Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Edge of Tomorrow - 3D

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2014Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: SF Film 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ob­li­vio­nin täy­del­li­sen tietämättö­myy­den jäl­keen Tom Crui­se ko­kei­lee tois­ta ää­ripäätä ja muis­taa ai­van kai­ken uu­sim­mas­sa sci­fi-e­lo­ku­vas­saan.

Ob­li­vio­nin täy­del­li­sen tietämättö­myy­den jäl­keen Tom Crui­se ko­kei­lee tois­ta ää­ripäätä ja muis­taa ai­van kai­ken uu­sim­mas­sa sci­fi-e­lo­ku­vas­saan. Ava­ruu­den sii­ma­veik­ko­jen taas ker­ran uha­tes­sa kaik­kea elämää maa­pal­lol­la jou­tuu Crui­se vas­ten­tah­toi­ses­ti kes­kel­le suur­ta vas­ta­hyökkäystä, jos­sa koh­ta­lot rat­kais­taan.
C­rui­se on elo­ku­vas­sa vir­kistäväs­ti hie­man eri­lai­nen san­ka­ri: omaan na­paan­sa tui­jot­ta­va ar­mei­jan PR-mies, jo­ka raa­ha­taan huu­taen ja kir­kuen rin­ta­mal­le kun esi­mies (B­ren­dan Glee­son) ei pidä nä­kemästään. Nor­man­dian mai­hin­nou­sul­ta pal­jon lai­naa­van hyökkäyk­sen on määrä saa­tel­la sekä vi­hol­li­nen että Crui­se maan le­poon, mut­ta toi­sin käy. Jon­kin­lai­sen ai­ka­ja­naoi­kun joh­dos­ta mies pää­tyy elämään päivää uu­del­leen ja uu­del­leen mur­me­li­na kun­nes ai­na vääjäämättömäs­ti kuo­lee. Jo­kai­nen otos vie kui­ten­kin ai­na lä­hemmäs pe­lin rat­kai­sua — ja sa­mal­la mies kas­vaa vä­hi­tel­len san­ka­rin mit­toi­hin.
Loo­pik­si ve­det­ty ai­ka­ja­na on hu­te­ras­ti kynäil­tynä pe­rin ra­sit­ta­va tyy­li­kei­no, ku­ten vaik­ka­pa elo­ku­vat "Sour­ce Co­de" ja "Van­ta­ge Point" osoit­ta­vat. Tässä tau­to­fo­ni­sel­ta pu­ru­ku­mil­ta on­nek­si väl­tytään, sillä tois­tot osa­taan luo­da mie­len­kiin­toi­ses­ti, riittäväs­ti harp­poen ja so­pi­vas­ti ta­ri­naa täy­dentäen — jo­pa niin, että uu­sin­ta­ker­rois­sa on het­kittäin ri­paus Kuu­den­nen ais­tin ma­kua. Ta­ri­na on lo­pul­ta pe­rin ge­nee­ristä lin­kousmättöä, mut­ta tun­nel­ma on hyvä, ja se riittää. Eri­tyi­ses­ti ka­hi­nat Nor­man­dian ran­ta­hie­ti­koil­la toi­mi­vat hy­vin, eikä haas­ta­va ro­mans­si en­simmäi­sen su­per­so­tu­rin (E­mi­ly Blunt) kans­sa­kaan mais­tu pääl­le­lii­ma­tul­ta.
Lo­pul­ta suu­rin krii­ti­kin ai­he elo­ku­vas­sa tun­tuu ole­van sen ku­lah­ta­nees­ti ku­vi­te­tut alie­nit — ikään kuin Hol­lywoo­din mie­li­ku­vi­tus ei enää ny­kyään riitäi­si muu­hun kuin ri­su­ka­so­ja muis­tut­ta­viin lon­ke­ro­nip­pui­hin. Nyt apu­na on ol­lut Yos­hi­tos­hi ABen ku­vit­ta­ma al­ku­peräis­ro­maa­ni, ja sitä seu­ran­neet man­ga-sar­ja­ku­vat, mut­ta sil­ti kan­kaal­la nähtävä lop­pu­tu­los vai­kut­taa ko­vas­ti LOTR:in ja Trans­for­mer­sien köyhältä ris­tey­tyk­seltä. Mut­ta kun tämä on suu­rin har­mis­tuk­sen ai­he täy­tyy ko­ko­nai­suut­ta pitää on­nis­tu­nee­na. Hyvää viih­dettä tämä siis on.
Ku­va on hie­man epä­ta­sai­nen esi­tys, sillä vaik­ka ko­ko­nai­suus py­syy­kin vai­vat­ta nau­tin­nol­li­se­na heittää useam­pi otos jäl­jen epäs­kar­pik­si ja 3D-ku­va­kin va­lah­taa pai­koin kah­teen ta­soon ra­joit­tu­neek­si. En­simmäi­sen on­gel­man osal­ta ky­se voi to­ki ol­la teat­te­rin olo­suh­teis­ta, jo­ten asiaan pitää pa­la­ta ko­ti­teat­te­ri­kier­rok­sel­la. Par­haim­mil­laan 3D-ku­va on mai­hin­nou­sun to­hi­nois­sa, missä ek­so­haar­nis­koil­la va­rus­te­tut so­ti­laat kiep­pu­vat köy­sillä alas tai­vaas­ta ja ryn­nivät eteenpäin räjäh­dyk­siä väis­tel­len. Hei­koim­mil­laan ti­la­ku­va on hil­jai­sem­mis­sa kes­kus­te­lu­koh­tauk­sis­sa, jot­ka pai­koin näyttävät ko­vin kiil­to­ku­va­mai­sil­ta, vaik­ka pääo­sin an­ti on­kin hyvää. Ää­ni­rai­ta elää te­hos­tei­den­sa kaut­ta hy­vin mu­ka­na ta­pah­tu­mis­sa. (IJ)
01/07/2014

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy