Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Quantum of Solace

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.45*
Ääniraita: DTS HD
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 207844EAN: 6438044188066

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kaik­ki Ja­mes Bon­din ele­men­tit esi­tel­tiin Hitch­coc­kin Vaa­ral­li­ses­sa ro­mans­sis­sa.

Kaik­ki Ja­mes Bon­din ele­men­tit esi­tel­tiin Hitch­coc­kin Vaa­ral­li­ses­sa ro­mans­sis­sa (1959). Iden­ti­teet­tiään vaih­ta­va mies seik­kai­lee ek­soot­ti­sis­sa pai­kois­sa vas­tas­saan kan­sainvä­li­nen su­per­kon­na ja kump­pa­ni­naan kau­nis ja po­ten­tiaa­li­ses­ti vaa­ral­li­nen nai­nen. Kaa­va sykäh­dyt­ti 147 mi­nuut­tia Ca­si­no Roya­les­sa, mut­ta Quan­tum of So­la­ce ys­kii al­le kak­si­tun­ti­se­na.
Kuu­den­nen Ves­per-mar­ti­nin jäl­keen Da­niel Crai­gin esittämän brit­ti­va­koo­jan sil­miin on ker­ty­nyt niin pal­jon utua ja ryh­tiin etu­ke­noa, että nol­la­nol­la­seis­kan ku­moa­mi­seen baa­ri­jak­ka­ral­ta ei tar­vit­tai­si Toh­to­ri No’­ta, Kul­ta­sor­mea, Sca­ra­man­gaa — tai edes uu­sim­man Bon­din esit­te­lemää, sar­jan kaik­kien ai­ko­jen hei­veröi­sintä su­per­kon­naa Do­mi­nic Gree­neä. Höy­hen­kin riittäi­si.
Ja­mes kun unoh­taa Kek­ko­sen neu­von juo­da vain iloon­sa. Bond imee cock­tai­lit kuol­lut­ta Ves­pe­riä hai­kail­len. Tur­ha mie­hen on va­kuu­tel­la esi­nais­taan M:ää, et­tei se­koi­ta yk­si­tyi­siä työa­sioi­hin. Quan­tum of So­la­ce on rai­teil­taan suis­tu­neen tap­po­ko­neen glo­baa­li kos­to­ret­ki.
Jo Roya­les­sa Bond sai kiin­ni Mr. Whi­ten. Hämärä­mie­hen kuu­lus­te­lut epäon­nis­tu­vat Ita­lias­sa, kun tie­dus­te­lu­pal­ve­lu M16:een so­lut­tau­tuu vas­ta­puo­len myyrä. Jäl­jet joh­ta­vat Hai­tiin, mut­ta joh­to­lan­ka kat­keaa Bon­din ra­juis­sa kä­sissä. Vääräk­si mie­hek­si luul­tu 007 törmää Ca­mil­leen (Ol­ga Ku­ry­len­ko), jo­ka ha­luaa kos­taa ka­pi­na­ken­raa­li Med­ra­nol­le (Joa­quin Co­sio). Do­mi­nic Gree­ne tu­kee ter­ro­ris­tin val­lan­kaap­paus­ta saa­dak­seen hal­tuun­sa eteläa­me­rik­ka­lai­sen val­tion elintär­keät luon­non­va­rat. Yli­kan­sal­li­nen riis­to­suun­ni­tel­ma kät­key­tyy hyvän­te­keväi­syy­den ja ekoystäväl­li­syy­den kaa­puun.
Da­niel Crai­gin uur­tei­nen naa­ma on kamp­pai­luis­ta ar­pi­nen. Elo­ku­va ei sil­ti tu­le ihol­le kuin edeltäjänsä. Roya­les­sa is­kut osui­vat an­ti­san­ka­rim­me sydä­meen (ku­vaan­nol­li­ses­ti ja konk­reet­ti­ses­ti) sekä haa­ro­jen vä­liin. Quan­tu­min an­ka­ruus on vä­hemmän in­tii­miä, ul­ko­puo­lis­ta. Roya­len vaa­ra­ti­lan­teet tun­tui­vat kat­so­jan vat­san­poh­jas­sa. Myötäe­lim­me Bon­din muu­tok­set ra­kas­tu­mi­ses­ta me­ne­tyk­seen. Quan­tu­mis­sa ah­din­ko ei kos­ke­ta.
Toi­min­tae­pi­so­deis­sa ihail­laan ak­ro­baat­ti­sir­kus­ta ja py­ro­tek­niik­kaa. Tos­ca-oop­pe­ras­sa tra­di­tiot ja vä­ki­val­ta rin­nas­tu­vat Cop­po­lan Kum­mi­se­tien tyy­liin. Ai­ka-ti­la -jat­ku­moa ve­ny­tetään Go­dar­din ta­paan epä­synk­ro­nis­sa soi­van mu­sii­kin avul­la. Is­keväm­pi on sil­ti pie­ni koh­taus his­sissä, jos­sa Bond jou­tuu tal­tut­ta­maan omat agent­ti­to­ve­rin­sa.
Pa­hik­set ovat lai­mei­ta. Mr. Whi­te pal­jas­tet­tu­na­kin ve­si­perä, tyhjä tau­lu, ja ken­raa­li Med­ra­no yh­den piir­teen sar­ja­ku­va­kon­na. Gree­nen vi­hertä­vyys on mädän vih­reyttä, mut­ta Matt­hieu Amal­ric sym­paat­ti­nen rans­ka­laisc­harmöö­ri, jos­ta Mads Mik­kel­se­nin Le Chiff­ren uh­ka ja psy­ko­pa­to­lo­gia py­syvät etäällä.
Marc Fors­ter oh­ja­si Os­car-huo­mio­ta saa­neet fil­mit Mons­ter’s Ball, Fin­ding Ne­ver­land — ta­ri­nan läh­teillä ja Lei­ja­poi­ka. Yllättäväs­ti Fors­te­rin 007-tul­kin­ta on vä­hemmän per­soo­nal­li­nen kuin kum­pi­kaan Mar­tin Camp­bel­lin Bon­deis­ta. Räjähtävä Ca­si­no Roya­le tar­jo­si Crai­gil­le tiu­kan ta­ri­nal­li­sen ja toi­min­nal­li­sen en­si­kas­teen, jo­ka el­vyt­ti nuu­tu­neen for­maa­tin. Camp­bell on­nis­tui te­kemään sa­man jo 1990-lu­vul­la, kun Kul­tai­ses­sa silmässä toi Bon­dik­si Pier­ce Bros­na­nin ja M:n roo­liin nai­sen.
Ju­di Dench vie pis­teet ko­tiin myös Quan­tu­mis­sa, jos­sa po­mo ei ole si­vu­hen­kilö, vaan suit­si­va äi­ti­hah­mo vi­ku­roi­val­le täh­tia­gen­til­leen. Max Pay­nes­sa esi­tel­ty Ol­ga Ku­ry­len­ko sai­si Eva Gree­nen Ves­pe­rin mel­kein unoh­tu­maan, mut­ta Ca­mil­le jää roo­li­na sta­tis­tik­si. Gian­car­lo Gian­ni­nil­la on Crai­gin kans­sa elo­ku­van syväl­li­simmät koh­taa­mi­set. Jack Whi­ten sä­veltämä ja Ali­cia Keye­sin kans­sa esi­tet­ty Anot­her Way to Die va­kuut­taa tuo­tan­to­na ja so­vi­tuk­se­na en­si­kuu­le­mal­ta.
C­rai­gin toi­nen Bond on läm­mit­te­lyä ykkö­sen hiil­lok­sel­la. Ve­re­vimmät het­ket ovat kal­vak­kai­ta kai­ku­ja Roya­les­ta. Quan­tum ha­kee idean­sa va­ras­ton perältä: mus­ke­li­ve­neitä, len­to­ko­nei­ta, au­to­kaa­haus­ta. Näitähän on 23:s­sa Bon­dis­sa näh­ty. Ti­heä leik­kaus ja kit­sas­te­lu yleis­ku­vis­sa te­kevät toi­min­ta­koh­tauk­sis­ta jän­ni­tyk­setöntä vi­linää.
Lo­puk­si Bond kyy­kyttää Venäjällä vielä yh­den vas­tus­ta­jan. Sitä, ku­ka kon­nis­ta on ky­seessä, tai mi­hin pi­ru­par­ka syyl­lis­tyi, ei kat­so­ja välttämättä muis­ta. Har­mil­li­sin­ta, jol­lei edes vä­litä. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

BD:n ja DVD:n välinen mittelö ratkaistaan ennen kaikkea raitojen äänenpaineessa ja erottelukyvyssä. DTS HD tulee lähelle pakottomasti ja voimalla, kun taas DVD pystyy omaan rajoitettuun, silti korkeaan tasoonsa. Kuvan tarkkuudessakin on tietysti eroa, mutta se tulee dramaattisesti esille aika harvoin. Paras esimerkki on ilmasta panoroitu Sienan torin väenpaljous, josta ihmiset erottuvat hämmästyttävästi yksilöinä, kun taas DVD toistaa epämääräistä massa. Ekstroissa 85 min. dokumentit, tiiseri, traileri ja musiikkivideo. (PS)
28/03/2009
28/03/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy