Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

X-Men: First Class

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 132 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 264947EAN: 6438044273366

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ja­mes McA­voy ja Mic­hael Fass­ben­der ta­kaa­vat laa­dun Ryhmä X:n nuo­ruu­teen ta­kau­tu­vas­sa esi­ta­ri­nas­sa X-­Men: First Class.

Ja­mes McA­voy ja Mic­hael Fass­ben­der ta­kaa­vat laa­dun Ryhmä X:n nuo­ruu­teen ta­kau­tu­vas­sa esi­ta­ri­nas­sa X-Men: First Class. Osaa­vat näyt­te­lijät hah­mot­ta­vat pro­fes­so­ri Xa­vie­rin ja Mag­ne­ton uran al­kua iloi­sel­la 1960-lu­vul­la fan­ta­siaan heittäy­tyen. First Class nos­taa ri­man sil­le en­si­luok­kai­sel­le ta­sol­le, jol­le Bryan Sin­ge­rin oh­jaa­mat al­kupään elo­ku­vat X-Men (2000) ja X-Men 2 (2003) sen aset­ti­vat. Sin­ger on­kin pa­lan­nut ai­heen pa­riin, nyt tuot­ta­jan ni­mik­keellä.
Uu­si X-Men ei ol­lut USA:n kas­soil­la aiem­pien ta­pai­nen en­si-il­ta­me­nes­tys. Sar­jan not­kah­duk­set ken­ties ai­heut­ti­vat kylläs­ty­mistä. Suu­rin syy lie­nee Wol­ve­ri­nen puut­tu­mi­nen ih­me­tii­mistä. Hugh Jack­man vie­rai­lee vain ko­ru­roo­lis­sa. Ku­ro­sawan Seit­semän sa­mu­rain aloit­ta­maa elo­ku­va­pe­rin­nettä kun­nioit­taen ystä­vyk­set Xa­vier ja Erik Lehns­herr (Mag­ne­to) keräävät su­per­tii­miään pää ker­ral­laan. Wol­ve­ri­ne kieltäy­tyy kun­nias­ta koh­te­liain sa­nankään­tein.
Aiem­pi ni­mik­ko­fil­mi pe­rus­te­lee suo­si­tuim­man mu­tan­tin poisjää­mi­sen. Jack­ma­nin tul­kit­se­ma­na Wol­ve­ri­ne oli jou­kon elämää suu­rem­pi san­ka­ri­ve­li, vel­mu kuin Tos­hi­ro Mi­fu­ne. Hah­moa oli­si vai­kea kor­va­ta nuo­rem­mal­la pai­nok­sel­la. Myös Fass­ben­de­rin ja McA­voyn roo­lien kes­kei­syys kär­si­si useam­mas­ta pää­hen­kilöstä.
First Class pärjää omil­laan. Sar­ja­ku­va-ai­hei­sel­la Kick-As­sil­la kyn­tensä näyttä­nyt oh­jaa­ja Matt­hew Vaughn pot­kii vauh­tia van­haan so­ta­he­vo­seen. Val­tai­sa te­hos­te- ja toi­min­ta­pa­let­ti on te­hokäytössä, mut­ta Vaughn sat­saa ta­ri­naan ja hen­kilöi­hin. New­ton Tho­mas Si­ge­lin ka­me­ra on ai­na oi­keas­sa pai­kas­sa.
Xa­vier ja Mag­ne­to yh­distävät voi­man­sa estääk­seen me­ga­mu­tant­ti Se­bas­tian Shaw’n maail­man­val­loi­tuk­sen. Ke­vin Ba­con nau­tis­ke­lee pää­kon­na­na, jos­sa on ai­kan­sa ku­vaa, Play­boyn ”ai­kuis­viih­de­mo­gu­li” Hef­ne­rin piir­teitä ci­ty­ka­ni­tyttöjä myö­ten.
Myös tuo­reet kas­vot on­nis­tu­vat enimmäk­seen. Vain kärpäs­sii­pi­nen En­ke­li (Zoë Kra­vitz) ja angs­ti­kimp­pu Ha­vok (Lu­cas Till) jäävät vä­rittö­mik­si. En­simmäi­nen ei saa ti­lai­suut­ta lois­taa ja toi­sel­ta puut­tuu sä­tei­lyä. Ro­se Byr­ne val­loit­taa X-Me­niä symp­paa­va­na, neu­vok­kaa­na CIA-a­gent­ti­na. Ja­nua­ry Jo­nes on Em­ma Frost, jää­ku­nin­ga­tar kypsään ma­kuun. Nai­sis­ta kiin­nos­ta­vin ta­ri­na on Mys­ti­kol­la. Jen­ni­fer Law­ren­ce – Win­ter’s Bo­ne –e­lo­ku­van hä­kel­lyttävän hyvä ja sykäh­dyttävän ai­to Os­car-eh­do­kas – ve­toaa nyt ha­kies­saan hyväk­syntää Mys­ti­kon ”­luon­nol­li­sel­le” ul­ko­muo­dol­le, suo­muk­kaal­le si­ni­sel­le ihol­le.
Ki­peää te­kee, kun muu­ten kilt­ti bio­ke­mis­ti Pe­to (Nic­ho­las Hoult) eh­dot­taa Mys­ti­kon vä­ri­vir­hee­seen see­ru­mi­hoi­toa. Sisäi­sen kau­neu­den pitäi­si riittää, jol­lei se ole jo kat­so­jan silmässä. Pe­to on epä­var­ma oman vam­man­sa vuok­si, sillä kun Pe­to rii­suu tos­su­ja… Va­lopään see­ru­mi­kek­sintö vai­kut­taa päin­vas­toin kuin oli tar­koi­tus. Muo­don­muu­tos nos­taa fil­mil­listä hat­tua hir­viök­las­si­koil­le toh­to­ri Je­kyl­listä her­ra Hy­deen Fran­kens­tei­nin ja Wolf Ma­nin kaut­ta. Lu­paa­via roo­le­ja teh­nyt Hoult on en­nen me­ta­mor­foo­siaan tar­peet­to­man ujo ja vai­su.
Haus­kin hah­mois­ta on Ul­vo­ja. Ki­ta­ris­ti Rick Der­rin­ge­rin ja pu­na­tuk­kai­sen Ron Weas­leyn näköi­nen Ca­leb Land­ry Jo­nes tuo to­ti­seen tii­miin ri­pauk­sen val­lat­to­muut­ta. Da­rwin (E­di Gat­he­gi) ko­ros­taa sar­jan syr­jintäk­riit­ti­syyttä. Hä­nen koh­dal­laan Se­bu su­per­pa­his syl­kee suus­taan or­ja-sa­nan. Tee­man vuok­si­kin ih­me­tyttää, mik­si tum­mai­hoi­set Da­rwin ja En­ke­li jäävät niin vähäl­le huo­miol­le.
P­ro­fes­so­ri Xa­vie­rin ja Mag­ne­ton kiis­ta syt­tyy suh­tau­tu­mi­ses­ta mu­tant­tien va­pau­tus­rin­ta­maan. Mag­ne­to suo­sii hyökkäys­tak­tiik­kaa, lo­pul­lis­ta rat­kai­sua, jo­ka vei­si mu­tan­tit hei­kom­man ih­mis­la­jin her­rak­si. Xa­vier kan­nat­taa en­nak­ko­luu­lois­ta ja vai­nos­ta huo­li­mat­ta komp­ro­mis­sia, rau­ha­no­mais­ta rin­nak­kai­se­loa. Ylittämätön juo­pa erot­taa ystävät vä­hin erin. Fil­mi ta­voit­taa sa­man­mie­lis­ten koh­ta­lo­vel­jes­ten di­lem­man herkkä­vi­rei­ses­ti Fass­ben­de­rin ja McA­voyn us­kot­ta­vas­sa pa­ri­pe­lissä. Var­sin­kin jäl­kimmäi­sen hie­no­syi­nen ja aja­tuk­sen­ket­terä, ke­peästä va­ka­vaan kas­va­va so­vit­te­li­jan roo­li on va­kuut­ta­va. McA­voy näyt­te­lee sar­ja­ku­vaa kuin Sha­kes­pea­rea. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. BD:n tarkkuus ylittää selvästi DVD-version, jonka kuvassa esiintyy yllättävän paljon aliasing-eloa esimerkiksi kattotiilissä. Ääniraita luonnollisesti toistuu myös tarkemmin. Mukana on myös DVD-versio ja digitaalinen kopiolevy. Ekstroissa on käsikirjoituksesta elokuvaan -toiminto, eriytetty musiikkiääniraita, mutanttiestintäpeli, 70 min. dokumentit ja 14 min. poistettuja kohtauksia. (PS)
04/11/2011
04/11/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy