Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Conan barbaari

Conan the Barbarian 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1981Kesto: 130 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 90113EAN: 6438044150865

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Co­nan on elo­ku­va­na nous­sut vuo­sien var­rel­la al­ku­peräis­ten no­vel­lien ta­paan sword and sor­ce­ry -­la­ji­tyy­pin klas­si­kok­si, jo­ten sen kul­ku on seu­ran­nut ah­ke­ras­ti vi­deo­tek­nii­kan ke­hi­tystä.

Co­nan on elo­ku­va­na nous­sut vuo­sien var­rel­la al­ku­peräis­ten no­vel­lien ta­paan sword and sor­ce­ry -la­ji­tyy­pin klas­si­kok­si, jo­ten sen kul­ku on seu­ran­nut ah­ke­ras­ti vi­deo­tek­nii­kan ke­hi­tystä. Jo aiem­min saa­tiin kak­si DVD-lai­tos­ta, mut­ta vas­ta BD te­kee sen näyttäväl­le au­dio­vi­suaa­li­suu­del­le lo­pul­lis­ta oi­keut­ta.
E­lo­ku­va on kui­ten­kin vain yk­si osa­nen jat­ku­mos­sa. R.E. Howar­din Co­nan-no­vel­lit oli­vat 1930-lu­vul­la Weord Ta­les -lu­ke­mis­to­jen suo­si­tuin­ta an­tia. To­del­li­nen ta­paus näistä tu­li vas­ta 1960-lu­vul­la, kun fan­ta­sia nou­si suo­si­tuk­si J.R.R. Tol­kie­nin Sor­mus­ten her­ran pok­ka­ri­pai­nos­ten an­sios­ta. Va­na­ve­dessä Ed­gar Ri­ce Bur­rough­sin Tar­zan- ja Mars -ro­maa­nit ko­ki­vat pa­luun sa­maan ta­paan tas­ku­kir­joi­na. Tär­keä te­kijä oli se, että Frank Fra­zet­ta maa­la­si kir­joi­hin upeat kan­net, jot­ka jo it­sessään oli­vat syy os­taa kir­ja.
Kos­ka lan­ne­vaat­teet nou­si­vat suo­sioon, ei ol­lut ih­me, että Fra­zet­ta ku­vit­ti he­ti perään myös Co­nan-ko­koel­mat. Tämä joh­ti Mar­ve­lin suo­sit­tui­hin sar­ja­ku­viin. Il­man sar­ja­ku­vien me­nes­tystä ei Hol­lywood luul­ta­vas­ti oli­si kiin­nos­tu­nut Mi­liuk­sen elo­ku­va­va­ver­sios­ta. Kat­so­ja­kun­ta oli jo val­mii­na. Kal­lii­den spek­taak­ke­lien ai­ka tun­tui ole­van ohit­se, mut­ta Täh­tien so­ta te­ki maa­perää otol­li­sem­mak­si. Mie­len­kiin­tois­ta on se, että Sor­mus­ten her­raa ko­keil­tiin ani­maa­tioe­lo­ku­va­na jo muu­ta­ma vuo­si Co­na­nia en­nen, mut­ta ai­he­pii­rissä on­nis­tut­tiin vas­ta pal­jon myö­hem­min. Fan­ta­sia­gen­ren merk­ki­teok­set ovat pal­jon vel­kaa toi­sil­leen.
John Mi­lius lois­ti ker­ran­kin ural­laan luul­ta­vas­ti sik­si, että hän se­koit­ti fik­tioon suo­raan omia haa­vei­taan, ha­lu­jaan ja an­ti­pa­tioi­taan mie­henä ai­van sa­maan ta­paan kuin no­vel­lis­ti Howard, jo­ka oli tyy­tymätön omaan mie­hi­syy­teensä ja lo­pul­ta te­ki vä­littömäs­ti it­se­mur­han äi­tinsä kuol­tua. Howard ja Mi­lius ihai­li­vat al­ku­kan­tais­ta, yh­teis­kun­nan nor­mien ul­ko­puo­lel­la kul­ke­vaa bar­ba­riaa. Tu­lok­se­na oli eep­pistä seik­kai­lua, jo­ta näyt­te­lijä Ja­mes Earl Jo­nes ku­va­si sha­kes­pea­re­lai­sek­si ai­na­kin kool­taan.
John Mi­liuk­sen li­ki fa­sis­ti­nen tyy­li ei to­ki edus­ta fyy­si­ses­ti Howar­din nä­ke­mystä Co­na­nis­ta, men­nei­den ai­ko­jen anak­ro­nis­ti­ses­ta so­tu­ris­ta. Co­nan ei pulp-no­vel­leis­saan ol­lut si­leäk­si bo­dat­tu jät­tiläi­nen, vaan ar­pi­ku­dos­ten ko­ris­te­le­ma teräsjän­tei­nen bar­baa­ri. Hol­lywood tul­kit­si san­ka­ria sa­maan ta­paan kuin Tar­za­nia 1930-lu­vul­la. Sil­ti myös väärät tul­kin­nat ovat näistä po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin ykkös­hah­mois­ta nau­tit­ta­via.

Kuva & ääni

Ero aiempaan DVD-laitokseen on jopa odotettua suurempi. Kuvan valoisuus ja tarkkuus on huimasti parempi, eikä tämä koske vain keinovalaistuja tai hämäriä kohtauksia. Myös ulkoilmakohtaukset piirtyvät paljon paremmin. Ääniraita soi aiempaa muhkeammin, mutta levollisemmin.

Ekstrat

Aiempaan SE-DVD -laitokseen verrattuna mukana on uusia dokumentteja 43 minuuttia. Näihin sisältyy 10 min. 1982 Schawarzeneggerin haastattelua, joka oli kateissa 30 vuotta. Lisäksi tarjolla on jo aiemmista laitoksista tutut kommenttiraita, poistetut kohtaukset, dokumentti (55 min.), kuvagalleria, 4 min. trailereita ja tehostekohtausvertailut. Vanha DVD-kesto on jäänyt kummittelemaan levyn takakannen tietoihin. Eli tämä ei ole lyhennetty versio. (PS)
25/05/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy