Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Lord of the Rings - The Motion Picture Trilogy Extended Edition

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2001/2002/Kesto: 726 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS ES 6.1 HD-MA
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 111376EAN: 6438044300666

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ai­kaa ku­lui perä­ti puo­li­tois­ta vuot­ta en­nen kuin in­nok­kaat fa­nit sai­vat Ta­run Sor­mus­ten her­ras­ta elo­ku­vat­ri­lo­gian pi­den­net­tyi­na terävä­piir­to­ver­sioi­na.

Ai­kaa ku­lui perä­ti puo­li­tois­ta vuot­ta en­nen kuin in­nok­kaat fa­nit sai­vat Ta­run Sor­mus­ten her­ras­ta elo­ku­vat­ri­lo­gian pi­den­net­tyi­na terävä­piir­to­ver­sioi­na. Teat­te­ri­ver­sioi­set BD-lai­tok­set ja ne yh­teen koon­nut The Mo­tion Pic­tu­re Tri­lo­gy otet­tiin jo aiem­min in­nok­kaas­ti vas­taan, mut­ta ku­ka­pa ei oli pitä­nyt niitä vain vä­li­vai­hee­na pit­kiä elo­ku­via odo­tel­les­sa. Näin ta­pah­tui DVD-lai­tos­ten il­mes­tyt­tyä. Näin on nyt­kin.
To­ki pois­te­tut koh­tauk­set on kat­sot­tu jo mo­neen ker­taan, mut­ta tark­ka erot­te­lu muut­taa kui­ten­kin elä­mystä ai­ka ta­val­la. Var­sin­kin kun ko­ti­teat­te­rien val­ko­kan­kaat ja en­nen kaik­kea tv-ruu­dut ovat pa­ris­sa vuo­des­sa kas­va­neet, kaiut­ti­mien laa­tu pa­ran­tu­nut ja syvä bas­so las­ke­nut en­tistä alem­mak­si.
Hui­kea ko­ke­mus tämä jo­ka ta­pauk­ses­sa jäl­leen oli, vaik­ka ai­kaa tähän me­nee vii­kon­lop­pu. Put­keen kat­sot­tu­na 12 tun­tia hu­rah­taa sii­villä, vaik­ka se mer­kit­see puol­ta­tois­ta työpäivää. Mo­nes­sa per­heessä asiaan va­rau­du­taan har­tau­del­la.
Tär­keintä oli­si, että hie­no tuo­te sai­si vii­mei­set­kin tu­tus­tu­maan al­ku­peräi­siin kir­joi­hin. Op­ti­mi­ta­pauk­ses­sa um­mik­ko lu­kee tri­lo­gian al­ku­kie­lellä. Se ei ole niin vai­kea urak­ka kuin voi­si ku­vi­tel­la. Kos­ka J.R.R. Tol­kie­nin lähtö­koh­ta oli en­nen kaik­kea kie­li­his­to­rial­li­nen, eng­lan­ti luo oi­kean tun­nel­man. Toi­saal­ta kir­jat pitäi­si lu­kea myös ruot­sik­si ja suo­mek­si, sillä Tol­kie­nin ihan­noi­ma al­kueng­lan­ti oli puh­das rans­kan vai­ku­tuk­ses­ta ja sisäl­si pal­jon vii­kin­kien kie­li­vai­kut­tei­ta. Ka­le­va­la puo­les­taan ins­pi­roi ko­ko ta­ri­naa suu­res­ti. Voin hy­vin ku­vi­tel­la, kuin­ka maail­mal­la kaik­kein van­nou­tu­neim­mat fa­nit tus­kai­le­vat, kuin­ka tri­lo­gian pys­tyi­si lu­ke­maan suo­mek­si. Tol­kien it­se kah­la­si Ka­le­va­laa lä­pi sup­pean suo­mi-sa­na­kir­jan avul­la. Mah­toi ol­la mel­koi­nen hom­ma tro­kei­neen ja van­hoi­ne sa­noi­neen päi­vi­neen.
Uu­si BD-lai­tos muis­tut­taa kir­jaa. Se au­keaa kuin kir­jan kan­net, ja kan­si­lie­peellä ko­mei­lee tu­tun ko­mea Kes­ki-Maan kart­ta, jon­ka kir­jai­li­jan poi­ka Ch­ris­to­per Tol­kien ai­koi­naan laa­ti, kun koe­lu­ki­ja al­koi seo­ta sii­hen, missä päin sor­mus­saat­tue oi­keas­taan vael­si­kaan. Sa­mal­la se aut­toi kir­jai­li­jaa pitämään ta­pah­tu­mien ku­lun loo­gi­se­na. Kuin­ka­han mo­nen fa­nin seinällä tämä kart­ta on tällä­kin het­kellä. It­se tein kir­jan ver­sios­ta ko­pion pa­la­pe­linä, mikä ei 1970-lu­vun ko­pio­ko­neil­la ol­lut ko­vin­kaan help­poa. Tri­lo­gian osat ovat DVD Ex­ten­ded -lai­tos­ten mu­kai­ses­ti it­se­kin kuin kir­jo­ja.
Pitkät ver­siot tar­joa­vat teat­te­ri­lai­tok­siin perä­ti 169 mi­nuut­tia ylimääräistä draa­maa, seik­kai­lua ja huu­mo­ria. Se on pal­jon se.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvan ja äänen tarkkuus eroavat yllättävän selvästi aiemmasta DVD-laitoksesta. Jopa tekstityksen selkeyteen kiinnittää huomiota. Kaikki yksityskohdat piirtyvät aiempaa tarkemmin. mutta levollisesti. Vastaava taso oli tietysti tarjolla jo perus-BD:ssä. Ääniraita soi lämmöllä, pontevasti ja puhtaasti. Kaikkiaan 15-levyn kooste on yksi kaikkien aikojen komeimmista BD-tuotteista. Näistä yhdeksän on omistettu dokumenteille, jotka tarjoavat kaikkiaan yli 26 tuntia bonusmateriaalia. (PS)
12/07/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy