Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Viimeinen mies

Omega Man 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1971Kesto: 97 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 80048EAN: 7321946185365

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Bo­ris Sa­ga­lin Vii­mei­nen mies on to­del­li­nen hyvä huo­no –e­lo­ku­va, vi­suaa­li­ses­ti upea kult­ti­teos ja il­man muu­ta epä­kes­ko elo­ku­val­li­sil­ta an­sioil­taan.

Bo­ris Sa­ga­lin Vii­mei­nen mies on to­del­li­nen hyvä huo­no –e­lo­ku­va, vi­suaa­li­ses­ti upea kult­ti­teos ja il­man muu­ta epä­kes­ko elo­ku­val­li­sil­ta an­sioil­taan. Se on al­ka­nut elää omaa elämäänsä osa­na po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin kaa­no­nia put­kah­del­len esil­le mitä kum­mal­li­sim­mis­ta pai­kois­ta, ehkäpä tyy­pil­li­sim­min Simp­so­neis­ta (T­he H?­me­ga Man -jak­so, 1997) tai jos­tain Vi­deo Watch­do­gis­ta, jo­ka ir­vai­li elo­ku­va­ju­lis­teen ty­pog­ra­fi­sel­le te­ho­kei­nol­le ih­met­te­lemällä, lue­taan­ko elo­ku­van ni­mi ?­me­ga Man näin: Ome­ga­me­ga Man.
I am Le­gend, The Last Man on Earth ja Ome­ga Man kuu­lu­vat sci­fi-kult­tuu­rin merk­ki­teok­sien jouk­koon ku­kin omal­la ta­val­laan. Suo­ma­lai­sit­tain ih­meel­listä on, kuin­ka kauan nii­den maa­han­tuon­ti kes­ti. Sci­fi­kir­jai­li­ja Ric­hard Mat­he­so­nin pie­nois­ro­ma­ni ”O­len le­gen­da” (Vas­ki­kir­jat, 2007, al­ku­peräis­teos 1954) suo­men­net­tiin vas­ta rei­lu vuo­si sit­ten, vaik­ka se on nos­tet­tu klas­si­kok­si, jo­ka vai­kut­ti poik­ki­tai­teel­li­ses­ti muun muas­sa ins­pi­rioi­mal­la Geor­ge A. Ro­me­ron zom­biek­las­sik­koa Elä­vien kuol­lei­den yö (1968). Kum­mal­lis­ta on myös se, että BD-ver­sio­ta jou­dut­tiin odot­ta­maan tur­han kauan, kun mie­len­kiin­to oli­si ol­lut kor­keim­mil­laan uu­den, pä­tevän Fran­cis Law­ren­cen oh­jaa­man ja Will Smit­hin täh­dittämän ver­sion I Am Le­gend (2007) il­mes­tyt­tyä.
O­me­ga Man oli ta­val­laan kir­jan kol­mas elo­ku­va­ver­sio, mut­ta al­ku­peräi­nen vam­pyy­ria­he muu­tet­tiin 1970-lu­vun alus­sa huol­ta ai­heut­ta­neen ke­mial­li­sen so­dankäyn­nin sii­viittämänä ru­tok­si, jo­ka te­kee ih­mi­set va­lo­na­roik­si yöelä­jik­si.
Jos Ome­ga Man pitäi­si ar­vioi­da puh­taas­ti dra­ma­tur­gi­se­na ko­ko­nai­suu­te­na, se ei neljää täh­teä saa­vut­tai­si lap­sel­li­se­na, kli­sei­senä ja epäus­kot­ta­va­na tuot­tee­na. Ant­ho­ny Zer­ben hy­mi­sevä ”­Fa­mi­ly” tun­tuu ai­van yhtä nau­ret­ta­val­ta uh­kal­ta kuin pääo­sa­ne­sittäjän Charl­ton Hes­to­nin osit­tain täh­dittämän Pa­luu api­noi­den pla­nee­tan –e­lo­ku­van oh­juk­sen­pal­vo­jat. Mut­ta kääntö­puo­lel­laan elo­ku­van al­ku­puo­len klaust­ro­fo­bi­nen tun­nel­ma, vi­suaa­li­nen lois­to ja le­gen­daa­ri­set yk­sittäi­set koh­tauk­set pys­tyvät nos­ta­maan tämän yh­dek­si syys­kau­den 2008 odo­te­tuim­mak­si BD-le­vyk­si.
Li­be­raa­lis­ta ää­ri­kon­ser­va­tii­vik­si myö­hem­min siir­ty­nyt Hes­ton osaa ul­koa Woods­tock-e­lo­ku­van fi­lo­so­fi­set hip­pi­poh­din­nat ja luo in­tii­min suh­teen mus­tai­hoi­sen nai­sen (Ro­sa­lind Car­ter) kans­sa. Var­sin­kin jäl­kimmäi­nen piir­re oli ai­ka­naan val­lan­ku­mouk­sel­li­nen eikä he­vin ole val­ta­vir­ran elo­ku­vis­sa edes tois­tu­nut. Jee­sus-al­le­go­ria lop­pu­koh­tauk­ses­sa kuu­luu hu­vit­ta­vim­pien jouk­koon län­si­mai­ses­sa kult­tuu­ri­pe­rinnössä.
O­ma lu­kun­sa on ek­sis­ten­tiaa­lis­ten yk­sin­pu­he­lui­den hie­nous. Poi­ka­ni al­koi he­ti elo­ku­van ker­taal­leen näh­tyään suun­ni­tel­la soit­toääntä kän­nykkäänsä: ”T­he­re's no pho­ne rin­gin', dam­mit!”
E­lo­ku­va tuo mie­leen, kuin­ka luin 12-vuo­tiaa­na Kau­ko­ran­ta & Kemp­pi­sen Ome­ga Ma­nin te­koai­kaan syn­ty­nyttä Sar­ja­ku­vat-tie­to­kir­jaa (1972, Ota­va), jo­ka mää­rit­te­li kult­ti­teok­sen pai­kan. Tai­de­teos on hyvä-hyvä, huo­no-hyvä, hyvä-huo­no tai huo­no-huo­no. Ome­ga Man on hyvä-huo­no ku­ten useim­mat muut­kin kult­ti­teok­set.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva piirtyy ennen näkemättömän tarkasti, kaunein värein ja levollisin yksityiskohdin. Rankkaa rakeisuutta ja kuvakohinaa löytyy jo teattereissa huonosti toistuneessa stadionkohtauksessa. Monoraita toistuu selkeästi. Ekstroissa 4 min. johdanto, 10 min. dokumentti ja traileri. (PS)
16/11/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy