Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

The Wrestler – Painija

The Wrestler 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2008Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: Cinema Mondo 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

E­lo­ku­vas­sa The Wrest­ler näyt­te­lijä Mic­key Rour­ken naa­ma näyttää yhtä park­kiin­tu­neel­ta kuin hä­nen ste­roi­di­piik­kien tik­ka­tau­lu­na ol­lut ta­ka­puo­len­sa.

E­lo­ku­vas­sa The Wrest­ler näyt­te­lijä Mic­key Rour­ken naa­ma näyttää yhtä park­kiin­tu­neel­ta kuin hä­nen ste­roi­di­piik­kien tik­ka­tau­lu­na ol­lut ta­ka­puo­len­sa. Pai­ni­jan ruu­miis­ta voi­man­koe­tuk­set ja ke­hon määrä­tie­toi­nen ra­ken­ta­mi­nen ovat muo­kan­neet vai­kut­ta­van veis­tok­sen. Se kerää nais­ten ja nuo­ri­son ihai­lua ja it­kettää pie­niä lap­sia sekä joi­ta­kin Rour­ken ikä­to­ve­rei­ta, joi­den aa­muis­ta kylppä­rin pei­lin edessä tu­lee fil­min jäl­keen en­tistä­kin tak­kui­sem­pia.
En­sik­si tie­tois­ku. Ana­bo­lis­ten ste­roi­dien ja kas­vu­hor­mo­nin käyttö ai­heut­taa mie­hillä ki­ves­ten sur­kas­tu­mis­ta, rin­to­jen suu­re­ne­mis­ta, agg­res­sii­vi­suut­ta ja mie­lia­lo­jen vaih­te­lua eu­fo­rias­ta ma­sen­nuk­seen. Ame­ri­kas­sa am­mat­ti­pai­ni­joi­den kuo­le­mil­la ja vä­ki­val­lan­teoil­la on ar­vel­tu useis­sa ta­pauk­sis­sa ol­leen yh­teyttä ste­roi­dien käyttöön. Vii­mei­sin uu­ti­nen ker­too, että Wrest­ler-e­lo­ku­vas­sa ana­bo­li­sia Ran­dy ”T­he Ram” Ro­bin­so­nil­le pu­ku­huo­nees­sa kaup­paa­vaa ”näyt­te­lijää” epäillään kiel­let­ty­jen ai­nei­den myyn­nistä myös to­sielämässä.
Mut­ta Dar­ren Aro­nofs­kyn elo­ku­va on hie­no. Show­pai­ni­jan elämä ja­kau­tuu kol­meen jak­soon kuin mart­tyy­rin kär­si­mysnäy­telmää ha­vain­nol­lis­ta­va trip­tyyk­ki. Nuo­ren haas­ta­jan voit­to­put­ki kehässä on enää muis­to 80-lu­vul­ta. Vii­si­kymp­pi­senä la­jin en­ti­nen ve­to­nau­la pyö­rii nos­tal­gia-ak­ti­na kuih­tu­neil­la palk­kioil­la tunk­kai­sis­sa sa­leis­sa har­ve­ne­van har­ras­ta­jay­leisön edessä. Koh­ta­lon is­ku­na – tai ana­bo­lis­ten ai­nei­den lii­kakäytön en­nus­tet­ta­va­na tu­lok­se­na – kehä­raak­ki tuu­per­tuu sydän­koh­tauk­seen. Ohi­tus­leik­kauk­sen jäl­keen uu­si elämä on mah­dol­li­nen vain pie­nemmällä vaih­teel­la. Tyy­tyykö Ran­dy au­rin­gon­las­kuun vai rai­voaa­ko va­lon sam­mu­mis­ta vas­taan?
Kun­nian­hi­moi­sen ja uu­vut­ta­van ma­te­maa­tik­koe­lo­ku­van­sa Pi (1998) vai­no­har­ha­se­koi­lul­la esiin­nous­sut Aro­nofs­ky on vuo­si­kym­mentä myö­hem­min op­pi­nut pel­kistämään, luot­ta­maan ku­viin ja näyt­te­lijöi­hin. Wrest­le­rin on ku­van­nut do­ku­men­taa­reis­sa an­sioi­tu­nut Ma­ry­se Al­ber­ti. Otok­sis­ta löy­tyy­kin kas­voil­le lyövää vä­littö­myyttä ja het­keen tart­tu­mi­sen pal­jas­ta to­dis­tus­voi­maa. Suo­sik­ki­ni on Ran­dyn kä­dessä tar­peet­to­mak­si käyvä kuu­lakär­ki­kynä, kun elähtä­nyt pai­ni­san­ka­ri on näytök­sen jäl­keen an­ta­nut ne ai­noat pyy­de­tyt nim­ma­rit kah­del­le vart­tu­neel­le ihai­li­jal­le (toi­nen heistä elo­ku­van kä­si­kir­joit­ta­ja Ro­bert D. Sie­gel).
Ran­dyn vie­rellä kul­kee yhtä ra­vis­tu­nei­ta la­ji­to­ve­rei­ta. Par­hais­ta päi­vistä muis­tut­ta­vat vain is­ku­jen, vääntö­jen ja hyp­py­jen tuot­ta­mat vam­mat. Ran­dyl­la on kuu­lo­lait­teen­sa (jon­ka hän pois­taa baa­ri­kier­rok­sil­la) ja nyt leik­kau­sar­pi rin­ta­las­tan koh­dal­la. Mie­hen ei tar­vit­se kai­vaa esiin ikänäön tuo­mia silmä­la­se­ja (tar­peis­ton hank­ki­ja an­sait­si­si Os­ca­rin luon­teik­kaas­ta pa­nos­tuk­ses­ta an­ti­san­ka­rin hah­mo­tuk­seen) nähdäk­seen, että am­ma­til­li­ses­ti edessä on vain alamä­keä.
Co­me­back vai exit?
Pai­ni on Ran­dyn ko­ko elämä. Vä­lit tyttä­reen py­syvät etäi­sinä lä­hes­ty­mi­sy­ri­tyk­sistä huo­li­mat­ta. Evan Rac­hel Wood on­nis­tuu tyttä­renä, vaik­ka vii­mei­nen koh­taa­mi­nen on­kin juo­nen yliam­mut­tu kau­neus­vir­he. Suh­de sek­si­baa­rin tan­ko­tans­si­ja Cas­si­dyyn vai­kut­taa se­kin mah­dot­to­mal­ta, kun kum­pi­kaan viih­teen pal­ve­lua­lan am­mat­ti­lai­sis­ta ei osaa so­vit­taa ra­jo­ja työn ja yk­si­tyi­selämän vä­lil­le.
Cas­si­dyn kas­voil­ta nä­kyy nai­sen tur­hau­tu­mi­nen mies­ten viih­dyttäjänä is­ku­rep­liik­kien ja hal­van ero­tii­kan el­taan­tu­nees­sa, sie­lua syövässä il­ma­pii­rissä. Ma­ri­sa To­mei ta­voit­taa sau­mat­to­mas­ti hah­mon ris­ti­rii­tai­set tun­teet eläh­dyttävässä roo­li­työssään.
A­ro­nofs­ky huo­mioi osu­vas­ti myös si­vu­hen­kilöt. Vi­deo­pe­li ja­lasmö­kissä naa­pu­rus­ton ka­ka­ran kans­sa on ker­to­va. Het­ki van­hen­tu­neen tie­to­ko­ne­pe­lin pa­ris­sa on po­jal­ta ystävän­pal­ve­lus pi­ha­pii­rin lem­peäl­le jä­til­le. Cas­si­dyn 9-vuo­tiaan huo­nees­sa The Ra­min hah­mos­ta ke­hi­tet­ty muo­viuk­ke­li ohit­taa tek­ni­semmät le­lut ja in­nos­taa lap­sen leik­kiin.
Ran­dy ko­kei­lee päivä­työtä mar­ke­tin tis­killä. Ins­pi­roi­tu­neis­sa koh­tauk­sis­sa hän naut­tii työ­ni­los­ta show­li­ha­mes­ta­ri­na. Mut­ta en­ti­nen elämä tun­kee si­vii­liin­kin, jo­ten mies päättää yrittää lääkä­rin va­roi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta vielä vii­meistä näytö­sot­te­lua, oli tu­lok­se­na sit­ten co­me­back tai lo­pul­li­nen exit.
Puit­teil­taan mies on kaap­pi, mus­ke­leis­ta ko­koon kur­sit­tu Fran­kens­tein. Koh­taus au­tios­sa tans­si­sa­lis­sa tyttä­ren kans­sa on­kin suo­raan Kau­not­ta­res­ta ja hir­viöstä. Ro­mu­lui­sen vas­ta­pai­no­na nähdään nai­sel­li­sia piir­teitä ja eleitä. Ko­ris­teel­li­set tri­koot kuu­lu­vat show­pai­niin va­kio­na. Ran­dyn tuk­ka on pitkä ki­ha­ra blon­di, ot­sal­ta suit­ta­va lei­jo­nan­har­ja, jo­ka ko­to­na pan­naan tä­timäi­sel­le nut­tu­ral­le. Vii­mei­seen koe­tuk­seen mies ei eh­di kam­paa­jal­le eikä so­la­riu­miin, vaan lait­taa vä­rit it­se pei­lin edessä put­ki­lois­ta.
Teat­te­rin, sir­kuk­sen ja ur­hei­lun vä­li­maas­toon si­joit­tu­va pai­ni­la­ji näyttäy­tyy raa­ka­na kuin vuo­ro­pu­he­lus­sa mai­nit­tu fil­mi The Pas­sion of the Ch­rist. Pu­ku­huo­neen puo­lel­la am­mat­ti­lais­ten vel­jeys on kui­ten­kin läm­min­hen­kistä ja kan­nus­ta­vaa. Ran­dyn ko­ti on kehässä ja show­pai­nil­le tyy­pil­li­sen uho­pu­heen si­jas­ta hän esittää­kin rak­kau­den­tun­nus­tuk­sen elämän­ta­val­le.
Rour­ken suo­ri­tus on jä­ri­syttävä. Näyt­te­lijän kas­vot ovat elämän jäl­jiltä ki­vet­ty­neet naa­miok­si vähän lei­kel­lyn Mic­hael Jack­so­nin ta­paan. Sil­ti niiltä ais­tii eloi­suut­ta, jo­ka ve­nyy pai­ni­jas­sa ja­lou­des­ta ko­miik­kaan, pet­ty­myk­sestä ur­heaan nou­suun.
Päätö­sot­te­lus­sa Ran­dy The Ram uh­rau­tuu vielä ker­ran pal­vo­van yleisön edessä. Lois­ta­va koh­taus ver­tau­tuu Scor­se­sen Rai­von härän nyrk­kei­lye­riin. Lop­pu­ku­va on ne­ro­kas ja ai­noa mah­dol­li­nen päätös ta­ri­nal­le. (HB)
27/04/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy