Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

1917

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2019Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7332421065171

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Kak­si vies­ti­miestä lä­he­tetään vi­hol­li­sen lin­jo­jen lä­pi viemään käs­kyä eris­te­tyl­le liit­tou­tu­nei­den osas­tol­le, jo­ka suun­nit­te­lee mit­ta­vaa hyökkäystä suo­raan sak­sa­lais­ten aset­ta­maan an­saan.

Kak­si vies­ti­miestä (Geor­ge Mac­Kay ja Dean-C­har­les Chap­man) lä­he­tetään vi­hol­li­sen lin­jo­jen lä­pi viemään käs­kyä eris­te­tyl­le liit­tou­tu­nei­den osas­tol­le, jo­ka suun­nit­te­lee mit­ta­vaa hyökkäystä suo­raan sak­sa­lais­ten aset­ta­maan an­saan.
En­simmäi­seen maail­man­so­taan si­joit­tu­va ta­ri­na on enemmän sa­tu­mai­nen kuin us­kot­ta­va, mut­ta tun­nel­ma on jän­nittävä ja miljöö pie­tee­tillä ra­ken­net­tu. Kah­den sol­tun tie lä­pi hylät­ty­jen vi­hol­lis­lin­jo­jen on kou­kut­ta­van tois­maal­lis­ta tai­val­lus­ta koh­ti yhä kas­va­vaa uh­kaa.
D­ra­ma­tur­gi­ses­ti tai­val on yk­sin­ker­tai­nen, mut­ta myös yk­sin­ker­tai­sen toi­mi­va. Yk­sin­ker­tai­sen ta­ri­nan si­jaan fo­kus on dy­na­mii­kas­sa, jat­ku­vas­sa eteenpäin pyr­ki­mi­sessä. Tämä on kuin en­simmäi­sen maail­man­so­dan ver­sio The Re­ve­nan­tis­ta, mut­ta iro­ni­ses­ti nyt lä­hes il­man ruu­miil­li­sia vam­mo­ja vaik­ka ky­se on so­das­ta. Vi­suaa­lit ovat mie­li­ku­vi­tuk­sek­kai­ta, ruu­mii­den määrä maail­man­so­dan ta­soa ja hen­kilö­koh­tai­nen draa­ma mitään­sa­no­ma­ton­ta. Li­ha liik­kuu kun­nes ei enää lii­ku­kaan.
His­to­rias­ta in­noi­tuk­sen­sa ot­ta­va elo­ku­va pe­rus­tuu löyhäs­ti sak­sa­lais­ten to­del­li­seen ope­raa­tioon ("Al­be­rich"), jos­sa jou­kot vetäy­tyivät hel­pom­min puo­lus­tet­ta­viin lin­joi­hin kevät­tal­vel­la 1917. Uu­det ase­mat ly­hen­sivät sak­sa­lais­ten lin­jo­ja 40 ki­lo­met­riä Som­men rin­ta­mal­la ja vä­hen­sivät niitä mie­hittä­vien jouk­ko­jen tar­vet­ta jo­pa 250 000 mie­hellä. Siir­tymän mo­ti­vaa­tio­na oli pait­si suh­teel­li­nen mies­va­je (suh­tees­sa liit­tou­tu­nei­siin), huo­no­kun­toi­set van­hat ase­mat ja re­surs­sien kes­kittä­mi­nen myös tap­pion välttä­mi­nen, jon­ka kaut­ta ajan näh­tiin ole­van eduk­si sak­sa­lai­sil­le. Pol­te­tun maan tak­tii­kal­la ta­pah­tu­nut vetäy­ty­mi­nen uu­siin lin­joi­hin oli sak­sa­lai­sil­le il­mei­sen on­nis­tu­nut lii­ke, vaik­ka so­dan lop­pu­tu­los­ta se ei muut­ta­nut.
E­lo­ku­va ei py­ri ker­to­maan mitään suu­rem­mis­ta his­to­rial­li­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta hah­mo­jen­sa ympä­rillä, eikä toi­saal­ta liioin sy­ventämään hah­mo­jaan draa­man kaut­ta. Elo­ku­van hah­moil­la tai ta­pah­tu­mil­la ei ole­kaan his­to­rial­lis­ta poh­jaa. Tässä hah­mot ot­ta­vat ver­rat­tain us­kot­ta­vas­ti paik­kan­sa so­dan näyttämöllä, mut­ta il­man mai­nit­ta­via kan­na­not­to­ja tai mie­leen­pai­nu­via vai­hei­ta. Hyvä näin, suo­ra­vii­vai­nen tai­val on täl­lai­senään ve­toa­va.

Kuva, ääni & ekstrat

Lähestulkoon yhdestä pitkästä otoksesta koostuva kuva on väritositoltaan odotetun mutainen, mutta läpeensä vakaa ja skarppi. Selkeä ääniraita luottaa parivaljakon kaksinpuheluun, mutta osaa myös luoda tunnelmaa vähin elein. Kaunis musiikkiraita on Thomas Newmanin käsialaa. Ekstraton. (IJ)
26/10/2020

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy