Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

The Reagan Show

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2017Kesto: 74 minuuttia
Julkaisija: DocPoint 2018 
  
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Tam­mi-­hel­mi­kuun tait­teen Doc­Point-­fes­ti­vaa­li esittää hel­sin­kiläis­si­vis­ty­neistöl­le laa­jan va­li­koi­man tuo­reen do­ku­ment­ti­tai­teen par­haim­mis­toa meiltä ja muil­ta.

Tam­mi-hel­mi­kuun tait­teen Doc­Point-fes­ti­vaa­li esittää hel­sin­kiläis­si­vis­ty­neistöl­le laa­jan va­li­koi­man tuo­reen do­ku­ment­ti­tai­teen par­haim­mis­toa meiltä ja muil­ta. Ku­ten ai­na, po­liit­ti­sel­la esi­tyk­sellä on mer­kittävä paik­kan­sa fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­tos­sa.
Ar­kis­to­ma­te­riaa­lien va­raan ra­ken­tu­va The Rea­gan Show on tek­ni­ses­ti kieh­to­va suo­ri­tus. Elo­ku­va ete­nee il­man var­si­nais­ta ker­to­jaääntä. Kro­no­lo­gi­ses­ti rul­laa­va his­to­rian toi­sin­to esittää Yh­dys­val­tain 40. pre­si­den­tin, Ro­nald Rea­ga­nin, kak­si val­ta­kaut­ta (1981-1989) koh­den­ne­tus­sa va­los­sa. Tark­kai­lu­suun­ta­na toi­mii ame­rik­ka­lais­me­dioi­den kan­sal­le le­vittämä ku­va. Leh­distö­mah­din mie­li­pi­teitä sot­ke­taan de­le­ted sce­nes -foo­ta­gel­la, jo­ka sy­ventää nä­ke­mystä pre­si­den­tin tai­dois­ta PR-o­sas­tol­la. Rea­ga­nin Hol­lywood-u­ra jat­kuu Val­koi­sen ta­lon me­dia­huo­nees­sa. Pro­pa­gan­daan kal­lis­tu­van tie­dot­ta­mi­sen pai­noar­vo kas­vaa, mie­li­pi­deil­ma­pii­rin kään­tyessä pre­si­den­tin pak­ko­miel­teistä Täh­tien so­ta -oh­jel­maa vas­taan.
A­va­ruus­seik­kai­lu­jen sekä ydin­so­dan to­del­li­sen pe­lon täyttämä 1980-lu­ku esi­tetään te­hok­kaas­ti. Do­ku­men­tin­koos­ta­jien pai­no­pis­te py­syy me­dian an­ta­mas­sa Rea­gan-ku­vas­sa pre­si­dent­tiy­den ajan Yh­dys­val­lois­sa. Sil­ti taus­tal­le piir­tyy puo­li­va­hin­gos­sa muh­keam­pi ko­ko­nai­suus. Kylmän so­dan vä­rinä on ki­helmöivänä läsnä. Ky­sy­myk­siä herättävät niin ar­voi­tuk­sel­li­set hy­myt kuin hu­mo­ris­ti­set pii­kit Mi­hail Gor­bats­ho­vin ja Ro­nald Rea­ga­nin huip­pu­ta­paa­mi­sis­sa.
Vi­suaa­li­ses­ti viehättä­vistä fil­mi­ma­te­riaa­leis­ta koos­tu­va uu­tis­ku­va­kol­laa­si on te­ho­kas pi­ka­kat­saus maail­man­po­li­tii­kan joh­ta­juu­teen me­dian sil­mien al­la. Elo­ku­va esi­tetään Doc­Point-fes­ti­vaa­lien yh­tey­dessä teks­tittämättömänä. (VA)
16/01/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy