Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Snowden

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 134 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706100079810

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­dward Snow­de­nin vuon­na 2013 vuo­ta­mat tie­dot län­si­mais­ten tie­dus­te­lu­pal­ve­lui­den ru­tii­ni­no­mai­ses­ti har­joit­ta­mas­ta me­ga­lo­maa­ni­sen laa­jas­ta va­koi­luo­pe­raa­tios­ta herät­te­livät maail­maa pun­nit­se­maan yk­si­tyi­syy­den, tur­val­li­suu­den ja ta­lou­del­li­sen val­ta­pe­lin vä­li­siä lin­ja­ve­to­ja.

E­dward Snow­de­nin vuon­na 2013 vuo­ta­mat tie­dot län­si­mais­ten tie­dus­te­lu­pal­ve­lui­den ru­tii­ni­no­mai­ses­ti har­joit­ta­mas­ta me­ga­lo­maa­ni­sen laa­jas­ta va­koi­luo­pe­raa­tios­ta herät­te­livät maail­maa pun­nit­se­maan yk­si­tyi­syy­den, tur­val­li­suu­den ja ta­lou­del­li­sen val­ta­pe­lin vä­li­siä lin­ja­ve­to­ja. Eng­lan­ti­lai­sen The Guar­dian -sa­no­ma­leh­den aloit­ta­ma ar­tik­ke­li­sar­ja esit­te­li suu­rel­le yleisöl­le pal­jas­tuk­sen toi­sen­sa jäl­keen poh­jau­tuen Snow­de­nin vuo­ta­miin huip­pu­sa­lai­siin tie­toi­hin. Vuo­ta­ja it­se jäi pian vuo­to­jen myötä ta­ka-a­lal­le, en­sin pa­ko­mat­kal­le jon­ne­kin Hong Kon­gin tai Mos­ko­van len­to­kentän var­joi­hin ja sit­tem­min Venäjän tar­joa­man tur­va­pai­kan suo­jiin.
Oh­jaa­ja Oli­ver Sto­nen uu­si elo­ku­va muut­taa tämän ja nos­taa Snow­de­nin elämän­vai­heet tiu­kas­ti kes­kiöön. It­se tie­to­mur­to on lo­pul­ta pie­ni osa elo­ku­van an­tia, sillä mer­kittävämpään roo­liin nou­see mie­hen kul­ke­ma tie ar­mei­jan las­ku­var­jo­ko­ke­laas­ta CIA:n ana­lyy­ti­kok­si, kenttäo­pe­ra­tii­vik­si, su­per­koo­da­rik­si ja lo­pul­ta tie­to­vuo­ta­jak­si. Mie­hen käymä pai­ni pat­rio­tis­min mää­ri­telmän kans­sa avau­tuu hy­vin elo­ku­van vai­heis­ta, joi­den kaut­ta pai­ne kat­ti­las­sa kas­vaa us­kot­ta­vas­ti.
S­to­ne pu­reu­tuu Snow­de­nin tie­to­vuo­toi­hin sa­mal­la hur­jal­la in­ten­si­tee­tillä kuin pa­ri­kym­mentä vuot­ta sit­ten Ken­ne­dyn sa­la­mur­han kou­ke­roi­hin tril­le­rissään "JFK". Vai­he­ri­kas ta­ri­na on Snow­de­nin luo­ma, mut­ta kun­nia ele­gan­tin tah­dik­kaas­ta ja bru­taa­lin kis­ko­vas­ta ta­ri­nan­kul­je­tuk­ses­ta kuu­luu oh­jaa­jal­le. Myös elo­ku­van leik­kaus va­kuut­taa pait­si usean ai­ka­ja­nan ko­he­ren­til­la kä­sit­te­lyllään myös useam­mal­la vir­keällä va­lin­nal­la, jois­ta ove­las­ti lo­mit­tu­va Snow­de­nin CIA-haas­tat­te­lu on ehkä huo­mat­ta­vin.
Ta­ri­na on ko­mea ja Sto­nen luo­ma su­kel­lus sii­hen hie­no, mut­ta näi­den on­nis­tu­mis­ten­kin rin­nal­la Jo­seph Gor­don-Le­vit­tin roo­li­suo­ri­tus pääo­sas­sa on my­kistävä. Eleitään ja in­to­naa­tio­taan myö­ten ereh­dyttäväs­ti Snow­de­nia ka­na­voi­va Gor­don-Le­vitt kan­taa ta­pah­tu­mia vas­taan­sa­no­mat­to­man us­kot­ta­vas­ti. Haa­veet, pe­riaat­teet, va­lin­to­jen pe­rus­te­lut ja toi­min­ta­suun­ni­tel­mat tun­tu­vat löy­tyvän mie­hen silmä­la­sien ta­kaa ereh­dyttävän ko­ko­nai­si­na — ta­val­la, jo­hon val­tao­sa elo­ku­vis­ta tai näyt­te­lijöistä ei yllä.
Lip­pu­luu­kul­la elo­ku­va flop­pa­si jää­den muu­ta­man mil­joo­nan ver­ran mii­nuk­sel­le, mut­ta elo­ku­va­na tämä on kaik­kea muu­ta kuin flop­pi. Kou­kut­ta­vas­ti luo­tu elo­ku­va ku­vit­taa hah­mo­jen taus­to­ja vir­keäm­min kuin yk­sikään ai­hees­ta teh­ty do­ku­ment­ti, ja Snow­de­nin osal­li­suus elo­ku­vaan an­taa us­koa, et­tei kei­tos ole täy­sin fik­tio­ta.

Kuva & ääni

Komean virkeä trilleri elää tapahtumissaan täysillä mukana. Rikas miljöö toistuu terävästi ja värikylläisesti, eikä todellisuuden illuusio uhkaa kertaakaan särkyä agenttijännäreistä tutuista fantastisista puitteista huolimatta. Ääniraita hoitaa tonttinsa hienosti, eikä musiikkiakaan marginalisoida lopputeksteihin.

Ekstrat

Ekstroissa ohjaajan kommenttiraita, poistettuja kohtauksia, Snowdenin kyselytunti ja kolme koostetta. (IJ)
04/02/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy