Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

All Is Lost

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 106 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083001001

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Yk­sin me­ril­le läh­te­nyt pur­jeh­ti­ja herää ve­neensä kyl­keen törmäävään rah­ti­kont­tiin.

Yk­sin me­ril­le läh­te­nyt pur­jeh­ti­ja (Ro­bert Red­ford) herää ve­neensä kyl­keen törmäävään rah­ti­kont­tiin. Us­kot­ta­van vähäe­lei­nen elo­ku­va seu­raa kuin­ka yk­sinäi­nen mies käy lä­pi vaa­dit­tu­ja toi­mia sel­viy­tyäk­seen ko­tiin. Törmäyk­sessä syn­ty­nyt reikä on pai­kat­ta­va, ve­si pum­pat­ta­va pois, ra­dio kui­va­tet­ta­va ja vä­lillä on myös syötävä, juo­ta­va ja nu­kut­ta­va.
Täy­sin il­man dia­lo­gia ete­nevä elo­ku­va pyr­kii luo­maan tun­tua kä­den­mi­tan päässä vaa­ni­vas­ta tu­hos­ta, jon­ka tor­ju­mi­nen vaa­tii yk­sinäistä puur­ta­mis­ta ja oi­kei­den asioi­den te­ke­mistä oi­keaan ai­kaan. Tältä osin en­nen­kuu­lu­mat­to­man vähäe­lei­nen an­ti on mie­len­kiin­tois­ta ja herät­te­lee myös kat­so­jan omia aja­tuk­sia siitä mik­si mitä­kin tehdään ja mitä it­se ti­lan­tees­sa yrittäi­si tehdä. Ai­van kaik­ki mie­hen tem­pauk­set eivät näin maak­ra­vun näkö­kul­mas­ta­kaan tun­nu mie­lekkäiltä, mut­ta val­tao­sin toi­met py­syvät us­kot­ta­vi­na. Ta­ri­nan myrs­kyt vievät elo­ku­van kui­ten­kin spek­taak­ke­li­no­mai­sil­le lin­joil­le, jot­ka ihas­tuk­sen si­jaan ovat omiaan luo­maan ih­me­tystä ja epäus­koa.
Ro­bert Red­for­dil­le kir­joi­tet­tu ta­ri­na ve­to­si näyt­te­lijään uu­den­lai­se­na haas­tee­na ja mah­dol­li­suu­te­na heittäy­tyä taas pitkästä ai­kaa toi­sen oh­jaa­jan vietäväk­si. Ko­ko­nai­suus mais­tuu hy­vin pal­jon Tom Hank­sin täh­dittämältä Cast Awayltä, jos­kin myös yhtäläi­syyk­siä Sand­ra Bul­loc­kin ava­ruu­den sel­viy­ty­mis­tais­te­luun elo­ku­vas­sa Gra­vi­ty on run­saas­ti. Ko­ko­nai­suu­te­na tämä on hil­jai­sen me­di­toi­va ker­to­mus eloonjää­mis­tais­te­lus­ta, jo­ka suh­tau­tuu sa­mal­la puls­sil­la vuo­ta­vaan auk­koon ve­neen kyl­jessä kuin pa­pu­pur­kin avaa­mi­seen. Lop­pu­tu­lok­se­na ei ole hengäs­tyttävä elo­ku­vaelä­mys, vaan ke­vyes­ti aja­tuk­sia sti­mu­loi­va ek­sis­ten­tia­lis­ti­nen es­see. Kol­mas täh­ti tu­lee roh­kean en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ta ja sinällään hy­vin to­teu­te­tus­ta rat­kai­sus­ta ra­ken­taa ker­to­mus yh­den — käytännössä vieläpä mykän — hah­mon va­raan.

Kuva, ääni & ekstrat

Terävä ja läpeensä vakaa kuva piirtää miljöönsä elävästi. Myös tehostemeri on viimeistä pisaraa myöten uskottava. Elokuvan musiikkiraita palkittiin peräti Golden Globella, mutta syitä tällaiseen kunniamainitaan on vaikea ymmärtää vaikka anti onkin minimalistisen soljuvaa ja häiritsemätöntä. Tehosteet toimivat sitä vastoin vahvasti, ja erityisesti uppoavan veneen kajuutassa syntyy tunnelmaa. Suppeissa ekstroissa kolme noin neliminuuttista koostetta elokuvasta, ohjaasta ja Redfordista. (IJ)
26/07/2014

Tekijät

Ohjaaja: J. C. Chandler
Pääosissa: Robert Redford
Tarina: J. C. Chandler
Kuvaus: Frank G. De Marco
Musiikki: Alex Ebert

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy