh­jaa­ja Roo­mas­sa, mut­ta jo­tain on jää­nyt kai­ve­le­maan, kun hän saa vies­tin, että Alf­re­do on kuol­lut. Kol­meen­kym­me­neen vuo­teen hän ei ole käy­nyt ko­ti­kylässään, mut­ta nyt läh­dettävä.
Har­vi­nai­sen puh­das, ro­mant­ti­nen elo­ku­va pa­nee miet­timään, mikä mie­hissä ehkä on vi­ka­na. Evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gien mu­kaan ih­mi­nen toi­mii edel­leen kuin esi­his­to­rias­sa. Tästä voi­si joh­taa sel­lai­sen keit­tiö­poh­din­nan, jo­ka ker­too, mik­si mie­het muut­tu­vat van­hem­muu­teen tun­neköy­hik­si. Mie­het ovat pa­ran­tu­mat­to­mia ro­man­tik­ko­ja al­le pa­ri­kymp­pi­sinä. Suu­rin osa pet­tyy en­simmäi­sessä rak­kau­des­saan, kos­ka nuo­ret nai­set to­teut­ta­vat viet­tiään ja pyr­kivät saa­maan kump­pa­nik­seen hei­mon par­haan gee­ni­pan­kin. Näin kö­vi Totòl­le­kin, mut­ta hän pys­tyi kääntämään sen voi­mak­si Alf­re­don oh­jai­le­ma­na.
Ci­me­ma Pa­ra­di­so sai 1989 par­haan ul­ko­mai­sen elo­ku­van Os­ca­rin. Var­mas­ti kaik­ki klas­si­sen elo­ku­van ystävät hul­laan­tu­vat tähän – sik­si pal­jon klas­si­ko­koh­tauk­sia tässä vi­li­see. Koh­de­ryhmänä ovat Suo­mes­sa 1960- ja 1970-lu­ku­jen elo­ku­va­ker­ho­kas­va­tit, jot­ka ai­koi­naan hai­kai­li­vat, kuin­ka van­hem­pien su­ku­pol­vi oli ra­van­nut teat­te­reis­sa ko­ko kul­ta­kau­den. Elo­ku­va on sa­mal­la muis­to­kir­joi­tus elo­ku­va­teat­te­reil­le, joi­ta ei enää fyy­si­ses­ti ole ja vaik­ka oli­si­kin, nii­den ase­ma ja vai­ku­tus ei voi ol­la enää niin kes­kei­nen ih­mis­ten va­paa-a­jas­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva piirtyy pehmeästi ja rakeutuu usein. Ääniraita ei ehkä ole teknisesti korkealaatuisimpia, mutta se puolestaan löytää hienoja vivahteita teatterin ja ulkoilmanäytösten äänimaailmasta. Ennen kaikkea tama on pitkä versio, sillä teatteriin tätä lyhennettiin miltei tunti. Ei ekstroja. (PS)
23/07/2011

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy