Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

The Return

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 85 minuuttia
Julkaisija: R&A 2018 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

On luon­nol­lis­ta, että adop­tio­lap­sen elämässä tu­lee vai­he, jol­loin ha­lu oman bio­lo­gi­sen äi­din löytä­mi­sek­si kas­vaa niin suu­rek­si, että on ryh­dyttävä toi­meen.

On luon­nol­lis­ta, että adop­tio­lap­sen elämässä tu­lee vai­he, jol­loin ha­lu oman bio­lo­gi­sen äi­din löytä­mi­sek­si kas­vaa niin suu­rek­si, että on ryh­dyttävä toi­meen. Omien juu­rien et­si­mi­nen maa­pal­lon toi­sel­ta lai­dal­ta tar­joaa en­si­luok­kai­set olo­suh­teet do­ku­men­tin ja/­tai draa­mae­lo­ku­van pin­nak­si. Tans­ka­lai­nen The Re­turn ei on­nis­tu raa­put­ta­maan hel­pos­ti ra­pi­se­vaa pin­taa ni­mek­sikään — vaik­ka kum­man­kin la­ji­tyy­pin vah­vuu­det käy­tettä­vissä oli­si­vat­kin.
A­viot­to­miin olo­suh­tei­siin syn­ty­nei­den ko­rea­lais­las­ten adop­toin­ti län­ti­seen maail­maan on ol­lut huo­mat­ta­vaa. Kir­jaa ei jo­kai­ses­ta lap­si­kau­pas­ta ole pi­det­ty. Tans­ka­lais­per­hei­siin han­ki­tut Ka­ro­li­ne ja Tho­mas koh­taa­vat pai­kan päällä Ko­reas­sa yllättä­viä on­gel­mia. Per­hei­den yh­teen saat­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut vä­li­tys­fir­ma esittää avu­lias­ta lä­hinnä näennäi­ses­ti.
T­he Re­turn on so­kea­silmäi­nen ja yk­sioi­koi­nen tu­ris­ti­do­ku­men­toin­ti, jos­ta puut­tuu näkö­kul­ma sekä elo­ku­val­li­set sy­vyy­det. Adop­tioon liit­ty­viä tär­keäm­piä laye­reitä ei mie­titä kuin va­ro­vai­si­na si­vu­juon­tei­na. Tämän syk­syn Rak­kaut­ta ja Anar­kiaa -fes­ti­vaa­lien sar­ja­kort­ti kan­nat­taa lei­ma­ta jo­hon­kin muu­hun näytök­seen. (VA)
28/09/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy