Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

Midnight in Paris

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 94 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 265128EAN: 5706130583325

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

Oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Woo­dy Al­len on kypsä mes­ta­ri.

Oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Woo­dy Al­len on kypsä mes­ta­ri. Ai­don au­teu­rin fil­mit kan­ta­vat te­kijänsä lei­maa. Nyt Al­len ra­ken­taa omin­ta­keis­ta uni­ver­su­miaan kom­men­toi­mal­la aiem­paa uraan­sa ja va­rioi­mal­la van­ho­ja tee­mo­ja.
Mid­night in Pa­ris on vas­tin­pa­ri hie­nol­le Kai­ron purp­pu­ra­ruu­sul­le (1985). Aiem­mas­sa teok­ses­sa mus­ta­val­ko­fil­min täh­ti as­tui kan­kaal­ta yleisön jouk­koon ja vei yh­den kat­so­jan mu­ka­naan elo­ku­van sisäl­le. Mia Far­row esit­ti fil­mi­fa­nia, jo­ka pa­ke­ni avio­liit­toaan val­ko­kan­gas­seik­kai­luun. Vas­ta lop­pu­rat­kai­su pa­laut­ti nai­sen kir­peään to­del­li­suu­teen, jo­hon Hol­lywoo­din es­ka­pis­mi voi tar­jo­ta het­ken loh­dun.
Mid­night in Pa­ris ker­too ny­ky-Hol­lywoo­din kä­si­kir­joit­ta­jas­ta, jo­ka haa­vei­lee kir­jai­li­jan uras­ta. Mor­sia­men bi­lettäessä Owen Wil­so­nin esittämä Gil fla­nee­raa mys­ti­ses­ti 1920-lu­vun Pa­rii­sis­sa ja suk­ku­loi sen kir­jal­li­sis­sa sa­lon­geis­sa. Lo­puk­si to­del­li­suus vetää pi­temmän kor­ren kuin kuol­lei­den epook­kien nos­tal­gia. Hap­py en­dissä vä­rei­lee sil­ti ikui­nen Pa­rii­si ja jazz-a­jan mu­siik­ki soi.
Y­leisö ja ar­vos­te­li­jat vä­syivät Woo­dy Al­le­niin Mie­hiä ja vai­mo­ja (1992) elo­ku­van jäl­keen. Tu­li hei­kom­pia fil­mejä ja sa­maan ai­kaan oh­jaa­ja vielä ero­si Mia Far­row’s­ta ja me­ni nai­mi­siin tämän adop­tio­tyttä­ren, 35 vuot­ta it­seään nuo­rem­man Soon Yi Pre­vi­nin kans­sa. Mut­ta nyt 75-vuo­tiaan elo­ku­van­te­kijän ural­le koit­ti vih­doin in­tiaa­ni­kesä ja ku­her­rus­kuu­kau­si krii­ti­koi­den kans­sa.
Mid­night in Pa­ris on Al­le­nin suo­si­tuin elo­ku­va vuo­si­kym­me­niin. Se on saa­nut hyvät ar­vos­te­lut ja huo­mio­ta fes­ti­vaa­leil­la. Myöhäis­teos­ten jou­kos­sa post­mo­der­ni Pa­rii­si-ko­me­dia on Al­le­nin isoin kas­sa­me­nes­tys. Suo­sion suo ver­rat­to­man tuot­te­liaal­le oh­jaa­jal­le, vaik­ka hän on teh­nyt pa­rem­pia­kin fil­mejä, myös 2000-lu­vun puo­livä­lin jäl­keen.
Ku­ka voi­si vas­tus­taa Pa­rii­sia? Sisäi­nen tu­ris­tim­me in­nos­tuu sen kau­neu­des­ta, ro­man­tii­kas­ta ja his­to­rian elä­vistä ker­rok­sis­ta. Man­hat­ta­nis­sa (1979) Gers­hwi­nin mu­siik­ki saat­te­li kau­pun­ki­ku­via, nyt Pa­rii­sin otok­sia säestää Al­le­nin ihai­le­man Sid­ney Bec­het’n sop­raa­no­sak­so­fo­ni. Ku­vaa­jat Da­rius Khond­ji ja Jo­han­ne De­bas hu­kut­ta­vat kat­so­jan pos­ti­kort­tinä­ky­miin. Tu­ris­ti-Pa­rii­si saa­daan al­ta pois ja voi­daan kes­kit­tyä ta­ri­naan, ih­mi­siin ja pu­hee­seen.
Mid­night in Pa­ris pu­dot­te­lee bon­gat­ta­vak­si kult­tuu­rien ja tai­tei­den koh­taus­paik­ka­na tun­ne­tun Pa­rii­sin kul­ta-ai­ko­jen merk­ki­ni­miä. Tun­nis­ta­mi­nen on haus­kaa, mut­ta tur­haut­taa lo­pul­ta. Ar­tis­tik­li­seet, roo­li­tul­kin­to­jen pi­la­ku­vat ja tai­de­pu­heen tri­via ovat pe­rus­tel­tu­ja pa­ro­dian kan­nal­ta. Mut­ta ideat ovat nyt ha­ku­sal­la. Fil­mistä tu­lee stand up -ko­mii­kan puu­ja­loil­la as­te­le­vaa le­gen­do­jen ohi­mars­sia. Pi­cas­son ja Buñue­lin näköi­syys­kin on sin­nepäin. Epäau­tent­ti­set ko­ris­te­roo­lit eivät va­kuu­ta. Vain Tom Hidd­les­ton kir­jai­li­ja Scott Fitz­ge­ral­di­na piirtää ih­mistä eikä ka­ri­ka­tyy­riä.
Owen Wil­son ei mah­da mitään sil­le, että Gil on oh­jat­tu Woo­dy-k­loo­nik­si. Näyt­te­lijä vis­paa kä­siään ja solk­kaa näppä­riä rep­liik­kejä. Ai­ka­hyp­pyä Gil ih­met­te­lee suu au­ki ja silmät sei­soen. Otok­sen kä­sittää haus­kak­si, jos nä­kee mie­lessään Al­le­nin Wil­so­nin pai­kal­la.
Kat­hy Ba­tes on vai­kut­ta­ja­nai­nen Gert­ru­de Stein, mut­ta pih­viä ei roo­lis­ta löydä.
Kir­jai­li­ja­vai­mo Zel­da Fitz­ge­rald är­syttää neu­roo­tik­ko­na. Ma­rion Co­til­lar­din tai­tei­li­ja­hei­la ja Léa Séy­doux’n ny­ky­nei­to ovat ihai­lul­la alis­tet­tu­ja kau­not­ta­ria, toi­veu­nia vail­la omaa tah­toa. Pre­si­den­tin­rou­va Car­la Bru­ni ei pää­se lau­la­maan, vaan up­poaa tu­ris­tiop­paa­na taus­taan.
Pa­rii­sin il­tahämärä ja mu­siik­ki­va­lin­nat hur­maa­vat kyllä. Ajoit­tain fil­mi viih­dyttää, var­sin­kin Ad­rien Bro­dyn her­ku­tel­les­sa sur­rea­lis­ti­maa­la­ri Dalí­na, jo­ka nä­kee vain sar­vi­kuo­no­ja. Vi­ree­seen Al­len pää­see pis­tel­lessään ny­kya­jan pin­nal­li­suut­ta. Rac­hel McA­dams naut­tii tar­ra­tes­saan mor­sia­men roo­liin. Inez on van­hoil­li­nen, kes­ki­luok­kai­nen re­pub­li­kaa­ni, jo­ka mie­luum­min shop­pai­lee kuin kä­ve­lee ro­mant­ti­ses­ti sa­tees­sa.
E­lo­ku­va ja unet ovat Woo­dy Al­le­nil­le val­hei­ta, jot­ka pal­jas­ta­vat to­tuu­den. Kes­kiyön kel­lo­jen soi­des­sa Gil pu­toaa kult­tuu­ri­his­to­rian mus­taan auk­koon, ai­ka­vyö­hyk­kei­den ka­nin­ko­loon, mut­ta pa­laa jo­tain op­pi­nee­na. Jo­ku väittää, että Gil pa­ke­nee nos­tal­giaan, kos­ka ei kestä ny­kyai­kaa. Mut­ta mor­sia­men ja ap­pi­van­hem­pien edus­ta­ma ny­ky­het­ki on­kin kestämätön. Gil pa­ran­tuu nos­tal­gia­sai­rau­des­ta vas­ta ymmärtäessään, et­tei men­nyttä kan­na­ta kai­ho­ta. Kult­tuu­ri­pe­rinnön hen­ki­sistä ja ai­neel­li­sis­ta rik­kauk­sis­ta voi naut­tia täy­sin rin­noin myös ny­kyi­syy­destä kä­sin. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroissa traileri. (PS)
11/01/2012
11/01/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy