Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Vapaa pudotus - kokoelma

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 450 minuuttia
Julkaisija: NordiskKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: A-50655EAN: 6420201174111

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

S­tel­la Po­la­ris -imp­ro­vi­saa­tio­teat­te­ri­ryhmän mai­nos­te­le­vi­siol­le luo­ma ja kir­joit­ta­ma sar­ja 2000-­lu­vun alus­ta tal­len­net­tiin myös DVD:l­le.

S­tel­la Po­la­ris -imp­ro­vi­saa­tio­teat­te­ri­ryhmän mai­nos­te­le­vi­siol­le luo­ma ja kir­joit­ta­ma sar­ja 2000-lu­vun alus­ta tal­len­net­tiin myös DVD:l­le. Kym­me­nen jak­soa, pi­tuu­det vaih­te­le­vat. Jat­ku­vuut­ta ei sar­jas­sa ole, vaan jo­kai­nen epi­so­di on ir­ral­li­nen. Eri­lais­ten ly­hy­te­lo­ku­vien jat­ku­mo miel­lyttää pelkkänä aja­tuk­se­na­kin. Nau­ruun joh­ta­vaa huu­mo­ri-i­lo­tu­li­tus­ta ei sar­ja var­si­nai­ses­ti tar­joa, ti­lan­teet it­sessään ovat hou­kut­te­le­via. Mus­tan huu­mo­rin sa­ral­la tyy­dy­tys taa­taan, ai­heet on va­lit­tu vii­sail­la päillä.
Laa­duk­kaas­ti näy­tel­ty, oma­peräi­nen te­le­vi­sio­työ on ai­na ter­ve­tul­lut myös uu­del­leen näy­tettäväk­si. Au­ki ole­vat koh­tauk­set syn­tyivät ka­me­ran edessä ai­hioi­den ympä­ril­le imp­ro­vi­soi­den. On ta­vat­to­man tuo­ret­ta saa­da kuul­la dia­lo­gia, jo­ka ei tun­ge suus­ta au­to­maa­tio­na kuin pe­rin­tei­semmässä draa­ma­sar­jas­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti jak­sois­ta suu­ri osa ei yllä juo­nel­taan lähtö­koh­tien ta­sol­le.
En­simmäi­nen '­Kaik­ki hy­vin' -jak­so is­tah­taa su­ku­lais­ten kes­ken juh­lapöytään, rii­doit­ta ei tie­tenkään sel­vitä. Tun­nel­ma on eri­koi­nen, po­si­tii­vi­ses­sa mie­lessä. Kak­ko­so­sas­sa 'Ei yhtään on­nel­lis­ta päivää' hei­lu­taan so­tien jäl­kei­sessä ajas­sa, jos­kin mo­der­ni­soi­tu­na. Van­ho­ja haa­vo­ja avail­laan jäl­leen. Kol­mos­jak­sos­sa ar­mei­jan ker­taus­har­joi­tuk­set al­ka­vat var­sin hu­mo­ris­ti­sis­sa mer­keissä.
Toi­sen le­vyn käyn­nistävä tai­tei­li­ja­ku­vaus '­Tai­de' ko­ros­taa pii­rien um­pi­nai­suut­ta ja us­koa omaan it­seen yli mui­den. Ah­dis­tus­ta ja näennäis­tai­teel­li­suut­ta. 'Www.b­lowyour­hea­doff.­com' -jak­sos­sa mies pa­laa pitkältä reis­sul­ta vel­jensä luo, ja kult­tuu­ris­hok­ki on ai­ka­moi­nen. Omi­tui­nen muu­ka­lais­le­gioo­na­lai­nen ei so­vel­lu mai­nos­toi­mis­to­maail­maan. Hiu­kan pääl­le lii­ma­tun oloi­nen stoo­ri. Ko­ko sar­jan par­haak­si nou­se­va 'Jään­mur­ta­jat' ker­too uu­sis­ta naa­pu­reis­ta, suo­men­ruot­sa­lai­seen ran­tayh­teisöön pus­keu­tu­vas­ta suo­mea pu­hu­vas­ta pa­ris­kun­nas­ta. Ase­tel­ma on elo­ku­val­li­nen, pitkään­kin oli­si ai­nek­set hel­pos­ti.
En­si­luok­kai­nen '­Tu­ron baa­ri' avaa nais­ten sek­suaa­li­suut­ta yllättävän free­sillä ta­val­la. Va­leh­te­luun pe­rus­tu­va pa­ri­suh­de kä­si­tellään pe­rin poh­jin. Mo­nen­lais­ten ih­mis­suh­tei­den syväl­li­nen ja ai­to esit­te­le­mi­nen on­nis­tuu kol­mes­sa var­tis­sa. 'X' jat­kaa epämääräis­ten suh­tei­den lin­jal­la. Scien­ce fic­tio­nin ja mo­der­nin kau­hun ra­jo­ja löyhäs­ti koet­te­le­va avant­gar­dis­mi jää puo­li­tei­hin, lap­set­to­muut­ta ja syn­nyttä­mistä. Sel­keäs­ti vä­hemmän mie­len­kiin­toi­nen '­Ho­me, Sweet Ho­me' kes­kit­tyy sa­nan­mu­kai­ses­ti ho­meon­gel­miin. Omi­tui­sil­la lin­joil­la jat­ke­taan, pe­rin­tei­sen maa­lais­ko­me­dian tun­nel­mis­ta ka­ra­taan etääl­le. Mu­siik­ki hal­lit­see tur­han­kin pal­jon. Päätös­jak­so 'I­loi­nen ta­lo' jat­kaa myös avio­ri­kos­ten lis­taa. Po­lya­mo­riaan pa­neu­tu­va jak­so nau­rat­taa ujos­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvanlaatu on modernia kotimaista televisiota, sietokykyä ei sillä sektorilla koetella. Lopputekstit rispaantuvat aiheuttaen epämiellyttävän silmäilykokemuksen. Musiikillinen puoli pilaa sarjaa, käsittelemätön ääniraita. Renkuttavat sävelteokset tekevät sarjasta halvemman oloisen. 18-minuuttinen 'making of' koko sarjan lähtöasetelmia selventäen. Jokaiseen jaksoon liittyen on lisäksi oma noin kymmenminuuttinen extrapätkä, jossa jauhetaan kustakin teemasta ja jaksosta. Jaksojen kestot 54, 45, 45, 45, 43, 46, 48, 40, 42 ja 42 minuuttia. (VA)
08/06/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy