Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

King Kong - Deluxe Extended Edition

King Kong 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2005Kesto: 192 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 2.34
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 201759EAN: 5050582445114

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Le­vy sisältää uu­den noin 12 mi­nuut­tia pi­demmän ver­sion, jo­ka tar­joi­lee en­nen kaik­kea enemmän il­jettä­viä ötököitä ja tap­pe­lui­ta.

Le­vy sisältää uu­den noin 12 mi­nuut­tia pi­demmän ver­sion, jo­ka tar­joi­lee en­nen kaik­kea enemmän il­jettä­viä ötököitä ja tap­pe­lui­ta. Uu­det koh­tauk­set eivät ehkä muu­ta ta­ri­naa, mut­ta osa­na seik­kai­lua ne puol­ta­vat hy­vin paik­kan­sa.
E­lo­ku­va on sit­tem­min jul­kais­tu tek­ni­seltä ta­sol­taan yli­ver­tai­se­na Blu-raynä, jo­ka sisältää sekä al­ku­peräi­sen teat­te­ri­ver­sion että uu­den pi­den­ne­tyn ver­sion, mut­ta tämän jul­kai­sun valt­ti on edel­leen hengäs­tyttävä ko­koel­ma lisä­ma­te­riaa­lia. Ekst­rat ulot­tu­vat kai­kil­le kol­mel­le bok­sin le­vyl­le, ja ta­val­laan tun­tuu­kin että it­se elo­ku­va on tässä li­su­ke ekst­roil­le. Us­ko­ma­ton­ta kyllä bok­sin do­ku­men­tit jak­sa­vat kiin­nos­taa vielä kaik­kien aiem­pien ver­sioi­den ekst­ro­jen ja tuo­tan­topäivä­kir­jo­jen jäl­keen­kin, sil­ti pääl­lekkäi­syyk­siä­kin löy­tyy väistämättä.
En­simmäi­nen le­vy sisältää elo­ku­van al­ku­puo­lis­kon oh­jaa­jan ja kä­si­kir­joit­ta­ja Phi­li­pa Boyen­sin kom­ment­ti­rai­dal­la, ja lisäk­si eri­no­mai­sen ko­koel­man pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia oh­jaa­jan alus­tuk­sin (47 min.), mo­kia (19 min.), yh­den uu­den tuo­tan­topäivä­kir­jan mer­kinnän (8 min.) ja koos­teet Vau­de­vil­lestä (12 min.) ja King Kong -pe­rinnöstä (10 min.).

Toi­nen le­vy sisältää elo­ku­van ja kom­ment­ti­rai­dan jäl­kimmäi­sen puo­lis­kon lisäk­si sar­jan esi­vi­sua­li­soin­te­ja, näyt­te­lijöi­den Jack­so­nil­le te­kemän lah­ja­vi­deon (9 min.), koos­teen King Kong -krääsästä (5 min.), tea­se­rin, trai­le­rin, mai­nos­vi­deon ja DVD-ROM-o­sioil­la vielä vuo­den '96 ja '05 ver­siot elo­ku­van kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta PDF-muo­dos­sa.

Kol­mas le­vy sisältää omi­tui­seen paik­kaan si­joi­te­tun oh­jaa­jan alus­tuk­sen bok­sin ekst­roi­hin (3 min.) ja yli 3 tun­tia do­ku­ment­te­ja ja koos­tei­ta ta­ri­nan taus­tois­ta, elo­ku­van li­ki 10 vuo­den mit­tai­ses­ta evo­luu­tiop­ro­ses­sis­ta, ta­pah­tu­ma­pai­kois­ta, ani­maa­tio­tek­nii­kas­ta ja ylipäätänsä kai­kes­ta elo­ku­van tuo­tan­toon liit­tyvästä. So­ke­ri­na poh­jal­la vielä upei­ta kon­sep­ti­ku­via esit­te­levä ani­moi­tu ku­va­gal­le­ria (41 min.).

Kuva, ääni & ekstrat

Parasta kuvaa ja ääntä kaipaava etsii nyt jo käsiinsä elokuvan Blu-ray-version, mutta DVD:ksi tämäkin painos on viiden tähden sarjaa. Ekstrat on tekstitetty suomeksi. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy