Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Hanna

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2011Kesto: minuuttia
Julkaisija: Disney 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 258086  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Kuvat

Saoirse Ronan
Saoirse Ronan
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Eric Bana
Eric Bana

Elokuva

Eng­lan­ti­lai­nen Joe Wright, 39, aloit­ti uran­sa ko­meas­ti 2000-­lu­vun puo­livä­lissä fil­meillä Yl­peys ja en­nak­ko­luu­lo ja So­vi­tus.

Eng­lan­ti­lai­nen Joe Wright, 39, aloit­ti uran­sa ko­meas­ti 2000-lu­vun puo­livä­lissä fil­meillä Yl­peys ja en­nak­ko­luu­lo ja So­vi­tus. Oh­jaa­ja muok­ka­si kor­kea­kir­jal­li­sen ma­te­riaa­lin­sa juo­he­van elo­ku­val­li­sek­si. Fil­missä Han­na Wright jat­kaa vi­suaa­li­ses­ti ja ker­ron­ta­ta­voil­taan kiin­nos­ta­vil­la uril­la. Yri­tys hyvä kym­me­nen, vaik­ka reis­sa­ten paik­kaa vaih­ta­va ta­ri­na ei selätä kaa­va­mais­ta run­koaan. Pis­teitä vie myös al­ku- ja lop­pu­vai­hei­den raa­ka vä­ki­val­ta.
Han­na on elo­ku­va 16-vuo­tiaas­ta Kuu­sa­mon kor­ves­sa kas­va­nees­ta luon­non­lap­ses­ta, jos­ta ke­hit­tyy Poh­joi­sen an­ka­ris­sa olois­sa kar­kais­tu pa­ho­jen te­ko­jen kos­ta­ja. Pääo­sas­sa on roo­lin­sa ikäi­nen, jo ko­ke­nut ja ar­vos­tet­tu ame­rik­ka­laisnäyt­te­lijä Saoir­se Ro­nan. Elo­ku­va liik­kuu ten­hoa­vas­ti nuo­ren et­siessä it­seään ja syn­tymänsä sa­lai­suut­ta. Mat­ka kul­kee Ke­mijär­veltä ja Kuu­sa­mos­ta Ma­ro­kon kaut­ta Sak­saan.
E­ric Ba­na esittäy­tyy opet­ta­ja­na ja suo­je­li­ja­na, jol­la on CIA-men­nei­syys. Vaik­ka ex-a­gent­ti Erik väittää Han­naa tyttä­rek­seen, mie­hellä on vael­luk­ses­sa vain pistäy­tyjän roo­li. Ma­ris­sa Wieg­le­rin hah­mos­sa Ca­te Blanc­hett jäl­jittää Han­naa ja Eri­kiä ar­mot­to­mas­ti. En­tistä va­koo­ja­kol­le­gaa Ma­ris­sa pitää tieltä rai­vat­ta­va­na luo­pio­na. Skis­man taus­tal­la on 80-lu­vul­la pie­leen men­nyt so­ti­laal­li­nen ko­kei­lu ja au­to-on­net­to­muus, jos­sa Han­nan äi­ti on saa­nut sur­man­sa – am­mut­tu­na.
Tyn­ny­ri­tytön sa­lai­suus
E­ric Ba­na suo­riu­tuu kas­vat­ta­ja­gu­run ja toi­min­ta­san­ka­rin yh­dis­telmä­roo­lis­ta erak­ko­mai­sen sie­luk­kaal­la ka­ris­ma­kat­seel­la. Blanc­het­tin sil­missä on jäätä tun­not­to­ma­na, eh­dot­to­man tyy­likkäänä ja pa­to­lo­gi­sen tiuk­ka­na ta­kaa-a­ja­ja­na, jo­ka vain het­kin päästää ko­van pin­nan ra­koi­le­maan. Kum­pi­kin täh­tinäyt­te­lijä kär­sii kä­si­kir­joi­tuk­sen hah­mot tyy­pittävästä yk­sioi­koi­suu­des­ta. Osaa­va fil­min­te­kijä ei ole näköjään kes­kit­ty­nyt mui­den kuin pääo­sa­tei­nin hen­kilöoh­jauk­seen. Ba­nan ja Blanc­het­tin koh­dal­la rau­tai­nen mut­ta ru­tii­ni­mai­nen am­mat­ti­tai­to on saa­nut riittää.
Me­kaa­nis­ta pa­koa ja jäl­ji­tystä kieh­to­vam­min Wright kul­jet­taa Saoir­se Ro­na­nia ku­vis­sa mai­den ja mai­se­mien vaih­tues­sa ja juo­ni­ku­vion ke­hit­tyessä Han­nan ympä­rillä. Ka­me­ran ta­ka­na Alwin H. Kuch­ler pää­ku­vaa­ja­na ja Tuo­mo Hut­ri Suo­men apu­na pää­sevät lois­ta­maan. Otok­set saat­te­le­vat nuor­ta näyt­te­lijää har­taal­la kiih­key­dellä. Road mo­vien – tai pi­kem­min­kin juok­sue­lo­ku­van – ryt­mi vie ta­ri­naa eteenpäin.
C­he­mi­cal Brot­her­sin elekt­ro­ni­nen groo­ve sä­veltää ko­ko­nai­suu­den uu­sik­si. Mu­siik­ki luo juo­ni­ve­toi­seen fil­miin oman ku­va­sin­fo­nian­sa. Vi­suaa­li­nen kek­se­liäi­syys ja ri­kas ää­ni­mai­se­ma pitävät kat­so­jan kyy­dissä sil­loin­kin, kun juo­ni juut­tuu mo­nes­ti näh­tyi­hin, vi­deo­pe­limäi­siin pin­tei­siin, var­sin­kin Han­nan jou­tues­sa Tom Hol­lan­de­rin joh­ta­mien kä­ty­rien kyn­siin.
Pa­ras­ta Han­nas­sa on Kuu­sa­mon lu­mi­met­sissä kas­va­neen tyn­ny­ri­tytön ko­ke­mus­maail­ma ja kas­vu. Tee­mal­taan elo­ku­va seu­raa fil­mejä Tyttö ni­meltä Ni­ki­ta ja Léon – tai jo­pa Spy Kids — jois­sa lei­ki­tellään fan­ta­sial­la tei­ni­tytöistä va­koo­ji­na ja su­per­tap­pa­ji­na. On­nek­si mu­ka­na on Truf­faut’n Ke­syttömän hen­keä. Luon­non­lap­si op­pii pie­nin as­ke­lin ih­mis­ten ta­voil­le.
Vaik­ka fil­missä on fan­ta­sian ai­nek­set ja sa­dun lo­giik­kaa, lop­pu­puo­lel­la Ber­lii­nissä voi­mis­tu­va tun­nel­man­ha­ku Grim­min vel­jek­sistä ei oi­kein kiin­ni­ty mi­hinkään. Kau­hu­ti­vo­lia ja pi­par­kak­ku­ta­loa toi­siin­sa liittävä lop­punäytös on hep­poi­ses­ti te­kais­tu.
Huip­pu­het­ket on jo koet­tu Han­nan koh­da­tes­sa mat­kal­laan ikä­to­ve­rin hip­pi­per­heessä. Il­me­tyn pis­sis­ko­ke­laan ar­ki muut­tuu ja al­kuun en­nak­ko­luu­loi­ses­ta tytöstä tu­lee Han­nan en­simmäi­nen sydä­nystävä.
Tei­ni­tap­pa­jil­le hur­raa­vat fil­mit ovat taas muo­dis­sa. Tai­ta­vas­ti teh­tyinä­kin ne ovat ky­see­na­lais­ta viih­dettä. Il­man yli­lyön­tejään Han­nas­ta oli­si saa­nut ni­mi­hah­mon edus­ta­mal­le ikä­ryhmäl­le suo­si­tel­ta­van teok­sen — ja sa­mal­la ai­kuis­kat­so­jal­le ka­tu-us­kot­ta­vam­man art hou­se -jännä­rin. (HB)
10/06/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy