Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

X-Men

Elokuva

Tun­ne­tuim­pia sar­ja­ku­vien su­per­san­ka­rei­ta ovat meillä­kin Bat­man ja Teräs­mies, DC Co­mic­sin luo­muk­set.

Tun­ne­tuim­pia sar­ja­ku­vien su­per­san­ka­rei­ta ovat meillä­kin Bat­man ja Teräs­mies, DC Co­mic­sin luo­muk­set. Toi­nen puu­laa­ki, Mar­vel Co­mics, on se­kin jättä­nyt vai­ku­tuk­sen­sa, eten­kin ame­rik­ka­lais­nuo­ri­son ta­jun­taan. Mar­ve­lin tuo­tok­sis­ta suo­ma­lai­sil­le tu­tuin on Hämähäk­ki­mies, mut­ta mo­net tietävät myös Ih­me­ne­lo­set ja Cap­tain Ame­ri­can. X-Men on täällä vä­hemmän kuu­lu, vaik­ka on il­mes­ty­nyt Suo­mes­sa­kin ni­mellä Ryhmä X.
Sar­ja­ku­vis­sa mu­tan­tit ovat seik­kail­leet jo 38 vuot­ta, mut­ta vas­ta Bryan Sin­ge­rin elo­ku­va X-Men tuo nämä to­tut­tua komp­lek­si­sem­mat fan­ta­sia­hah­mot maail­man­laa­jui­seen va­lo­kei­laan. Mu­tan­tit ovat poh­jim­mil­taan in­hi­mil­li­siä, vaik­ka sa­tun­nai­nen gee­ni­mu­taa­tio on­kin an­ta­nut heil­le jon­kin yli­luon­nol­li­sen voi­man.
Mu­tan­tit kär­sivät eri­lai­suu­des­taan, sillä en­nak­ko­luu­lot kaik­kea nor­mis­ta poik­kea­vaa koh­taan ovat syvällä. Mu­tant­tien uni­ver­su­mis­sa myös pa­hik­sil­la on hyvä syynsä. He­kin tais­te­le­vat oi­keuk­sien­sa puo­les­ta, jos­kin vää­rillä kei­noil­la.
Hy­vien puo­lel­le kuu­lu­vat sak­sikä­ti­nen Wol­ve­ri­ne, nuo­ri Ro­gue, säi­den hal­ti­ja Storm ja tu­li­silmäi­nen Kyk­loop­pi. Kon­nan­kouk­ku­ja puu­has­te­le­vat mm. Sa­pe­li­ham­mas, pitkä­kie­li­nen Sam­mak­ko ja muo­toaan muut­ta­va Mys­ti­que.
Joh­ta­ji­na kum­mal­la­kin ryhmällä on van­ho­ja ä­lypäitä. Star Tre­kin Pat­rick Stewart on nyt pro­fes­so­ri X eli Xa­vier, jo­ka käyttää te­le­paat­ti­sia ky­kyjään pyörä­tuo­lis­ta. Hä­nen ark­ki­vi­hol­li­sen­sa on me­tal­le­ja hal­lit­se­va Mag­ne­to, jo­hon roo­liin oh­jaa­ja on va­lin­nut tyy­pin vas­tai­ses­ti (ja oi­val­ta­vas­ti) edel­li­sen elo­ku­van­sa täh­den, Sir Ian Mc­Kel­le­nin.
X-Men haas­taa Mat­ri­xin
Mu­tant­ti­sa­tu kuu­los­taa hölmöltä, mut­ta elo­ku­va­na X-Men on­nis­tuu. Sitä seu­ra­tes­sa an­taa an­teek­si jo­pa elo­ku­van har­haan­joh­ta­van trai­le­rin ja mitään­sa­no­mat­to­man ju­lis­teen.
34-vuo­tias ame­rik­ka­lai­soh­jaa­ja Bryan Sin­ger nou­si mai­nee­seen elo­ku­val­laan Epäil­lyt, jo­ka oli tai­ta­va, jos­kin yh­den idean va­raan ra­ken­net­tu pa­la­pe­li. Sitä seu­ran­nut Step­hen King-fil­ma­ti­soin­ti Mal­liop­pi­las oli täy­si flop­pi. Uu­tuus sen si­jaan ihas­tut­taa niin sar­ja­ku­van, sci-fi­seik­kai­lun kuin mui­ta­kin hyvän elo­ku­van ystä­viä. Sin­ge­rin kä­sissä X-Me­nistä on tul­lut haus­kem­pi kuin Bla­de Run­ner, jol­le se to­ki on pal­jon vel­kaa. Ke­vyt­kenkäi­nen X-Men on myös kai­kin puo­lin on­nis­tu­neem­pi kuin va­ka­vuut­ta tees­ken­te­levä Mat­rix.
Sin­ge­rin elo­ku­va on tul­vil­laan vi­suaa­li­sia oi­val­luk­sia, yllättä­viä ku­via, jot­ka pal­kit­se­vat kat­so­jan. Sin­ger saa sar­ja­ku­va­maail­man syt­tymään Bat­man- ja Teräs­mies-fil­mejä pa­rem­min. Ihan kuin pai­ne­tus­sa sar­jik­ses­sa, X-Me­nissä ta­pah­tuu kään­ne ”­jo­ka si­vul­la”.
E­lo­ku­van bud­jet­ti on saa­tu py­symään koh­tuul­li­ses­sa 75 mil­joo­nas­sa dol­la­ris­sa käyttämällä vä­hemmän tun­net­tu­ja (lue: vä­hemmän ku­lu­nei­ta) näyt­te­lijöitä. Nai­set ovat su­per­seik­kai­luis­sa jää­neet yleensä vähäl­le huo­miol­le, mut­ta X-ryhmässä Fam­ke Jans­sen (Ja­ne Grey) ja Hal­le Ber­ry (S­torm) saa­vat pä­teä mies­ten rin­nal­la. Ve­toa­vin on kui­ten­kin mu­tant­ti­no­vii­si Ro­gue eli An­na Pa­quin, jon­ka muis­tam­me Os­ca­rin ar­voi­ses­ta si­vu­roo­lis­ta suo­sik­kie­lo­ku­vas­sa Pia­no.
Hie­no­va­rais­ta saar­naa
Ro­gue-tytön pu­na­hilk­ka­vael­lus si­joit­taa ta­ri­nan paik­kaan­sa et­si­vien nuor­ten maail­maan. Ame­rik­ka­lai­nen val­ta­vir­ran tei­nie­lo­ku­va on har­voin on­nis­tu­nut esittämään ir­ral­li­suu­den ja yk­sinäi­syy­den tun­tei­ta yhtä säväyttäväs­ti (Kauf­ma­nin The Wan­de­rers – Vael­ta­jat tu­lee mie­leen.) Sin­ger käyttää Pa­qui­nin herk­kiä kas­vo­ja tai­ta­vas­ti elo­ku­van­sa par­haak­si.
X-Men ki­teyttää tee­man­sa jo al­ku­met­reillä, ta­ri­nan oma­peräi­sessä avauk­ses­sa so­dan ai­kai­sel­la puo­la­lai­sel­la kes­ki­tys­lei­rillä. Sa­ma pel­ko, in­ho ja vi­ha, jo­ka te­kee mu­tan­teis­ta eris­tet­tyjä, pois­sul­jet­tu­ja hyl­kiöitä, on koh­dis­tu­nut myös to­sielämän ”e­ri­lai­siin”: juu­ta­lai­siin, sai­rai­siin, sek­suaa­li­siin vä­hem­mistöi­hin, eri us­koi­siin tai eri vä­ri­siin ih­mi­siin. Ja koh­dis­tuu yhä.
Toh­to­ri Xa­vie­rin kou­lu, ”­Mu­tant High”, kel­puut­taa li­ha­vat ja lai­hat kai­kis­sa sa­teen­kaa­ren sä­vyissä. Tässä Sin­ger kan­taa ul­jaas­ti sa­maa soih­tua kuin edes­men­nyt oh­jaa­ja Jo­seph Lo­sey su­vait­se­vai­suu­des­ta ker­to­vas­sa klas­si­kos­saan Vih­reä­tuk­kai­nen poi­ka. X-Me­nin joh­don­mu­kai­nen sa­no­ma kun­nioit­taa viih­teel­li­syy­dessään­kin kat­so­jan ä­lyk­kyyttä ja jättää hie­no­va­rai­ses­ti ti­laa omal­le hok­saa­mi­sel­le.
To­ki fil­min voi niellä pelkkänä seik­kai­lu­na­kin, ja sel­lai­se­na se on en­si­luok­kai­nen. Toi­sin kuin Mat­ri­xis­sa, tek­niik­kaa ei nyt käy­tetä so­kai­se­maan ja hämäämään, vaan näyttämään enemmän. Efek­tit ovat ker­to­muk­sen pal­ve­luk­ses­sa ja X-Men toi­mii kuin pa­ran­ta­va sa­tu, jän­ni­tystä säästämättä, mie­li­ku­vi­tuk­ses­ta tin­kimättä. (HB)

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2000Kesto: minuuttia
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy