Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Deep Red - verenpunainen kauhu

Profondo rosso 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 1975Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: Cinema Mondo 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Cinema Mondo) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mo­ni 1980-90-­lu­ku­jen elo­ku­vaen­tu­sias­ti muis­taa hel­sin­kiläi­sen vi­deo­vuok­raa­mo­ket­jun ta­ka­kul­mien hyl­lyjä ko­mis­ta­neet Da­rio Ar­gen­ton ita­lo-­kau­huk­las­si­kot.

Mo­ni 1980-90-lu­ku­jen elo­ku­vaen­tu­sias­ti muis­taa hel­sin­kiläi­sen vi­deo­vuok­raa­mo­ket­jun ta­ka­kul­mien hyl­lyjä ko­mis­ta­neet Da­rio Ar­gen­ton ita­lo-kau­huk­las­si­kot. Eihän näitä leik­kaa­mat­to­mia nau­ho­ja esillä oli­si saa­nut pitää, mut­ta ta­val­la ja toi­sel­la vi­deo­la­kien sääntö­vii­dak­ko­ja kier­rel­tiin ja kaar­rel­tiin. Jos asia­kas vähän jak­soi et­siä, saat­toi ori­gi­naa­li­kan­ti­set (sit­tem­min boot­le­geik­si pal­jas­tu­neet) Ar­gen­to-e­lo­ku­vat vuok­ra­ta ko­tiin­sa koh­tuu­hin­taan. VHS-nau­ho­jen ku­van­laa­tu vaih­te­li hei­kon ja to­del­la hei­kon vä­lillä. Mut­ta että oli suo­men­kie­li­set teks­ti­tyk­set... ja mel­keinpä vi­ral­li­nen wi­desc­reen-ku­va­ko­ko... Se oli vuon­na 1992 gla­mou­ria se.
Nos­tal­gia sik­seen. Deep Red — ve­ren­pu­nai­nen yö (myö­hem­min teks­tissä luon­te­vam­min Pro­fon­do ros­so) on saa­nut uu­den kä­sit­te­lyn. Al­ku­peräi­nen fil­mi on vie­ty di­gipöydäl­le res­tau­roi­ta­vak­si. Ros­kai­set ja haa­lis­tu­neet vi­deo- sekä fil­mi­ko­piot jäävät un­ho­laan uu­den kau­no­kai­sen ja­lois­sa.
Va­li­tet­ta­vas­ti van­hat muis­tot rä­ti­sevän Pro­fon­do Ros­so -boot­le­gin pa­ris­sa oli­vat huo­mat­ta­vas­ti ruu­sui­sem­mat. Da­rio Ar­gen­ton au­ra on mo­nien elo­ku­vien­sa koh­dal­la var­si­nais­ta tuo­tet­ta isom­pi. Tai­teen shok­kiar­vo on väljäh­ty­nyt. Juo­nen­ke­hit­te­ly on sietämättömän verk­kais­ta, ker­ron­ta puh­taas­ti ku­val­lis­ta. Kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta puut­tu­vat tär­keät syyt sekä sy­vyy­det.
Au­dio­vi­suaa­li­nen ko­ke­mus toi­mii sisällön löy­hyy­destä huo­li­mat­ta. Gob­li­nin funk pro­ge -s­co­re rul­laa voi­mal­la. Mik­saus on jämäkkä, neljän vuo­si­kym­me­nen jäl­keen­kin ää­ni­mas­sa luo jän­nit­teen. Vo­lyy­mi­ta­so­ja ja spekt­riä käy­tetään poik­keuk­sel­li­sel­la roh­keu­del­la.
Ar­gen­to nau­raa Ita­lian po­lii­si­voi­mil­le ja­ka­mal­la ri­kos­tut­kin­nan ve­to­vas­tuun vä­littömäs­ti toi­saal­le. Fil­min avaa­vaa jär­jetöntä ve­ri­te­koa set­vimään käyvät ul­ko­maa­lai­nen ka­pak­ka­jazz­pia­nis­ti sekä maa­kun­ta­ta­son toi­mit­ta­ja. Epämääräi­nen kak­sik­ko py­syy tii­viis­ti mur­haa­jan kin­te­reillä. Jo­pa kau­hue­lo­ku­van var­sin löy­hillä ra­jauk­sil­la juo­ni on ä­lytön. Tö­keröi­den sat­tu­mien ja epä­loo­gi­suuk­sien kir­jaa­mi­seen eivät yh­det ih­mis­sor­met riitä.
P­ro­fon­do ros­so esi­tetään en­si ker­taa Suo­mes­sa teat­te­ri­le­vi­tyk­sessä 14. syys­kuu­ta 2018 al­kaen. Elo­ku­van voi bon­ga­ta useil­la paik­ka­kun­nil­la lä­hinnä eri­koisnäytök­sissä. (VA)
15/09/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy