Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Vili & Bill

Boule & Bill 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2013Kesto: 79 minuuttia
Julkaisija: Snapper FilmsKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 6430050250089

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Yh­dys­val­ta­lai­nen tuo­tan­to­ko­neis­to on vuo­sien saa­tos­sa näi­vettä­nyt Poi­ka ja hä­nen koi­ran­sa –­la­ji­tyy­pin.

Yh­dys­val­ta­lai­nen tuo­tan­to­ko­neis­to on vuo­sien saa­tos­sa näi­vettä­nyt Poi­ka ja hä­nen koi­ran­sa –­la­ji­tyy­pin. Luu on ka­lut­tu liian mon­ta ker­taa. Tämän ta­kia ei kui­ten­kaan kan­na­ta jättää rans­ka­lais-bel­gia­lais­ta Vi­liä & Bil­liä vä­liin. Ei ai­na­kaan sil­loin, jos per­heessä on koi­ra.
Rans­kan kie­lia­lueen sar­ja­ku­vien 1970-lu­vun alun in­vaa­sion ai­kaan lap­suut­taan Suo­mes­sa elä­neil­le elo­ku­van per­he on to­ki tut­tu. Näil­le Ruu­tu ja Non Stop –­leh­det lu­ke­neil­le elo­ku­va herättää kak­si­ja­koi­sia odo­tuk­sia.
Ro­ban yh­den si­vun sar­ja­ku­vat (Bou­le et Bill) oli­vat jo Spi­rous­sa hy­vin suo­sit­tu­ja. Myös meillä nii­den suo­sio oli kor­kea heidän pa­ris­sa, jot­ka näitä koh­tuul­li­sen pie­ni­le­vik­ki­siä dig­ga­ri­leh­tiä lu­ki­vat. To­ki oli selvää, että Ro­ba mat­ki Te­na­via ja jo­pa Vil­le Val­la­ton­ta, mut­ta työn sym­paat­ti­suus häl­ven­si lu­ki­jan tie­toi­suut­ta tältä osin.
Al­ku­peräi­nen sar­ja­ku­va ku­va­si tyy­pil­listä, mo­der­nia bel­gia­lais­per­hettä. Juu­ri kou­luikään eh­ti­nyt poi­ka sai seu­rak­seen coc­kers­pa­nie­lin ja kil­pi­kon­nan. Isä on kilt­ti ja hie­man hölmö, eikä oi­kein ai­na jak­sa suh­tau­tua huu­mo­ril­la muun per­heen aset­ta­miin haas­tei­siin. Kuu­los­ta­nee tu­tul­ta suo­ma­lai­sen­kin per­hee­nisän kor­vis­sa.
E­lo­ku­va siirtää sar­ja­ku­van maail­man jo­pa poik­keuk­sel­li­sen hy­vin toi­seen la­ji­tyyp­piin. Tämä ei ole hel­poim­pia siir­ty­miä, mikä hy­vin tie­detään muun muas­sa As­te­ri­xis­ta ja Tex Wil­le­ristä pu­hu­mat­ta­kaan. La­ji­tyy­pissään ja sar­ja­ku­van elo­ku­va­ver­sio­na tämä an­sait­see neljä täh­teä, vaik­ka puh­taa­na elo­ku­va­nau­tin­to­na hie­man vähäi­semmäl­le yltää. Lisäk­si tämä höräyttää mu­ka­van ryt­mikkääs­ti.
Le­vyn heik­kous on se, että se sisältää vain sinänsä laa­duk­kaan suo­mi­dub­bauk­sen. Rans­kak­si tämä oli­si luo­nut oi­keaa tun­nel­maa, jon­ka osal­taan ta­kaa se, että ta­pah­tu­mat on si­joi­tet­tu it­se sar­ja­ku­van kul­ta-ai­kaan vuo­teen 1976. Sil­loin­han tämä pyö­ri Non Sto­pin­kin si­vuil­la.
Sar­ja­ku­vaan ei ole ha­lut­tu vii­ta­ta al­ku­teks­tien vi­suaa­li­suu­des­sa, mitä voi ih­me­tellä. Syynä saat­ta­vat käyttöoi­keuk­sia kos­ke­vat so­pi­muk­set. Ro­ba sentään saa kre­dii­tit.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva kärsii jonkin verran aliasing-ongelmasta, mutta häiritsevää se on oikeastaan vain rättisitikan säleiköissä. Ääniraita soi dubbauksen ehdoilla hieman keinotekoisesti. Ei ekstroja. (PS)
04/06/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.

Kappas.

Nyt ei näemmä tärppejä löytynyt. Mitä jos tsekkaisit saman genren uusimpia elokuvia?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy