Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Girl With The Dragon Tattoo

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: minuuttia
Julkaisija: Sony PicturesKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051160292274

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Tämäpä al­kaa hy­vin.

Tämäpä al­kaa hy­vin. Kuin oh­jaa­jan ir­vai­lu­na pääo­sa­ne­sittäjän Da­niel Crai­gin 007-yh­teyk­sil­le al­ku­teks­tit työntävät bond­mai­sen pompöö­siä au­dio­vi­suaa­lis­ta ilo­tu­li­tus­ta, jos­sa ää­nistä vas­taa osu­vas­ti uus­ver­sio Led Zep­pe­lin Im­mig­rant Son­gis­ta. Sa­mois­sa tun­nel­mis­sa jat­ke­taan.
En ole lu­ke­nut al­ku­peräistä tri­lo­giaa, mut­ta pi­din aiem­mist­ra ruot­sa­lai­sis­ta elo­ku­vis­ta. Vai­mo­ni lu­ki kir­jat al­ku­kie­lellä en­nen elo­ku­via ja hän oli sa­maa mieltä kans­sa­ni: Da­vid Finc­her suo­riu­tui pa­rem­min kir­jai­li­ja Stig Lars­so­nin vii­toit­ta­mas­ta vai­keas­ta tehtävästä.
Kuu­lem­ma var­sin­kin toi­sen pääo­san Roo­ney Ma­ra ta­voit­taa al­ku­peräi­sen hah­mon sy­vyy­den pa­rem­min. Nyt mu­ka­na on myös pin­nal­la al­la pii­levä peh­meys ja herk­kyys, ei pelkkä punk­ka­ri­hak­ke­rin lä­vis­tet­ty nah­ka. Myös Craig on eri­no­mai­nen pääo­sas­sa Carl Mi­kael Blomq­vis­ti­na. On jo­pa hel­pom­paa mieltää hä­net ny­kypäivän Kal­le mes­ta­riet­siväk­si, jo­ka on kas­va­nut isok­si Ast­rid Lindg­re­nin las­ten­kir­jois­ta.
Jo­ka ta­pauk­ses­sa ris­ti­viit­tauk­sia ja mie­len­kiin­toi­sia poh­din­to­ja riittää ai­na, kun tehdään jo­tain poik­keuk­sel­lis­ta kult­tuu­ria. Poik­keuk­sel­lis­ta on myös se, että ker­ran­kin ame­rik­ka­lai­nen ver­sio viedään au­tent­ti­seen ympä­ristöön.
Ta­ri­nan mer­ki­tys pii­lee ha­lus­sa viiltää au­ki ruot­sa­lai­sen on­nel­li­sen il­luu­sion kääntö­puo­li. Ame­rik­ka­lai­se­na Finc­her ymmärtää hy­vin, mi­hin riis­toon pe­rus­tu­va yh­teis­kun­ta, Ruot­si, Yh­dys­val­lat tai an­tii­kin suur­val­lat, lo­pul­ta kaa­tuu: rik­kaus ja val­ta sai­ras­tut­taa su­vut. Mitä vah­vat edellä, sitä hei­kot perässä. Nyt pan­naan tiuk­ka vas­tais­ku sai­rail­le mur­haa­jil­le ja rais­kaa­jil­le, joi­ta eläh­dyttää juu­ri val­ta tehdä lä­himmäi­sel­le mitä vaan. Tar­vit­tiin mies­kir­jai­li­ja ja –oh­jaa­ja te­kemään hie­no fe­mi­nis­ti­nen ma­ni­fes­ti. Siinä si­vus­sa muis­tu­te­taan, kuin­ka ma­kaa­be­ria on se, että li­pe­rien ja nun­nan­kaa­pu­jen suo­jas­sa myydään lap­sia, mikä on kään­net­ty tässä so­siaa­li­työn­te­kijään, jo­ka käyttää val­taan­sa hol­hot­ta­via koh­taan vää­rin. Hy­vin­voin­ti­val­tiol­la­kin on li­kai­set kä­tensä, ai­na­kin jos­sain.
E­lo­ku­vas­sa nau­rah­de­taan, kuin­ka jo­pa nat­sit omi­vat va­pau­den kä­sit­teen. Se on selvä ää­ri­va­sem­mis­to­lai­nen ja to­ki liioi­tel­tu viit­taus ame­rik­ka­lais­tu­mi­seen, jo­ka viiltää myös poh­jois­mais­ta hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­taa. Nat­sis­min jäl­jet Ruot­sis­sa ovat selvät. Kun vau­raus ra­ken­tuu sil­le, että myydään hul­luil­le riistä­jil­le mal­mia ja nik­ke­liä, kun muu Eu­roop­pa riu­tuu kär­si­myk­sessään, täl­lai­nen hen­ki­nen ma­te­ria ei haih­du tie­hensä.
Tämä joh­taa aja­tuk­siin kar­ta­no­mai­se­mien Suo­meen, jos­sa lap­sel­li­sen ka­pi­ta­lis­tin enem­mistö­de­mok­ra­tian dik­ta­ruu­ria ar­vos­te­le­vaa kir­jaa myydään kuin liu­ku­hih­nal­ta.
O­len mel­ko var­ma, että Neu­vos­to­lii­tol­le alis­te­tus­sa ul­ko­po­liit­ti­ses­sa alen­nus­ti­las­sam­me maas­tam­me hä­vi­tet­tiin jär­jes­telmäl­li­ses­ti kaik­ki sel­lai­set ku­vat, jos­sa suo­ma­lai­set te­kevät nat­si­ter­veh­dyk­sen 1940-lu­vul­la. Olen oi­keas­taan näh­nyt vain yh­den täl­lai­sen pal­jon ku­vaa­van do­ku­men­tin: neu­vos­to­suurlä­he­tystön kan­taes­sa jat­ko­so­dan al­la ka­mo­jaan Bu­le­var­din reu­nuk­set oli­vat täynnä kä­si ojos­sa sei­so­via suo­ma­lai­sia nat­se­ja. Missä he ovat? Missä vii­pyy skan­daa­lin au­kai­su? Missä vii­pyy edes hyvä ro­maa­ni ai­hees­ta?

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ikävä kyllä liike pikselöityy kerran kävelykohtauksessa. Kuva myös juuttuu ruutujen välille rumasti ainakin kerran. Fincherin visuaalinen tyyli luo Tukholman ja Ruotsin talvisen maaseudun uudeksi helvetin esikartanoksi. Ääniraita soi dynaamisesti. Kahdella levyllä. Toinen on omistettu noin neljän tunnin dokumenteille, jotka uppoavat kulissien taakse haastatteluin, harjoituksin ja koekuvauksin. Lisäksi ekstroissa on ohjaajan kommenttiraita. (PS)
05/05/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy