Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Sherlock Holmes – arvoitusten juna

The Seven-Percent-Solution 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1976Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548561615

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mie­li­ku­vi­tus­hah­mo Sher­lock Hol­mes on ol­lut run­saan sa­dan vuo­den ai­ka­na enemmän elos­sa kuin muut kol­le­gan­sa Tar­za­nis­ta Ja­mes Bon­diin.

Mie­li­ku­vi­tus­hah­mo Sher­lock Hol­mes on ol­lut run­saan sa­dan vuo­den ai­ka­na enemmän elos­sa kuin muut kol­le­gan­sa Tar­za­nis­ta Ja­mes Bon­diin. Jo 1800-lu­vun lo­pul­la lu­ki­jat ha­lu­si­vat mie­luus­ti us­koa hä­nen ole­van to­del­li­nen hen­kilö. Jot­kut var­maan olet­ti­vat, mut­ta useim­mil­le fa­neil­le Hol­me­sin to­del­li­suus on mie­len­kiin­toi­nen leik­ki.
Par­hai­ten tätä ku­vaa Ar­voi­tus­ten ju­na, elo­ku­va ja sen poh­jal­la ole­va ro­maa­ni. Star Trek –kä­si­kir­joi­tuk­sis­taan tu­tun ame­rik­ka­lai­sen Nic­ho­las Meye­rin Sher­lock Hol­mes Wie­nissä –­ro­maa­ni (al­ku­teos 1974, Ka­ris­ton suo­men­nos 1977) nos­tet­tiin Ba­ker St­reet 221 B -har­ras­ta­jien kom­men­teis­sa kun­nia­sar­jaan he­ti il­mes­tyt­tyään. Lu­kuis­ten pas­tis­sien jou­kos­sa se on säi­lyttä­nyt ar­von­sa vuo­sien saa­tos­sa sen pe­rus­teel­la teh­dyn elo­ku­van ta­paan.
Ta­ri­na pe­laa mai­nios­ti Hol­me­sin to­del­li­suu­del­la, ja au­kai­see sa­mal­la usei­ta al­ku­peräis­ten no­vel­lien herättä­miä ky­sy­myk­siä.
Hol­me­sin jee­sus­mai­nen kuo­le­ma Reic­hen­bac­hin pu­touk­sil­la ja kol­men vuo­den päästä te­kemä ”ylös­nou­se­mus” kuu­lu­vat po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin suu­riin mys­tee­rei­hin. Kir­ja ja elo­ku­va ker­to­vat haus­kas­ti ja ä­lykkääs­ti, mitä to­del­la ta­pah­tui.
Nyt spoi­la­taan, jo­ten elo­ku­van nä­kemättömän kan­nat­taa jättää lu­ke­mi­nen tähän. Meye­rin lähtö­koh­ta oli, että ri­kok­sen na­po­leon, sa­la­po­lii­sin ark­ki­vi­hol­li­nen pro­fes­so­ri Mo­riar­ty oli san­ka­rin ma­te­ma­tii­kan opet­ta­ja. Ei sen enempää. Ko­ko reic­hen­bac­hin tais­te­lu oli toh­to­ri Wat­so­nin se­pi­tettä.
To­del­li­suu­des­sa pa­ri­val­jak­ko oli Wie­nissä, missä tähän ai­kaan kiis­tel­ty toh­to­ri Si­gis­mund Freud hoi­ti Hol­me­sin oo­piu­miad­dik­tio­ta. Tästä tu­lee ta­ri­nan ni­mi, jo­ka viit­taa huu­meen se­koi­tus­suh­tee­seen.
Ehkäpä haus­kin­ta ta­ri­nas­sa on se, että Hol­mes selväs­ti herättää Freu­dis­sa suu­ria aja­tuk­sia, jot­ka tu­le­vat myö­hem­min esil­le toh­to­rin teo­riois­sa muun muas­sa nai­sis­ta, unis­ta ja trau­mois­ta.
Ih­me kyllä elo­ku­val­le an­taa an­teek­si sen, että Hol­mes tun­tuu omaa­van silmää nais­kau­neu­del­le toi­sin kuin al­ku­peräi­sissä Doy­len no­vel­leis­sa ja Meye­rin kir­jois­sa. Meyer kui­ten­kin vas­ta­si myös kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta.
Al­ku­peräi­nen kir­ja kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti hank­kia laa­jan va­li­koi­man an­tik­va­riaa­tis­ta. Täy­tyy myöntää kui­ten­kin, et­ten ole näh­nyt ro­maa­nia ko­vin usein myyn­nissä sen jäl­keen, kun han­kin sen 1970-lu­vul­la. Fa­nit pitävät kiin­ni omas­taan.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva, mutta se miellyttänee faneja. Ääniraita soi perin tunkkaisesti. Ekstroihin on tallennettu kuvagalleria. (PS)
08/02/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy