Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Fasisti

Il conformista 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1971Kesto: 108 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.66*
Ääniraita: Dolby Digital Mono
  EAN: 6416548569819

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Eipä elo­ku­van ni­men käännös voi­si mennä pa­hem­min pie­leen kuin Ber­to­luc­cin tär­keim­piin teok­siin lue­tun Fa­sis­tin koh­dal­la.

Eipä elo­ku­van ni­men käännös voi­si mennä pa­hem­min pie­leen kuin Ber­to­luc­cin tär­keim­piin teok­siin lue­tun Fa­sis­tin koh­dal­la. Kai con­for­mis­ta on enemmän myötäi­lijä kuin ää­rimmäi­syys­mies. Mut­ta käännös on tah­to­mat­taan osu­va, sillä se ku­vaa ai­kan­sa tais­to­lais­ta kult­tuu­ri­he­ge­mo­niaa ja sa­mal­la on lisä elo­ku­van pla­to­ni­lai­seen pe­rus­vi­ree­seen. Pla­ton on yk­si tun­ne­tuim­pia fi­lo­so­fe­ja, mut­ta hin­ta­na on se, että hän on kai­ke­ti myös yk­si vää­ri­nymmä­re­tyim­piä. Tätä pitää kui­ten­kin lu­kea si­ten, et­ten juu­ri fi­lo­so­fias­ta mitään tiedä, vaan ky­se­len ai­ka usein ai­he­pii­ristä pa­ri­kymp­pi­seltä po­jal­ta­ni, mikä on suo­ras­taan rie­mas­tut­ta­vaa.
O­len mo­nia Al­ber­to Mo­ra­vian kir­jo­ja lu­ke­nut, mut­ta tätä en, jo­ten on vai­kea sa­noa, on­ko Pla­to­nin luo­la­ver­taus jo sen kan­ta­via voi­mia. Luo­la­teo­riaa on pi­det­ty dua­lis­ti­se­na eli kak­si­ja­koi­suu­den se­littäjänä, vaik­ka kai­ke­ti se ku­vaa sa­mal­la yleispä­teväs­ti ai­ka usei­ta elämän­ti­lan­net­ta, jot­ka ih­mi­set ja­ka­vat, mut­ta ko­ke­vat ja nä­kevät eri ta­voin oli ky­se sit­ten po­li­tii­kas­ta, per­he-elämästä tai us­kon­nois­ta. Ai­to ko­ke­mus muut­taa pal­jon. Jo­ka ta­pauk­ses­sa Fa­sis­tis­sa ver­taus toi­mii hui­keal­la ta­val­la.
En­simmäi­nen avain­koh­taus ta­pah­tuu pa­pin ri­pissä, kun Mus­so­li­nin sa­lai­nen agent­ti (Jean-Louis Trin­tig­nant) ih­met­te­lee, kuin­ka Ju­ma­la, Jee­sus ja Ma­ria sekä kaik­ki muut kir­kon san­ka­rit voi­vat ol­la niin hy­viä, kun muu­ten kaik­ki on ai­van toi­sin. Kat­so­ja miet­tii, kuin­ka avioelämästä täy­sin tietämätön (jol­lei elä sa­la-a­vios­sa ku­ten oli ta­pa­na) ka­to­li­nen pap­pi voi an­taa asian­tun­te­via neu­vo­ja, kun ri­pittäy­tyjä ker­too per­he­kes­kei­syy­den vas­tai­suu­des­taan. Pap­pi kat­soo Pla­to­nin var­joi­hin, eikä näe tai ha­lua nähdä, mitä selän ta­ka­na ja tu­len toi­sel­la puo­lel­la to­del­li­suu­des­sa ta­pah­tuu.
Tästä tu­lee mie­leen se, että kaik­ki ih­mi­set ovat jois­sain asias­sa var­jois­sa tai va­los­sa. Kun tässä asias­sa vaih­taa paik­kaa, seu­raa di­lem­ma.
Tämä kos­kee myös pää­hen­kilöä. Hä­nestä on tul­lut val­lit­se­vien olo­jen myötäi­lijä, kos­ka hän op­pi luo­vi­maan lap­suu­des­saan rap­peu­tu­vas­sa aris­tok­ra­tian olois­sa, mor­fi­nis­tiäi­din, kou­lu­kiu­saa­jien ja trau­maat­ti­sen pe­do­fi­lia­ko­ke­muk­sen vai­ku­tuk­sen al­la. Agent­tia on elo­ku­va­tut­ki­joi­den pa­ris­sa pi­det­ty la­tent­ti­na ho­mo­sek­suaa­li­na, ja sek­suaa­li­suut­ta ko­ko draa­man avai­me­na. Se to­sin tai­taa ol­la avain kaik­keen in­hi­mil­li­seen. Kun olet lap­si, kat­sot liek­kien var­joi­hin, mut­ta olet jo sek­suaa­li­nen olen­to. Tei­ni-iän ko­ke­mus­ten jäl­keen on vai­kea pa­la­ta lap­suu­den näennäi­seen viat­to­muu­teen.
Ber­to­luc­ci vas­tus­ti opis­ke­li­ja­liik­keen sta­li­nis­mia, mut­ta oli kom­mu­nis­ti. Tätä­kin taus­taa vas­ten hän on pää­hen­kilöl­leen ih­meen ar­me­lias, vaik­ka tämä eh­tii pettää kaik­ki ystävänsä.
Ta­val­laan tässä on Ita­lian fa­sis­min (ja ma­fian) ta­ri­na. Se an­toi kan­sal­le aluk­si toi­voa ja voi­maa, mut­ta tar­vit­taes­sa siitä pääs­tiin eroon kar­keal­la ta­val­la (ma­fia jäi). Tämä luo al­le­go­rian Suo­men ja Sak­san suh­tei­siin 1918 ja 1942-1945. Jos Län­si-Eu­roop­pa on vii­me vuo­si­sa­dan Pla­to­nin luo­la, niin Ita­lia ja Suo­mi ovat pomp­pi­neet tu­len mo­lem­mil­la puo­lil­la. Tässä on mie­len­kiin­toi­nen lisä, kun Pla­to­nia ymmär­retään jäl­leen ja pe­rin mauk­kaal­la ta­val­la vää­rin.
Fa­sis­ti an­taa tai­de-e­lo­ku­vak­si­kin poik­keuk­sel­li­sen pal­jon ajat­te­le­mi­sen ai­het­ta ihan prag­maa­ti­kol­le­kin. Yk­si­se­lit­tei­ses­ti se mer­kit­see mes­ta­ri­teos­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni. Kuvagalleria. (PS)
26/01/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy