Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Transformers - Age of Extinction

Transformers 4 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2014Kesto: 165 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112740917

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Neljäs ro­bo­ry­mis­te­ly ei trai­le­rin pe­rus­teel­la herättä­nyt suu­ria odo­tuk­sia — ei var­sin­kaan kun oh­jaa­ja Bay it­se­kin oli jo eh­ti­nyt aiem­min to­de­ta ha­lua­van­sa pitää paus­sia Trans­for­mer­sien te­ke­mi­sestä — mut­ta huo­let huk­ku­vat jo seik­kai­lun al­ku­met­reillä.

Neljäs ro­bo­ry­mis­te­ly ei trai­le­rin pe­rus­teel­la herättä­nyt suu­ria odo­tuk­sia — ei var­sin­kaan kun oh­jaa­ja Bay it­se­kin oli jo eh­ti­nyt aiem­min to­de­ta ha­lua­van­sa pitää paus­sia Trans­for­mer­sien te­ke­mi­sestä — mut­ta huo­let huk­ku­vat jo seik­kai­lun al­ku­met­reillä. Yllättävän vet­reänä kant­ri­bal­laa­di­na käyn­nis­tyvä epi­so­di tar­joi­lee ki­vas­ti pa­ti­naa ja ro­sois­ta ro­bo­nos­tal­giaa, ja nos­taa vaih­det­ta su­la­vas­ti koh­ti lo­pun rel­les­tystä.
Bayl­le tyy­pil­li­seen ta­paan elo­ku­va on oi­keas­taan kak­si seik­kai­lua yh­den hin­nal­la. Alun taus­ta­ta­ri­na Yh­dys­val­to­jen vil­ja­mail­la kyl­pee läm­pi­missä sä­vyissä ja flirt­tai­lee mauk­kaas­ti lain­suo­jat­to­mis­ta ker­to­vien ta­ru­jen kans­sa, eikä vä­hi­ten palk­kion­metsästäjä-a­se­tel­man­sa an­sios­ta. Jäl­kimmäi­nen puo­lis­ko vaih­taa mai­se­mat Kii­naan ja ha­kee uut­ta ver­ta kor­po­raa­tio­juo­nien sel­vit­te­lyyn di­no­kau­del­ta as­ti.
Ko­sis­ke­le­van las­kel­moi­va elo­ku­va vyö­ryttää ruu­dul­le tuh­din ar­ma­dan tuo­te­si­joit­te­lua ja de­mog­ra­fiatä­kyjä: Ge­ne­ral Mo­tors tar­joaa au­to­bo­teil­le kuo­sit, Hasb­ro on sul­lo­nut mu­kaan ko­ko vuo­den edestä uu­sia ro­bo­mal­le­ja, tuo­te­si­joit­te­lua riittää muu­toin­kin ja kan­sainvä­li­sillä ak­sen­teil­la ar­moi­te­tut san­ka­rit pää­sevät to­dis­ta­maan deit­ti­lef­fa-kel­poi­suut­ta kas­vat­ta­vaa Ro­meo ja Ju­lia -juon­net­ta. Mikään tästä ei kui­ten­kaan hait­taa elo­ku­va­nau­tin­toa. Sa­mu­rait ja di­no­sau­ruk­set tun­tu­vat ehkä elo­ku­vas­sa ir­to­pin­no­jen ha­ke­mi­sel­ta ja ap­piuk­ko, tytär ja poi­kaystävä -a­se­tel­ma Ar­ma­ged­do­nis­ta tu­tul­ta, mut­ta kei­tos on vah­di­kas ja viih­dyttävä — eikä tässä jou­du­ta kär­simään eläin­kek­seistä tai Ae­ros­mit­hin ren­ku­tuk­ses­ta.
E­lo­ku­vas­ta ei oi­keas­taan ole mitään paa­haa sa­not­ta­vaa kun­han seik­kai­luun asen­noi­tuu pop cor­nin ei har­mai­den ai­vo­so­lu­jen kaut­ta. Sa­maa ei voi sa­noa elo­ku­van myötä kaup­poi­hin saa­pu­neis­ta uu­sis­ta Trans­for­mers-le­luis­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat kal­peil­ta var­joil­ta siitä mitä ro­bot oli­vat vielä 80-lu­vun ver­sioi­naan. Ajat ja maut muut­tu­vat, ja ai­ka kul­taa muis­tot, mut­ta uu­sia le­lu­ja kau­pas­sa hy­pis­tel­lessä on vai­kea vält­tyä mie­li­ku­val­ta, että help­pous on kor­van­nut kai­ken oma­peräi­syy­den ja tyy­lin. Ai­koi­naan oman­lais­taan le­lu­jen high­tec­hiä edus­ta­neet muun­tau­tu­jat ovat nyt maut­to­mia muo­vi­ka­so­ja, joil­la on enemmän yh­teistä imu­rin kah­van kuin ru­bii­kin kuu­tion kans­sa.

Kuva & ääni

HD:na erinomainen kuva näyttäytyy 4K:na hieman epätasaisena esityksenä. Yhtäältä tietokoneella luotu alkunäytös näyttää kovin pehmeältä ja lelumaiselta, mutta toisaalta tätä seuraavat alkukuvat Teksasista näyttävät suorastaan herkullisilta. Samanlaista vuorottelua nähdään elokuvassa myöhemminkin tuon tuosta. Myös filmirae on paikoin sankkaa, ja jokunen otos siellä täällä tuntuu yliterävöitetyltä, mutta keskimäärin jälki on erinomaista. Väritoisto on käännetty perin paahteiseksi - erityisesti maatilalle saapuvat agentit vaikuttavat pannulla tiristelyiltä käristemakkaroilta - mutta sen mitä annin paletti menettää hienovaraisuudessa se voittaa michaelbaymäisessä värihehkussa.

Ekstrat

Boksi sisältää sekä elokuvan 4K- että HD-versiot omilla levyillään. Molemmat levyt ovat ekstrattomia. (IJ)
01/12/2017
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy