Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Salainen agentti 86

Get Smart 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2007Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros. 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Yön ri­ta­ris­ta on ly­hyessä ajas­sa tul­lut Yh­dys­val­tain kaik­kien ai­ko­jen toi­sek­si suu­rin me­nes­tys, he­ti Ti­ta­ni­cin jäl­keen.

Yön ri­ta­ris­ta on ly­hyessä ajas­sa tul­lut Yh­dys­val­tain kaik­kien ai­ko­jen toi­sek­si suu­rin me­nes­tys, he­ti Ti­ta­ni­cin jäl­keen. Uu­sin Bat­man-fan­ta­sia­seik­kai­lu jät­ti ra­pa­kon ta­ka­na jäl­keensä niin Täh­tien so­dan, Ta­run sor­mus­ten her­ras­ta kuin Ka­ri­bian me­ri­ros­vot.
Huo­nos­ti ei me­ne ko­me­dial­la­kaan. Van­ha her­ra Mel Brooks ko­ki en­sin Kevät koit­taa Hit­le­ril­le -ko­me­dian­sa me­nes­tyk­sen 2000-lu­vun Broa­dway-mu­si­kaa­li­na ja elo­ku­va­na. Nyt on sa­man 60-lu­vun Brooks-tuo­te Ma­xwell Smart näh­nyt uu­den päivän­va­lon elo­ku­vas­sa Sa­lai­nen agent­ti 86. Kas­sal­la tämä van­han ker­taus on tois­tai­sek­si ol­lut emä­maas­saan suo­si­tum­pi kuin ko­via odo­tuk­sia herättä­nyt vii­dak­ko­so­ta­pa­ro­dia Tro­pic Thun­der.
Sar­jan is­kevä tun­nussä­vel an­taa pont­ta ta­ri­nal­le, jon­ka kuo­si on päi­vi­tet­ty mo­der­nim­man tek­nii­kan vuo­si­tu­han­nel­le. Yhtä huo­nos­ti ja ar­vaa­mat­to­mas­ti agen­tin här­ve­lit toi­mi­vat nyt­kin, enimmäk­seen tö­pek­sivää Smar­tia vas­taan. Ter­ro­rijär­jestö K.A.A.O.S. on tie­tys­ti asial­la. Van­ha kun­non me­ga­pom­mi pe­lot­tee­na al­kaa to­sin ol­la liian ka­lut­tu luu, vaik­ka pää­kon­na­na ko­mei­li­si­kin it­se Te­ren­ce Stamp. Vuon­na 1980 ol­tiin mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sem­pia. Sil­loi­sen Alas­ton pom­mi -ni­mi­sen agent­ti 86 -e­lo­ku­van neut­ro­ni­pom­mi uh­ka­si rii­sua kaik­ki alas­to­mik­si.
Ta­ri­naa oli­si voi­nut ra­ken­taa pa­rem­min pää­hen­kilöi­den per­soo­nil­le ja yh­teis­pe­lil­le. Nyt ke­hit­te­ly on mo­neen ker­taan van­hoil­la te­ko­ham­pail­la pu­rek­si­tun juo­nen kli­sei­sen klimp­pi­so­pan va­ras­sa, eikä ko­me­dia tah­do alus­sa nous­ta millään sii­vil­leen.
Lähtö­koh­taa ei au­ta se, että Ste­ve Ca­rel­lil­la on epä­kii­tol­li­nen tehtävä as­tua uu­te­na mie­henä Ma­xwell Smar­tin ihail­tui­hin pu­he­lin­ken­kiin. Kor­vaa­mi­nen ei ole Ca­rel­lil­le uut­ta, hänhän sai myos brit­ti­me­nes­tys Of­fi­cen ame­rik­ka­lais­ver­sion pääo­san. Näyt­te­lijä, jo­ka on on­nis­tu­nut va­ka­vam­pisä­vyi­sissä­kin roo­leis­sa, on sil­ti ai­van liian ä­lykkään ja nor­maa­lin näköi­nen pö­silök­si, mut­ta tyhmän it­se­var­mak­si, is­kuil­le ja sol­vauk­sil­le tef­lon­pin­tai­sek­si agent­ti 86:k­si.
Kol­me syk­syä sit­ten kuol­lut Don Adams, te­le­vi­sio­sar­jan Smart, taas oli täy­del­li­nen tomp­pe­li Brook­sin ja Buck Hen­ryn va­koi­lu­pa­ro­dian kes­kus­hen­kilönä. Adam­sin il­meik­kyys oli yli­voi­mais­ta ja ta­pa suol­taa idioot­ti­mai­sim­mat­kin vuo­ro­sa­nat odo­tuk­sentäy­tei­siä show­nu­me­roi­ta it­sessään. Mut­ta sar­ja oli tie­tys­ti yhtä hy­vin nais­puo­li­sen agent­ti 99:n juh­laa. Bar­ba­ra Fel­don val­loit­ti roo­lis­sa myös tai­tei­li­ja An­dy War­ho­lin, jo­ka te­ki hä­nestä yh­den kuu­lui­sis­ta muo­to­ku­vis­taan. Fik­su ja fil­maat­ti­nen An­ne Hat­haway sel­viää 99:nä kun­nial­la. To­sin va­koo­ja­pa­rin vä­lillä ei ole sitä ke­miaa, jo­ka te­ki Adam­sin ja Fel­do­nin sa­nai­lus­ta niin nau­tit­ta­vaa.
Ca­rel­lin suus­sa van­hat klas­si­kot kuu­los­ta­vat lat­team­mil­ta ja vain asiayh­teys, ti­lan­ne­ko­mii­kan val­lit­se­va vi­re, saa suut nau­ruun. Yrit­te­liäi­syy­den puut­tees­ta ei uut­ta ver­sio­ta voi syyttää. Lop­pu­puo­lel­la juo­ni äi­tyy in­tou­tu­neek­si. Vauh­dik­kai­ta ti­lan­tei­ta ku­vi­te­taan niin au­to­jen, ju­nan kuin len­to­ko­neen­kin oh­jai­mis­sa viit­se­liäin otos­si­ker­min. Nähdäänpä vielä Hitch­cock-tyyp­pi­nen kil­pa­juok­su­kin, kun pom­min räjäh­dys pitää estää Los An­ge­le­sis­sa, toh­to­ri Ca­li­ga­rin ark­ki­teh­tuu­ria muis­tut­ta­vas­sa Walt Dis­ney -kon­sert­ti­sa­lis­sa.
Siinä vai­hees­sa Ca­rel­lin Smart ja An­ne Hat­hawayn Agent­ti 99 ovat jo tul­leet tu­tuik­si ja al­ka­neet vai­kut­taa luon­te­vil­ta kor­vik­keil­ta Adam­sil­le ja Fel­do­nil­le. Mut­ta sil­ti vain kor­vik­keil­ta. Si­vu­roo­leis­sa nähdään tun­net­tu­ja ni­miä, ku­ten Alan Ar­kin agent­ti­po­mo­na, Ja­mes Caan pre­si­dent­tinä, Dway­ne ”T­he Rock” John­son kak­soi­sa­gent­ti­na sekä it­se Bill Mur­ray puuk­si naa­mioi­tu­na ja sik­si so­siaa­li­ses­ti ra­joit­teel­li­se­na va­koo­ja­to­ve­ri­na. (HB)
16/02/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy