Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

The Swan

Svanurinn 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 91 minuuttia
Julkaisija: R&A 2018 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Guð­ber­gur Bergs­so­nin ro­maa­ni Sva­nu­rinn sai run­sas­ta kan­sainvä­listä huo­mio­ta jul­kai­sun­sa yh­tey­dessä.

Guð­ber­gur Bergs­so­nin ro­maa­ni Sva­nu­rinn (1991) sai run­sas­ta kan­sainvä­listä huo­mio­ta jul­kai­sun­sa yh­tey­dessä. Ta­pio Koi­vu­ka­rin an­sio­kas suo­men­nos (Jout­sen, LI­KE 2001) tu­tus­tut­ti is­lan­ti­lais­kir­jai­li­jan myös en­simmäi­sen ko­ti­mai­sen lu­ki­joil­le. Pie­nen tytön ly­hyt kas­vu­ta­ri­na muo­tou­tuu vih­doin an­sait­se­maan­sa ku­val­li­seen asuun. Suo­mes­sa elo­ku­van en­sie­si­tys ta­pah­tuu syys­kui­sil­la Rak­kaut­ta ja Anar­kiaa -fes­ti­vaa­leil­la — tois­tai­sek­si vain eng­lan­nik­si teks­ti­tet­tynä.
Äi­ti lä­hettää 9-vuo­tiaan So­lin maa­seu­dul­le kas­va­maan. Nä­pis­te­lystä kärähtä­nyt pie­no­kai­nen saa­puu su­ku­lais­ten ja leh­mien kes­kel­le su­ru sil­missään. Tytön pie­neen mie­leen ei mah­du ran­gais­tuk­sen mit­ta­kaa­va. Vaan vähänpä tie­si tyttö. Tästä kesästä on kas­va­va kieh­to­va tut­ki­mus­ret­ki ih­mis­miel­ten si­sim­piin.
Jout­sen tun­keu­tuu syväl­le lap­sen mie­leen. Täys­kas­vuis­ten maail­man äk­kiväärät ti­lan­teet nähdään viat­to­min sil­min. Ku­val­li­sen ker­ron­nan va­lin­nat toi­mi­vat, ka­me­ra las­keu­tuu So­lin sil­mien kor­keu­del­le. Ta­ri­nan sisään on pii­lo­tet­tu eleetöntä vii­saut­ta.
A­sa Hel­ga Hjör­leifs­dot­tir on­nis­tuu luo­maan jän­nit­teet ih­mis­ten vä­lil­le. Yh­teisön men­nei­syys näyttäy­tyy sel­keänä. Oh­jaa­ja an­taa ih­mi­sil­leen ti­laa, kas­vat­taen pie­nillä tyh­jillä het­killä sekä ole­mat­to­man kuu­loi­sil­la dia­lo­geil­la per­he­pii­rin sisäi­siä his­to­rioi­ta. (VA)
26/09/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy