Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

Twin Peaks: A Limited Event Series

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 1031 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: Dolby TrueHD5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112742546

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

"­Kaik­ki luo­vat ih­mi­set ovat ystä­viä­ni".

"Kaik­ki luo­vat ih­mi­set ovat ystä­viä­ni". Da­vid Lync­hin lau­sah­dus muut­tuu li­hak­si jo kol­man­nen kau­den pak­kaus­ta ihas­tel­les­sa. Au­kai­su vaa­tii hie­nois­ta pähkäi­lyä, mikä sa­mal­la ku­vaa hy­vin, mistä muu­ten­kin on ky­se. Pu­hu­mat­ta­kaan siitä, että ris­ti­lai­tai­nen kan­sio au­kai­see nä­ky­viin agent­ti Coo­pe­rinl­le perä­ti kol­met, hie­man eri­lai­set kas­vot.
Kong­fut­sen mu­kaan mikään ei ole niin vaa­ral­lis­ta kuin an­taa neu­vo. Kos­ka Lynch tun­tee vieh­ty­mystä itäi­siin fi­lo­so­fioi­hin, en mal­ta ol­la rik­ko­mat­ta ih­mi­sen va­paan har­kin­nan op­ti­mia. Neu­vo 1: Jos vain malt­taa, tästä saa eni­ten ir­ti kat­so­mal­la aiem­mat kau­det. Neu­vo 2: Kos­ka en it­sekään malt­ta­nut, me­noon pää­see ai­ka mu­ka­vas­ti pitämällä vie­ressä tab­let­tia IMBD:n cast-si­vul­la, jos­ta voi tar­vit­taes­sa tar­kas­taa aiem­pien osien hen­kilö­kaar­tia. Etu­ni­met ni­mittäin vi­listävät jak­sos­ta toi­seen, ai­van kuin oi­keas­sa elämässä­kin.
Kaik­ki tien­nevät, että Lynch oli en­simmäi­nen au­teur te­le­vi­sios­sa. Muu­ta­ma se­kun­ti ku­vaa ja ääntä: tun­nis­tat te­kijän.
Hän yh­dis­ti liik­ku­van ku­van mo­ni­nai­set la­ji­tyy­pit ja toi pien­ten pii­rien avant­gar­den mas­so­jen ulot­tu­vil­le. Hän ei kui­ten­kaan jää­nyt tähän. Kai­ke­ti liik­keel­le pitää läh­teä Krei­kan ta­ruis­ta, mut­ta en­nen kaik­kea hän työn­si te­ho­se­koit­ti­meen­sa kaik­ki mer­kittä­vimmät mo­der­nin ku­va­tai­teen mul­lis­tuk­set vii­mei­sen kah­den sa­dan vuo­den ajal­ta. Hän hal­lit­see imp­res­siot ja eksp­res­siot, sym­bo­lis­min, nai­vis­min ja sur­rea­lis­min. Mu­siik­ki toi­mii kai­ken tämän vas­ta­pai­no­na, etupäässä sou­taen ja huo­va­ten van­han roc­kin ja uu­den in­die­mu­sii­kin vä­lillä. Lynch on it­se oma ny­ky­tai­teen mo­nu­ment­tin­sa, sillä täl­lai­set kan­vaa­sit vaa­ti­vat poik­keuk­sel­lis­ta tyy­li­ta­jua.
Twin Peak­sin mer­ki­tystä ei voi aliar­vioi­da, kun miet­tii ti­vo­li­bis­nek­sen kei­kaus­ta. Hol­lywood ei enää ole se kaik­kein mie­len­kiin­toi­sin lähtö­lau­kai­sin, vaik­ka mit­ta­rik­si ot­tai­si suu­ret mas­sat tai suu­ret tai­teel­li­set in­to­hi­mot. Te­le­vi­sio­kin on pe­riaat­tees­sa kuol­lut, mut­ta HBO:n ja ehkäpä jo­pa Netf­li­xin tai Yle Aree­nan ta­pai­set tois­to­pal­ve­lut ovat pe­rin elos­sa jo­pa tai­teel­li­sil­la mit­ta­reil­la.
En juu­ri­kaan seu­ran­nut tästä käytävää kes­kus­te­lua syk­syllä 2017. Sen sentään muis­tin, että Lynch jät­ti vä­lillä pro­jek­tin, mikä ei lu­paa yleensä hyvää. Oli­kin myön­tei­nen yllä­tys, kuin­ka hy­vin tämä toi­mi, eikä oi­keas­taan vain toi­mi­nut, vaan imai­si sisäänsä. Ad­dik­tio­han tästä seu­ra­si.
O­ma ar­von­sa on to­ki siinä, että on haus­ka huo­ma­ta, kuin­ka eri ta­voin näyt­te­lijät ovat van­hen­tu­neet 1990-lu­vun tait­tees­ta. Se on kui­ten­kin vain si­vu­juon­ne.
Tun­nel­ma on ju­ju, jo­ka on vai­kein saa­vut­taa oli­si ky­se sit­ten ku­vas­ta tai ää­nestä tai mo­lem­mis­ta. Jos ha­luaa pel­kistää, mik­si tämä toi­mii, niin sik­si, että vaik­ka kaa­non on täynnä ou­toa, se sil­ti ra­ken­tuu kai­kil­le tu­tuil­le ti­lan­teil­le, joi­ta on liioi­tel­tu ja vää­ris­tel­ty.
Kol­man­nel­la kau­del­la mennään aiem­paa sur­rea­lis­ti­sem­paan ja jän­nittävämpään suun­taan. Huu­mo­ri an­taa täl­le mu­ka­vaa vas­ta­pai­noa. Rin­nak­kais­maail­mo­jen la­by­rint­ti au­keaa sentään jon­kin ver­ran.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva toistuu tarkasti ja värikylläisesti. Ääniraita soi mattamaisen tahmeasti ja toisaalta industrialrockmaisesti, mikä saattaa olla unenomaisten näkyjen kyllästämän tarinan sanelemaa. Jaksoloppujen Roadhouse-klubin eteeriset bändit puolestaan soivat tarkasti ja kauniisti. Kansiossa on kaikki kauden 18 jaksoa seitsemällä levyllä. Kahdella ensimmäisellä levyllä on mahdollisuus katsoa kaksi jaksoa leikattuna yhteen. Levyille on tallennettu bonuksina Lynchin promoja (6 min.), 162 min. dokumentit ja kuvagalleria. Lisäksi mukana on kahdeksas levy, jolta löytyy peräti 290 min. dokumentit. (PS)
06/05/2018

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy