Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Iron Sky

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2012Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: Disney 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Kuvat

Kulttinimi Udo Kier Führerinä natsipäällystönsä kanssa
Kulttinimi Udo Kier Führerinä natsipäällystönsä kanssa
Stephanie Paul on tutunoloinen Yhdysvaltain presidentti
Stephanie Paul on tutunoloinen Yhdysvaltain presidentti
Rekvisiitta ja lavastus ovat Iron Skyn vahvuuksia
Rekvisiitta ja lavastus ovat Iron Skyn vahvuuksia
Tilo Prückner hulluna natsitiedemiehenä
Tilo Prückner hulluna natsitiedemiehenä
Iron Skyn sotateknologiaa
Iron Skyn sotateknologiaa

Elokuva

Par­haat B-e­lo­ku­vat ylittävät niuk­kuu­den ra­joi­tuk­set luo­val­la hul­luu­del­la.

Par­haat B-e­lo­ku­vat ylittävät niuk­kuu­den ra­joi­tuk­set luo­val­la hul­luu­del­la. Mo­net ovat­kin tai­teel­li­ses­ti ykkös­luok­kaa. Iron Sky on kal­lein suo­mi­fil­mi kaut­ta ai­ko­jen, mut­ta tai­teel­li­sil­ta py­rinnöiltään pelkkää beetä. Mitä siitä pitäi­si aja­tel­la? Sai­si­han tuol­la ra­hal­la ai­kaan jo muu­ta­man laa­tu­fil­min­kin.
Bud­je­tin ja sisällön ris­ti­rii­ta le­viää sil­ti ko­mea­na val­ko­kan­kaal­le. Ra­re Ex­port­sin ja Rat Kin­gin ku­van­nut Mi­ka Oras­maa te­kee hie­noa jäl­keä myös Iron Skyn ava­ruus­fars­sis­sa. La­vas­tus, pu­vus­tus ja eri­koi­se­fek­tit ovat en­si­luok­kai­sia. Ava­ruus­vi­sioi­ta ja jäl­ki­fu­tu­ris­ti­sia len­toa­luk­sia keh­taa ver­ra­ta kym­men­ker­tai­sil­la bud­je­teil­la tuo­tet­tuun Hol­lywoo­din sci­fiin. Kuu­nat­sien Göt­terdäm­me­rung-lip­pu­lai­va on yhtä upea kuin mikä ta­han­sa tie­teishäk­kyrä Star War­seis­sa, Bla­de Run­ne­ris­sa tai Alie­neis­sa. (Sen hä­vittä­mi­seen eivät sit­ten ra­hat ja te­hos­teet riittä­neetkään, sillä Göt­ter­dam­me­rung ei tu­hou­du ko­meis­sa otok­sis­sa pau­kah­taen vaan kuin ohi men­nen ja pi­his­ten.)
Ti­mo Vuo­ren­so­lan oh­jaa­man Iron Skyn vi­ka­na on kes­ken jää­nyt kä­si­kir­joi­tuk­sen työstö. Ta­ri­na ja tyy­pit eivät täytä elo­ku­van näyttävää, seit­semällä ja puo­lel­la mil­joo­nal­la eu­rol­la luo­tua ku­val­lis­ta ark­ki­teh­tuu­ria. Juo­ni Kuun pi­meällä puo­lel­la maail­man­val­loi­tus­ta suun­nit­te­le­vis­ta nat­seis­ta ei kan­na, vaan kat­kei­lee. Hen­kilöt po­si­tii­vi­sis­ta san­ka­ri­hah­mois­ta nat­si­kon­niin ja ava­ruus­pu­kui­sis­ta so­ti­lais­ta koo­mi­siin val­lan­pitä­jiin hu­saa­vat erillään. Ryhmä­dy­na­miik­kaa ei löy­dy ja juo­niai­hel­mat ovat levällään kuin Jo­ki­sen eväät. Osa­set ovat vai­kut­ta­via, mut­ta ko­ko­nai­suus hah­mo­ton.
E­lo­ku­van pa­hik­sik­si on kaa­pat­tu ko­via ni­miä. Udo Kier (Füh­rer Wolf­gang Kortzf­leisch) on kult­tinäyt­te­lijä, jo­ta ovat käyttä­neet niin Lars von Trier, Wer­ner Her­zog kuin Gus Van Sant. Kier on näh­ty ker­ran aiem­min suo­mi­fil­missä Ilk­ka Jär­vi-La­tu­rin oh­jauk­ses­sa His­to­ry Is Ma­de at Night (1999). Götz Ot­to (ko­men­ta­ja Karl Ad­ler) esit­ti nat­sia jo Ste­ven Spiel­ber­gin Sc­hind­le­rin lis­tas­sa (1993) ja Hit­ler-fil­missä Pe­ri­ka­to (2004). Hän esiin­tyi myös Ja­mes Bon­dis­sa Huo­mi­nen ei kos­kaan kuo­le (1997). Mat­ri­xeis­sa ja myö­hemmässä Star War­sis­sa näy­tel­lyt Ch­ris­top­her Kir­by on hah­mois­ta haus­kin ja rai­suin. Mies on ”­Mi­ni-Men­ge­len” nat­si­ko­keis­sa al­bii­nok­si värjät­ty mus­ta brot­her!
Sa­no­mal­taan elo­ku­va on po­liit­ti­ses­ti kor­rek­ti. Nat­si­mei­nin­kiä iva­taan ja eri­lai­suut­ta kun­nioi­te­taan. Ni­mi­mies­ten rin­nal­la ilah­dut­taa nais­ten esiin­ty­mi­nen. Liekö al­ku­peräis­ta­ri­nan ke­hi­tel­leen kir­jai­li­ja Jo­han­na Si­ni­sa­lon an­sio­ta, että vin­tiömäi­nen Iron Sky käyttää san­ka­rei­na ja kon­ni­na ta­sa­vah­vas­ti tyttöjä­kin. Step­ha­nie Pau­lin Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti, Ju­lia Diet­zen yli-ih­mi­saat­tees­ta tar­peek­seen saa­va Re­na­te ja Pe­ta Ser­gean­tin esittämä su­per­so­ti­las, ko­ti­mai­seen sarj­ku­vaan ni­mellään viit­taa­va Vi­vian Wag­ner, va­ras­ta­vat koh­tauk­sia.
E­lo­ku­va pyr­kii tar­joa­maan jo­kai­sel­le jo­ta­kin ja jää ehkä siitä­kin syystä ko­vin kes­kin­ker­tai­sek­si. Ä­lyttö­myyk­sien, vaik­ka­kaan ei ko­vin nau­ret­ta­vien sel­lais­ten, jou­kos­sa vii­ta­taan Nietzsc­heen, Wag­ne­riin ja Kub­ric­kiin. Fan­ta­sia­maail­mois­sa kättä lyövät niin Met­ro­po­lik­sen (1927) tie­de­mies kuin toh­to­rit Ou­to­lem­pi ja Fran­kens­tein. Fil­mi­fik­suil­le tä­kynä on vielä Chap­lin. Nat­si­nei­to Re­na­te on Kuus­sa ai­vo­pes­ty väittämällä, että klas­sik­ko­fil­mi Dik­taat­to­ri (1940) on ly­hy­te­lo­ku­va Hit­le­rin maail­man­val­loi­tuk­ses­ta. Näh­tyään lo­put­kin Chap­li­nin toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na te­kemästä kriit­ti­sestä fa­sis­min ana­lyy­sistä, Re­na­te jou­tuu pun­nit­se­maan asioi­ta uu­del­leen.
Fil­mi­his­to­ria, maail­man­po­li­tiik­ka ja kie­lel­li­set vit­sit tar­jo­taan ha­ja­nai­si­na You­Tu­be-mu­kael­mien (Hit­ler bunk­ke­ris­sa) ja pii­lo­ku­vien (mm. Jo­han­na Si­ni­sa­lo) jou­kos­sa. Sket­si­ker­ma­kak­ku­ja hei­tellään ympä­riinsä, mut­ta har­va osuu maa­liin tai haus­kas­ti ohi. Iron Skyn pa­ro­dia jää puo­li­tie­hen.
E­lo­ku­va näyttää pai­koin liian­kin hyvältä. Har­mit­taa, kun näi­hin la­vas­tei­siin oli­si mah­tu­nut ihan kun­non seik­kai­lu­kin. Toi­saal­ta kie­li ei te­kijöillä ole tar­peek­si syvällä pos­kes­sa. Iron Sky ir­rot­te­lee, mut­ta ei osaa heittää läs­kik­si niin kuin jo­ku Mel Brooks her­kul­li­sim­mil­laan. Hei­kom­pi­kin Brooks, ku­ten Ava­ruus­bolt­sit (1987) oli ir­to­nai­sem­pi ja haus­kem­pi kuin Iron Sky. Puit­tei­ta ja ky­kyä Vuo­ren­so­lan tuot­tees­ta riittäi­si vaik­ka mi­hin, mut­ta mil­joo­na­luo­kan har­ras­ta­ja­lef­fal­le näyttävät riittävän fa­ni­tus ja hy­pe­tys. (HB)
26/04/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy