Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

20,000 Days on Earth

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2014Kesto: 97 minuuttia
Julkaisija: Cinema Mondo 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Cinema Mondo) ellei toisin mainita.

Elokuva

Aust­ra­lia­lai­sen Nick Ca­ven uran ete­ne­mi­nen mu­siik­ki­maail­man val­ta­vir­ran reu­nal­la on su­ju­nut il­man suu­rem­paa jul­ki­suu­den kans­sa flirt­tai­lua.

Aust­ra­lia­lai­sen Nick Ca­ven uran ete­ne­mi­nen mu­siik­ki­maail­man val­ta­vir­ran reu­nal­la on su­ju­nut il­man suu­rem­paa jul­ki­suu­den kans­sa flirt­tai­lua. Ko­ko rei­lun kol­mi­kym­men­vuo­ti­sen uran­sa ajan hän on on­nis­tu­nut ko­haut­ta­maan pääa­sias­sa mu­sii­kil­li­sil­la teoil­laan. Kos­ka on tie­det­ty Ca­ven kir­joit­ta­jan­lah­jois­ta sekä mu­siik­ki­ly­rii­kan, että ro­maa­ni­tai­teen sa­ral­la, viih­de­maail­mal­le tu­li­kin mel­koi­se­na yllä­tyk­senä mie­hen päättäessä raot­taa vih­doin elämäänsä suu­ren mit­ta­kaa­van do­ku­ment­tie­lo­ku­van muo­dos­sa.
Ka­me­ra seu­raa Nick Ca­vea yh­den ku­vit­teel­li­sen päivän ajan ko­ti­mai­se­mis­saan Brigh­to­nis­sa. Ky­seessä on mie­hen kah­des­kym­me­nes­tu­han­nes vuo­ro­kau­si maan päällä, ker­ras­saan eri­no­mai­nen syy uran yh­teen­ve­toon ja do­ku­men­toin­tiin. Ar­ki­ru­tii­nien vä­lei­hin lisäillään ly­hyitä muis­to­ja mat­kan var­rel­ta sekä pie­niä poi­min­to­ja yk­si­tyi­selämästä. Mu­siik­ki­tal­len­tei­ta näy­tetään kii­tettävän sääs­te­liääs­ti.
Ca­ve on kir­joit­ta­nut ta­ri­naa it­se, päättäen selväs­ti, mitä ha­luaa yleisöl­le pal­jas­taa. Ta­ri­na­tuo­kiot te­ra­peu­tin ja au­to­mat­kal­la mu­ka­na is­tu­vien työ­ka­ve­rei­den kans­sa ovat näennäi­sen va­ka­via, pal­jon jä­tetään sil­ti ar­vai­lu­jen va­raan. Elo­ku­van pää­hen­kilön mo­niu­lot­tei­suu­den tietäen, ”20,000 Days on Earth” on elämä­ker­ta­do­ku­men­tik­si vain pin­ta­raa­pai­su. Lu­paa­vas­ti al­ka­via kes­kus­te­lu­ja oli­si mie­li­hy­vin kuun­nel­lut sy­ven­net­tyinä. Ca­ven aloit­taes­sa pu­het­taan luo­vuu­des­ta, tai muis­to­jen mer­ki­tyk­sestä ih­mi­syk­silön lo­pul­li­seen ke­hi­tyk­seen, kat­so­ja ha­luai­si kuul­la enemmän. Osin näi­den täyt­tymättö­mien lu­paus­ten kaut­ta, ei elo­ku­va tem­paa sa­mal­la ta­val­la mu­kaan­sa kuin hou­kut­te­le­va trai­le­rin­sa an­toi lu­van olet­taa.
Nick Ca­ven ka­ris­ma on kiistämätön. 57-vuo­tiaa­na hän on yk­si vii­mei­sistä oi­keis­ta rocktäh­distä. Vaik­ka mie­len­kiin­toa Ca­ven per­soo­naa ja te­ke­mi­siä koh­taan ei oli­si­kaan, kan­taa ka­ris­ma lä­pi puo­li­tois­ta­tun­ti­sen. Pie­niä elo­ku­val­li­sia not­kah­duk­sia se ei sil­ti ky­ke­ne ko­ko­naan täyttämään. (VA)
10/10/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy