Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

German Angst

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2015Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: Reel Suspects 
  
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Reel Suspects) ellei toisin mainita.

Elokuva

Sak­sa­lai­nen kau­hue­lo­ku­va on ryö­mi­nyt poh­ja­mu­dis­sa ja pie­nillä bud­je­teil­la ai­na toi­ses­ta maail­man­so­das­ta al­kaen.

Sak­sa­lai­nen kau­hue­lo­ku­va on ryö­mi­nyt poh­ja­mu­dis­sa ja pie­nillä bud­je­teil­la ai­na toi­ses­ta maail­man­so­das­ta al­kaen. Ai­he on help­po se­littää, sa­ke­man­nien it­se jär­jestämät kau­hu­ko­ke­muk­set ovat edel­leen ko­neen vä­li­muis­tis­sa. Pie­nen bud­je­tin kel­la­rie­lo­ku­via tehdään to­ki, mut­ta te­le­vi­sion ja val­tiol­lis­ten ta­ho­jen ra­hoit­ta­maa suur­ta kau­hue­lo­ku­vaa nähdään to­del­la har­vak­sel­taan.
Yh­teis­ra­hoit­tei­nen Ger­man Angst on­nis­tuu näyttämään suu­ren ko­ko­luo­kan elo­ku­val­ta, jo­ta se to­ki on­kin. Ver­ta ja eri­kois­te­hos­tet­ta käy­tetään ker­rak­seen, ku­vat ovat hal­li­tun kau­ka­na kel­la­rie­lo­ku­vien vi­suaa­li­ses­ta il­meestä. Va­li­tet­ta­vas­ti mo­nil­la muil­la osa-a­lueil­la Ger­man Angst pu­toaa aut­ta­mat­ta lähtö­ti­lan­teen­sa ja ta­voit­teen­sa vä­li­maas­toon. Kel­la­ripät­kien in­to­hi­mo ja huu­mo­ri uu­pu­vat. Val­mis­tus­ta­van am­mat­ti­mai­suus muok­kaa fan­ta­sia­kau­hue­lo­ku­vas­ta vä­kinäi­sen.
Kol­meen epi­so­din jaet­tu kol­men oh­jaa­jan elo­ku­va ei si­tou­du lo­pul­li­ses­ti yh­teen, ei edes löyhäs­ti tul­kit­ta­vis­sa ole­van ni­mik­keensä al­le. Jak­sois­sa tois­tu­va pe­lon tee­ma on to­ki läsnä kai­kes­sa kau­hue­lo­ku­vas­sa, Kai­kis­sa pa­la­sis­sa tois­tu­vat su­mui­set uni- ja ta­kau­ma­ku­vat eivät pois­ta to­si­seik­kaa, että kat­so­ja nä­kee kol­me ly­hy­te­lo­ku­vaa. Ku­vaa­ja Sven-Ja­kob En­gel­mann to­sin on­nis­tuu pon­nis­ta­maan ko­meaa jäl­keä jo­kai­seen pa­la­seen.
Kel­la­ri­kau­hun su­per­san­ka­ri Jörg Butt­ge­rei­tin avaus­jak­so Fi­nal Girl näyttää ver­taus- ja ve­ri­ku­val­li­ses­ti tei­ni-ikäi­sen tytön kos­ton isäl­leen. Oh­jaa­jal­le tyy­pil­li­sen verk­kai­ses­ti kas­va­va ah­dis­tus on jäl­leen kä­sillä. Juo­ni on lop­puun ka­lut­tu, Butt­ge­reit te­kee siitä oman raais­ta­van nä­ke­myk­sensä – poik­keuk­sel­li­sen kau­niil­la ku­vil­la to­sin.
E­lo­ku­van tuot­ta­jan Mic­hal Ko­sa­kows­kin oh­jaa­ma toi­nen, ää­rimmäi­sen vä­ki­val­tai­nen Ma­ke a Wish -e­pi­so­di kä­sit­te­lee Nat­si-Sak­san muis­to­jen ja toi­min­ta­mal­lien suo­raa pe­riy­ty­mistä tämänpäiväi­seen ka­tu­ku­vaan. So­dan vir­hei­den tois­tu­mis­ta muo­ka­taan yli­luon­nol­li­sel­la vä­liin­tu­lol­la. Ai­nai­nen haa­ve roo­lien vaih­ta­mi­ses­ta ki­dut­ta­jan ja ki­du­te­tun vä­lillä herä­tetään, se tuo kui­ten­kin uu­sia on­gel­mia. Jak­so on mie­leen­pai­nu­va, mut­ta raa­ki­le­mai­nen.
Päätös­jak­son eroot­ti­nen mys­tee­ri esittää kiel­let­ty­jen in­to­hi­mo­jen ka­val­ka­din, sat­tu­man mah­dol­li­suu­den, sekä ih­mi­sen to­taa­li­sen pak­ko­miel­tei­sen toi­min­nan ää­rimmäis­ten tun­tei­den edessä. And­reas Marsc­hal­lin osuus Al­rau­ne on hal­li­tuin, mut­ta ei elo­ku­vaa yh­teen si­to­va. Va­paut­ta­va­na ele­ment­tinä kah­den edeltäjänsä to­taa­li­sen vää­ryy­den ku­vaa­mi­ses­ta se toi­mii.
Night Vi­sions –­fes­ti­vaa­li esittää elo­ku­van vielä Ma­xi­min kak­kos­sa­lis­sa lauan­tain myöhäi­sil­las­sa 18.4. Oh­jaa­jat ovat pai­kal­la näytök­sessä. (VA)
18/04/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.

Kappas.

Nyt ei näemmä tärppejä löytynyt. Mitä jos tsekkaisit saman genren uusimpia elokuvia?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy