Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Bob & Carol & Ted & Alice

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 1969Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: Viva Erotica! 
  
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Hel­sin­kiläi­nen Vi­va Ero­ti­ca -e­lo­ku­va­fes­ti­vaa­li on kas­va­nut vii­den vuo­den ikään.

Hel­sin­kiläi­nen Vi­va Ero­ti­ca -e­lo­ku­va­fes­ti­vaa­li on kas­va­nut vii­den vuo­den ikään. Hy­vei­den pesäk­keenä toi­mi­va WHS Teat­te­ri Union kii­hot­taa ero­tii­kannälkäi­sen juh­la­kan­san huip­puun­sa la­ji­tyy­pin merk­ki­teok­sil­la. Fes­ti­vaa­lioh­jel­mis­to lii­kus­ke­lee häm­mentä­vistä avant­gar­dis­tis­ta kel­la­ri­vi­deois­ta lä­hemmäs val­ta­vir­ran lai­ta­mia.
50-vuo­tis­syn­tymäpäiväänsä viettävä Bob & Ca­rol & Ted & Ali­ce edus­taa ka­ta­lo­gin hel­poim­min lä­hes­tyttävää päätä — vaik­ka tee­man­sa ki­pe­riä ovat­kin. Vuo­den 1969 Hol­lywood-yllä­tys­me­nes­tys on vai­pu­nut elo­ku­vien un­ho­laan ai­heet­ta. Ai­noas­ta Suo­men te­le­vi­sioe­si­tyk­sestä on 42 vuot­ta. Uni­ver­sa­lin vuon­na 2005 le­vittämä DVD-jul­kai­su lie­nee ka­don­nut keräi­lijöi­den kä­siin.
1960-lu­vun sek­suaa­li­nen va­pau­tu­mi­nen on tässä ja nyt. Nuo­ret pa­rit ha­keu­tu­vat vie­rai­siin sän­kyi­hin. Mikä­li pi­poa ki­ristää, tar­jol­la on hen­kis­ty­mistä jos jon­kin­lai­siin tar­pei­siin. Ko­ti­rou­va Ca­rol elo­ku­vaoh­jaa­ja­na toi­mi­van mie­hensä Bo­bin ke­ra on vai­kut­tu­nut uu­sis­ta aja­tus­mal­leis­ta.
Myö­hem­millä me­nes­tys­ko­me­dioil­la (Har­ry ja Ton­to, Neuk­ku New Yor­kis­sa) mai­net­ta kerän­nyt Paul Ma­zurs­ky tart­tuu esi­kois­pitkässään konk­reet­ti­ses­ti ajan hen­keen. Oh­jaa­ja kä­sit­te­lee avoi­men sek­suaa­li­suu­den muas­saan tuo­mia tun­tei­ta ke­peän avoi­mes­ti. Avio­ri­kok­sen etiik­kaa pui­daan kes­kus­te­lun kaut­ta. Puo­li­son pettä­mi­sen ai­heut­ta­mat mo­lem­min­puo­li­set tun­ne­ti­lat lie­nevät tut­tu­ja. Suu­ris­ta tun­teis­ta huo­li­mat­ta, Ma­zurs­ky ei vai­vau­du mo­ra­li­soi­maan suun­taan jos toi­seen­kaan.
Sa­mal­la elo­ku­va pu­ree ham­paan­sa helläs­ti por­va­ris­ton pa­ka­roi­hin. Nau­raes­sa ham­paat pal­jas­tu­vat mut­ta hy­my on ihas­tut­ta­van epäai­toa.
Re­hel­li­sen haus­ka mo­raa­li­tut­kiel­ma esi­tet­tiin suo­mek­si teks­ti­te­tyltä 35-mil­li­seltä fil­miltä. Ai­ka­kau­ten­sa heh­ku on säi­ly­nyt ke­lo­jen pin­nal­la täy­del­li­senä. On on­ni­tel­ta­va fes­ti­vaa­lin tai­teel­lis­ta joh­toa tästä nos­tos­ta. (VA)
27/04/2019

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy