Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Sherlock – The Abominable Bride

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 89 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018004405

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

BBC:n suo­sit­tu, ny­kypäivään vie­ty Sher­lock Hol­mes –­te­le­vi­sio­sar­ja osoit­taa ta­val­laan, kuin­ka muut­tu­vai­sek­si on käy­nyt elä­vien ku­vien maail­ma.

BBC:n suo­sit­tu, ny­kypäivään vie­ty Sher­lock Hol­mes –­te­le­vi­sio­sar­ja osoit­taa ta­val­laan, kuin­ka muut­tu­vai­sek­si on käy­nyt elä­vien ku­vien maail­ma. Oli mah­do­ton­ta ku­vi­tel­la vielä kym­me­nen­kin vuot­ta sit­ten, että te­le­vi­sion laa­tu­tar­jon­ta uh­maa elo­ku­va­tuo­tan­toa sa­maan ai­kaan, kun te­le­vi­sio on muut­tu­nut en­tistä tyhjänpäiväi­semmäk­si ylei­sellä ta­sol­la.
Yh­dys­val­lois­sa esi­mer­kik­si True De­tec­ti­ve tai Ga­me of Th­ro­nes ja Bri­tan­nias­sa Sher­lock osoit­ta­vat pai­no­pis­teen siir­ty­neen pois val­ko­kan­kaal­ta. Syynä lie­nee se, että Hol­lywoo­din tuo­tan­to­pa­nok­set ovat kas­va­neet gar­gan­tua­mai­sik­si, jol­loin ris­kejä ei yk­sin­ker­tai­ses­ti voi­da ot­taa. Te­le­vi­sio- ja mak­su­ka­na­vil­le teh­dyt par­haat sar­jat sar­jat ovat iso­ja in­ves­toin­te­ja en­ti­seen ver­rat­tu­na, mut­ta eivät niin iso­ja ris­kejä, että luo­vuus jäi­si kuk­ki­mat­ta.
Kun täl­lai­nen sar­ja on tar­peek­si suo­sit­tu, siitä tehdään vaik­ka­pa jou­lus­pe­siaa­li. Jos sar­ja on vielä­kin suo­si­tum­pi, siitä tehdään en­si-il­tae­lo­ku­va teat­te­rei­hin. Sher­lock Hol­mes ja kau­his­tut­ta­van mor­sia­men sa­lai­suus oli poik­keuk­sel­li­sen odo­tet­tu one-s­hot ja syrjä­hyp­py te­le­vi­sios­ta elo­ku­va­teat­te­riin. Useim­pien edeltä­jiensä ta­paan se ei oi­keas­taan ero­tu eduk­seen siitä, mitä on jo näh­ty.
Päin­vas­toin, hie­noi­nen yliy­ri­tys pa­nee tämän alit­ta­maan tv-sar­jan ta­son ja tun­nel­man. On ni­mittäin ma­kua­sia, pitääkö goot­ti­lai­sen kau­hun ja brit­ti­huu­mo­rin yh­dis­telmästä. Dic­ken­sin ai­ka­lai­sen Wil­kie Col­lin­sin ro­maa­nin Val­ko­pu­kui­sen nai­sen (1860, Sa­po-sar­jas­sa 1973) etee­ri­nen haa­hui­lu ryt­mit­tyy P.D. Wo­de­hou­sen ta­ri­nois­ta tu­tul­la nok­ke­lal­la sa­nai­lul­la.
Sinänsä idea on haus­ka: kak­sik­ko seik­kai­lee vik­to­riaa­ni­sen ajan Lon­toos­sa al­ku­peräis­ten Art­hur Co­nan Doy­len no­vel­lien ta­paan. Täl­lai­nen kään­tei­nen anak­ro­nis­mi so­pii kaa­no­niin, sillä kir­jai­li­ja it­se­kin kään­te­li ja vään­te­li luo­maan­sa maail­maa. Hol­me­siin kylläs­tyt­tyään hän tap­poi san­ka­rin­sa Reic­hen­bac­hin pu­touk­siin. Pai­ne kas­voi, ja Hol­mes saa­pui ta­kau­tu­ma­na seik­kai­le­maan Bas­ker­vil­len koi­ra –­ro­maa­nis­sa. Lo­pul­ta hän nou­si kuin Kris­tus kuol­leis­ta St­rand-leh­den si­vuil­le. Hän ei ol­lut­kaan kuol­lut. Maail­mas­sa elää edel­leen ih­mi­siä, jot­ka luu­le­vat Hol­me­sin ole­van oi­kea ih­mi­nen li­hoi­neen ja ve­ri­neen.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
06/04/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy