Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Yön sudet

Un flic 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1972Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen Anamorfinn 1.85**
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
  EAN: 6416548580616

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Val­koi­ses­ta va­laas­taan tu­tul­ta kir­jai­li­ja Her­man Mel­vil­leltä tai­tei­li­ja­ni­mensä kaa­pan­nut Jean-­Pier­re Grum­bach te­ki elämänsä pa­ra­dok­sis­ta mon­ta hie­noa ri­ko­se­lo­ku­vaa.

Val­koi­ses­ta va­laas­taan tu­tul­ta kir­jai­li­ja Her­man Mel­vil­leltä tai­tei­li­ja­ni­mensä kaa­pan­nut Jean-Pier­re Grum­bach te­ki elämänsä pa­ra­dok­sis­ta mon­ta hie­noa ri­ko­se­lo­ku­vaa. Vii­mei­sek­si jää­nyt Yön su­det kääntää ai­ka hy­vin oh­jaa­jan oman elämän kier­teitä, kun ku­kaan tai mikään ei tun­nu ole­van to­tu­tul­la pai­kal­laan.
Mel­vil­le tun­si kai­ke­ti ko­ko ikänsä ole­van­sa väärä mies oi­keas­sa pai­kas­sa. Kom­mu­nis­mi ko­ki ko­lauk­sen Sta­li­nin toi­mes­ta. Ura vas­ta­rin­ta­liik­keessä ei aut­ta­nut elo­ku­van­te­koon, kos­ka alal­le ei pääs­syt il­man am­mat­ti­lii­ton jä­se­nyyttä. Vas­ta­rin­ta­ve­te­raa­nit pi­tivät esi­kois­pitkää elo­ku­vaa Me­ren hil­jai­suus sak­sa­lai­sia sym­pa­ti­soi­va­na ja kom­mu­nis­tien roo­lia vä­hek­syvänä, ja pas­sii­vis­ta vas­ta­rin­taa har­ras­ta­neet por­va­rit hyökkä­sivät toi­sel­ta puo­lel­ta. Oma ni­mi­kin hais­kah­ti sak­sa­lai­sel­ta.
Yön su­sis­sa yö­ker­hon­pitäjä on to­del­li­suu­des­sa kor­kean luo­kan ri­kol­li­nen. Hä­nen tans­si­jat­ta­ren­sa on trans­ves­tiit­ti ja il­mian­ta­ja. Ra­kas­ta­ja ta­pai­lee myös ri­kos­ko­mi­sa­rio­ta, jo­ta esittävä Alain De­lon ei ole­kaan enää ri­kol­li­nen ku­ten elo­ku­vay­leisö on aiem­mis­sa ko­vak­si­kei­te­tyissä rans­ka­lai­sis­sa elo­ku­vis­sa tot­tu­nut. Ko­mi­sa­rio ja ka­pa­kan­pitäjä ovat ystä­viä. Ri­kos­ka­ve­ri on en­ti­nen pan­kin­joh­ta­ja, jo­ka us­kot­te­lee vai­mol­leen jat­ka­van­sa sa­mal­la alal­la. Ja­nus­mai­nen dua­lis­mi on hyvä sym­bo­li kah­del­le var­mal­le asial­le, syn­nyl­le ja kuo­lol­le. Kaik­ki siinä vä­lissä on jol­ti­sen­kin yh­den­te­kevää.
Pank­ki­ryöstö me­nee osin pie­leen, ja huu­me­las­tin ryöstö liik­ku­vas­ta ju­nas­ta tu­lee mu­kaan suun­ni­tel­miin. Ju­na­keik­ka ku­va­taan niin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja reaa­liai­kai­ses­ti, että kat­so­ja miet­tii, on­ko Jean-Pier­re Mel­vil­le Rans­kan Kal­le Pää­ta­lo. La­ko­ni­nen tyy­li toi­mii kui­ten­kin hal­li­tus­ti.
Sitä vas­toin he­li­kop­te­rin ja ju­nan ku­vaus pie­nois­mal­lien avul­la tun­tuu ny­ky­kat­san­nos­sa suu­rin piir­tein Bat­man-te­le­vi­sio­sar­jan ta­soi­sel­ta. Thun­der­birds-a­ni­maa­tio te­ki vas­taa­van jo aiem­min pal­jon pa­rem­min.
Vas­ta­vuo­roi­ses­ti tun­tuu hie­nol­ta huo­ma­ta, kuin­ka hy­vin Ric­hard Cren­na hoi­taa toi­sen pää­roo­lin. Mo­nil­le hän on tut­tu oi­keas­taan vain Ram­bo-sar­jo­jen evers­tinä.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita miellyttänevät ohjaajan töiden ystäviä. Ekstroissa kuvagalleria. (PS)
01/04/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy