Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kultainen nainen

Woman in Gold 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 119 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706130573258

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kah­des­sa ajas­sa viih­tyvä oi­keus­sa­lid­raa­ma seu­raa juu­ta­lais­vai­no­ja Ka­li­for­niaan paen­neen Ma­ria Alt­ma­nin tais­te­lua nat­sien viemän tä­tinsä muo­to­ku­van ta­kai­sin­saa­mi­sek­si.

Kah­des­sa ajas­sa viih­tyvä oi­keus­sa­lid­raa­ma seu­raa juu­ta­lais­vai­no­ja Ka­li­for­niaan paen­neen Ma­ria Alt­ma­nin (He­len Mir­ren) tais­te­lua nat­sien viemän tä­tinsä muo­to­ku­van ta­kai­sin­saa­mi­sek­si. Ki­mu­ran­tik­si vyyh­din te­kee se, että yk­si­tyis­ko­dis­ta ryövä­tyn tau­lun maa­laa­ja on Gus­tav Klimt ja teos on eh­ti­nyt so­danjäl­kei­sinä vuo­si­na nous­ta "Itäväl­lan Mo­na Li­sak­si".
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va elo­ku­va ker­taa vuon­na 1998 al­ka­nut­ta oi­keu­denkäyn­ti­put­kea, ja va­lot­taa siinä si­vus­sa ta­kau­mien kaut­ta myös vuo­den 1938 ta­pah­tu­mia Wie­nissä. Kieh­to­va ta­ri­na on dra­ma­ti­soi­tu na­pa­kas­ti ja kah­den ai­ka­kau­den puit­teet on niin ikään luo­tu ta­lou­del­li­sen us­kot­ta­vas­ti. Ku­vaus on kai­kes­ta pää­tel­len myös ver­rat­tain us­kol­li­nen to­si­ta­pah­tu­mil­le. Sekä nat­sien pa­koi­lus­sa että oi­keus­sa­li­kou­ke­rois­sa on ten­hoa, eivätkä as­kel­mer­kit ai­na me­ne hol­lywood­mai­sen kä­teväs­ti. Ker­ron­nal­li­ses­ti ote on pai­koin vii­pyi­levä, mut­ta ta­ri­na kestää sen.
Le­vyn do­ku­ment­tiai­neis­tos­ta pää­tel­len He­len Mir­ren on kuin il­met­ty Ma­ria Alt­man, jon­ka mut­kat­to­man leik­kaa­va ma­nee­ri yk­sistään te­ki­si tästä vir­kistävän tut­ta­vuu­den. Alt­ma­nin si­sa­ren­poi­kaa ja la­ki­miestä näyt­te­levä Ryan Rey­nolds luo niin ikään us­kot­ta­van epä­var­man mie­hen, jo­ka häi­lyy jos­sa­kin am­bu­lans­sin­jah­taa­jan ja vas­ta­ha­koi­sen ris­ti­ret­keläi­sen vä­li­maas­tos­sa, mut­ta ot­taa yhtä­kaik­ki nis­ka­len­kin vas­toinkäy­mi­sistä. Itä­val­lan val­tion edus­ta­jat elo­ku­va aset­taa yllättävän hen­kilö­koh­tai­seen roo­liin pu­re­maan ham­mas­ta ja kär­simään elo­ku­val­li­ses­ti vääjäämättömästä tap­pios­taan. Ikään kuin ky­se oli­si hen­kilöi­den vä­li­sestä kan­tees­ta. Va­lin­ta vai­kut­taa hel­pol­ta kli­seeltä, mut­ta ehkä sil­le on myös pe­rus­tei­ta to­si­poh­jas­sa.
Puit­teil­taan elo­ku­va on ko­mea, var­sin­kin 30-lu­vul­la liik­kues­saan. Elo­ku­van pe­rio­di­ku­vaus­ta oli­si­kin mie­lellään näh­nyt enemmän ja op­pi­nut sa­mal­la lisää ta­ri­nan kes­kiössä ole­vas­ta Bloch-Baue­rin su­vus­ta. Suh­tees­sa pe­rio­dio­sien tar­joa­maan kieh­to­vaan ku­vauk­seen jää 90-lu­vul­le si­joit­tu­va ar­vat­ta­vam­pi oi­keu­denkäyn­ti­tai­val hie­man kui­vak­si ja me­kaa­ni­sek­si hy­vi­tys­ta­ri­nak­si.
Hy­vi­tys­ta­ri­na mais­tuu lo­pul­ta hie­man kar­keakä­ti­seltä tut­kiel­mal­ta men­nei­syy­den vää­ryyk­sien oi­kai­se­mi­ses­ta, mut­ta elo­ku­van eh­do­ton vah­vuus on, että se herättää aja­tuk­sia puo­les­ta ja vas­taan. Ta­ri­nal­le elo­ku­vas­sa ase­tet­tu ke­hys toi­mii, mut­ta täy­sin ei voi vält­tyä lop­pu­teks­tien tuo­mal­ta si­vu­maul­ta, että 100 mil­joo­nan shek­ki ja tau­lun pää­ty­mi­nen yk­si­tyi­sen keräi­lijän ko­koel­miin ei ehkä sit­tenkään ol­lut laas­ta­ri oi­keaan paik­kaan. Jos maa­lauk­sen mal­li, maa­lauk­sen ti­laa­ja, tai­tei­li­ja, ai­ka­lai­set, ny­kyitä­val­ta­lai­set ja su­vun eloonjää­neet jä­se­net muo­dos­tai­si­vat ta­ri­nan va­la­mie­histön, mikä oli­si oi­keu­den päätös? Hyvä, aja­tuk­sia herättävä ko­ke­mus.

Kuva, ääni & ekstrat

Erityisesti periodijaksoissaan upea kuva on värikylläinen, vakaa ja ilahduttavan terävä. Napakka ääniraita pitää otteessaan erityisesti elegantin musiikkiraitansa avulla. Ekstroissa kommenttiraita, making of (24 min.) ja taulun tarinan ansiokkaasti kertaava kooste Neue Gellerie -gallerian lehdistötilaisuudesta (13 min.). (IJ)
06/02/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy