Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Lincoln

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

On vai­kea ar­vioi­da, kuin­ka tark­kaan pe­ru­sa­me­rik­ka­lai­nen kat­so­ja tietää, mi­ten lä­hellä or­juu­den jat­ku­mi­nen oli Yh­dys­val­tain sisäl­lis­so­dan jäl­ki­mai­nin­geis­sa.

On vai­kea ar­vioi­da, kuin­ka tark­kaan pe­ru­sa­me­rik­ka­lai­nen kat­so­ja tietää, mi­ten lä­hellä or­juu­den jat­ku­mi­nen oli Yh­dys­val­tain sisäl­lis­so­dan jäl­ki­mai­nin­geis­sa. Ai­na­kin it­sel­le­ni en­ti­senä po­li­tii­kan toi­mit­ta­ja­na Lin­coln-e­lo­ku­van pa­ras an­ti oli huo­ma­ta, kuin­ka vähän tästä maail­ma­his­to­rial­li­ses­ti mer­kittävästä het­kestä lo­pul­ta tietääkään.
Kun po­liit­ti­nen ko­neis­to ko­kee har­vi­nai­sia et­sik­koai­ko­jaan, päätök­sen­te­kijä rii­suu it­sensä hen­ki­ses­ti il­kia­las­to­mak­si. Teo­rias­sa voi­daan ol­la sitä ja tätä mieltä, mut­ta to­tuu­den­het­kellä aja­tus kir­kas­tuu. Tämä vai­he vaa­tii kui­ten­kin hi­ton­mois­ta häm­mentä­mistä taus­ta­ko­neis­tol­ta. Ää­nestäjän jaa­ko­bin­pai­ni on pal­jon hel­pom­pi. On­nek­si. Siitähän edus­mie­hil­le mak­se­taan.
E­lo­ku­van pe­rus­vi­ri­tys on seu­raa­va: neljä vuot­ta rie­hu­neen sisäl­lis­so­dan lop­pu al­kaa häämöttää ja pre­si­dent­ti Lin­coln pelkää or­jien va­paut­ta­mi­sen muut­tu­van po­liit­ti­ses­ti mah­dot­to­mak­si. Tämän ta­kia pre­si­den­tin täy­tyy aloit­taa avus­ta­jien­sa vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta epä­toi­voi­nen syök­sy­syn­ny­tys pe­rus­tus­lain muut­ta­mi­sek­si.
Lin­coln oli it­se mal­til­li­nen kon­ser­va­tii­vi. Hän jou­tui va­kuut­ta­maan puo­lueen­sa hau­kat, mut­ta sa­mal­la hank­ki­maan puo­lel­leen pal­jon pi­demmäl­le me­nevät de­mok­raa­tit. Ja eipä ai­kaa­kaan, niin mus­til­la ja jo­pa nai­sil­la oli ää­nioi­keus. Mut­ta ra­di­kaa­lim­pien toi­ve viedä etelän her­ras­mie­hiltä maat ja man­nut en­tis­ten sor­ret­tu­jen­sa eduk­si ei to­teu­tu­nut. Zim­ba­bwe oli lä­hellä 150 vuot­ta sit­ten.
Jän­nittävä elo­ku­va on hie­man liian pitkä, mut­ta sen an­taa ai­ka hel­pos­ti an­teek­si. Spek­taak­ke­lei­ta on ny­kyään hy­vin vai­kea tehdä tyy­likkääs­ti. Ste­ven Spiel­berg on hää­ri­nyt pal­jon huo­nom­min­kin vii­me vuo­si­na. Da­niel Day-Lewis hoi­taa hy­vin vaa­ti­van roo­lin­sa.
Te­kijöillä on vii­saas­ti va­raa jättää Lin­col­nin mur­ha Ford-teat­te­ris­sa näyttämättä. To­sielämässä on draa­maa tar­peek­si, sillä missä avoau­tos­sa kuo­li myös ta­sa-ar­vo­työtä teh­nyt pre­si­dent­ti J.F. Ken­ne­dy va­jaat sa­ta vuot­ta myö­hem­min? Ford Lin­col­nis­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroissa 80 minuutin dokumentit ja traileri. (PS)
31/05/2013

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 151 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044358469

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy