Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

Captain America

Captain America - The First Avenger 

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2011Kesto: 124 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.35
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kap­tee­ni Ame­rik­ka vie su­per­san­ka­rie­lo­ku­vat pul­lein pur­jein uu­teen maail­maan — ol­koon­kin että Ko­lum­buk­sen tai Ves­puc­cin ta­voin hänkään ei saa­vu ai­van neit­seel­li­sel­le maa­peräl­le.

Kap­tee­ni Ame­rik­ka vie su­per­san­ka­rie­lo­ku­vat pul­lein pur­jein uu­teen maail­maan — ol­koon­kin että Ko­lum­buk­sen tai Ves­puc­cin ta­voin hänkään ei saa­vu ai­van neit­seel­li­sel­le maa­peräl­le. Poi­ka­mai­sen seik­kai­lu­hen­ki­nen ja pää­hen­kilöstään ter­vees­ti kiin­nos­tu­nut elo­ku­va on tuo­re tuu­lah­dus mättö­kes­keis­ten efek­ti­sir­kus­ten rin­nal­la, jol­lai­sik­si useim­mat la­ji­tyy­pin edus­ta­jat ovat vääjäämättä ai­na pää­ty­neet.
E­lo­ku­va ot­taa kool­taan pie­nen, mut­ta hok­sot­ti­mil­taan terävän ja sydä­meltään suu­ren ta­vik­sen (tie­to­ko­neel­la ku­tis­tet­tu Ch­ris Evans), jos­ta elik­sii­rin naut­ti­mi­sen myötä kuo­riu­tuu va­paan maail­man en­simmäi­nen puo­lus­ta­ja. Ta­ri­nan ne­ron­lei­maus on tehdä kes­kus­hah­mos­taan san­ka­ri jo en­nen li­has­ten pump­paus­ta ja tri­koi­den pu­ke­mis­ta, jol­loin hah­mos­ta on hel­pom­pi vä­littää. Pää­hah­mon esit­te­ly on to­ki ko­ko Kos­ta­jat-seik­kai­lua koh­ti kul­ke­van elo­ku­van tehtävä, mut­ta esit­te­ly on nyt hoi­det­tu esi­mer­kil­li­sellä ta­val­la il­man luen­noi­nin tai toi­saal­ta pi­ka­ke­lauk­sen tun­tua.
Toi­nen valt­ti­kort­ti löy­tyy san­ka­rin vas­ta­poo­lis­ta, jon­ne on tällä ker­taa rek­ry­toi­tu tuo elo­ku­va­his­to­rian elin­voi­mai­sin pa­huu­den ruu­miil­lis­tu­ma: nat­sit. Tar­kem­min ot­taen ky­se on nat­sien sii­ven al­la kas­va­nees­ta sa­lajär­jestöstä, jo­ka on omi­nut toi­min­ta­mal­lit Ges­ta­pol­ta ja ase­te­ke­no­lo­gian Geor­ge Lu­ca­sin im­pe­riu­min so­ta­voi­mil­ta. Toi­sen maail­man­so­dan näyttämöä vas­ten tämä as­tel­ma saa kum­mas­ti pot­kua hyvän ja pa­han vä­li­seen kamp­pai­luun.
Lop­pu­tu­lok­se­na on vet­reä toi­min­ta­seik­kai­lu, jo­ka toi­mii pitkäl­ti sa­mas­sa hen­gessä kuin van­hat In­dia­na Jo­nes -seik­kai­lut. Sus­pen­sion of dis­be­lief, eli epäus­kon na­rik­kaan jättä­mi­nen on to­ki pa­kol­lis­ta, mut­tei tällä ker­taa mi­tenkään vas­ten­mie­listä. Ikävä kyllä seu­raa­val­la ker­ral­la ka­pu jättää jo tämän pe­rio­din taak­seen ja seik­kai­lee ny­kypäivässä mui­den Kos­ta­jat-e­lo­ku­van su­per­san­ka­rei­den kans­sa. Mut­ta ai­na­kin tässä vielä on kä­sillä ta­sa­pai­noi­nen, täy­si­ve­ri­nen ja len­nok­kaan viih­dyttävä seik­kai­lu, jo­ka kol­kut­te­lee lak­ki kou­ras­sa Sam Rai­min Hämähäk­ki­mie­hen, Zack Sny­de­rin Watch­me­nin ja Jon Fav­reaun Iron Ma­nin ran­tamö­kin ovea. Lop­pu­teks­tien perässä nähdään vielä tea­se­ri tu­le­vas­ta Kos­ta­jat-e­lo­ku­vas­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Audiovisuualinen karkki oli parhaimmillaan aiemmalla 3D-julkaisulla, mutta nytkin anti on pätevää. Kiitettävä kuva ja oikea kuvasuhde. (IJ)
08/05/2015
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy