Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Bob & Carol & Ted & Alice

Elokuva

Hel­sin­kiläi­nen Vi­va Ero­ti­ca -e­lo­ku­va­fes­ti­vaa­li on kas­va­nut vii­den vuo­den ikään.

Hel­sin­kiläi­nen Vi­va Ero­ti­ca -e­lo­ku­va­fes­ti­vaa­li on kas­va­nut vii­den vuo­den ikään. Hy­vei­den pesäk­keenä toi­mi­va WHS Teat­te­ri Union kii­hot­taa ero­tii­kannälkäi­sen juh­la­kan­san huip­puun­sa la­ji­tyy­pin merk­ki­teok­sil­la. Fes­ti­vaa­lioh­jel­mis­to lii­kus­ke­lee häm­mentä­vistä avant­gar­dis­tis­ta kel­la­ri­vi­deois­ta lä­hemmäs val­ta­vir­ran lai­ta­mia.
50-vuo­tis­syn­tymäpäiväänsä viettävä Bob & Ca­rol & Ted & Ali­ce edus­taa ka­ta­lo­gin hel­poim­min lä­hes­tyttävää päätä — vaik­ka tee­man­sa ki­pe­riä ovat­kin. Vuo­den 1969 Hol­lywood-yllä­tys­me­nes­tys on vai­pu­nut elo­ku­vien un­ho­laan ai­heet­ta. Ai­noas­ta Suo­men te­le­vi­sioe­si­tyk­sestä on 42 vuot­ta. Uni­ver­sa­lin vuon­na 2005 le­vittämä DVD-jul­kai­su lie­nee ka­don­nut keräi­lijöi­den kä­siin.
1960-lu­vun sek­suaa­li­nen va­pau­tu­mi­nen on tässä ja nyt. Nuo­ret pa­rit ha­keu­tu­vat vie­rai­siin sän­kyi­hin. Mikä­li pi­poa ki­ristää, tar­jol­la on hen­kis­ty­mistä jos jon­kin­lai­siin tar­pei­siin. Ko­ti­rou­va Ca­rol elo­ku­vaoh­jaa­ja­na toi­mi­van mie­hensä Bo­bin ke­ra on vai­kut­tu­nut uu­sis­ta aja­tus­mal­leis­ta.
Myö­hem­millä me­nes­tys­ko­me­dioil­la (Har­ry ja Ton­to, Neuk­ku New Yor­kis­sa) mai­net­ta kerän­nyt Paul Ma­zurs­ky tart­tuu esi­kois­pitkässään konk­reet­ti­ses­ti ajan hen­keen. Oh­jaa­ja kä­sit­te­lee avoi­men sek­suaa­li­suu­den muas­saan tuo­mia tun­tei­ta ke­peän avoi­mes­ti. Avio­ri­kok­sen etiik­kaa pui­daan kes­kus­te­lun kaut­ta. Puo­li­son pettä­mi­sen ai­heut­ta­mat mo­lem­min­puo­li­set tun­ne­ti­lat lie­nevät tut­tu­ja. Suu­ris­ta tun­teis­ta huo­li­mat­ta, Ma­zurs­ky ei vai­vau­du mo­ra­li­soi­maan suun­taan jos toi­seen­kaan.
Sa­mal­la elo­ku­va pu­ree ham­paan­sa helläs­ti por­va­ris­ton pa­ka­roi­hin. Nau­raes­sa ham­paat pal­jas­tu­vat mut­ta hy­my on ihas­tut­ta­van epäai­toa.
Re­hel­li­sen haus­ka mo­raa­li­tut­kiel­ma esi­tet­tiin suo­mek­si teks­ti­te­tyltä 35-mil­li­seltä fil­miltä. Ai­ka­kau­ten­sa heh­ku on säi­ly­nyt ke­lo­jen pin­nal­la täy­del­li­senä. On on­ni­tel­ta­va fes­ti­vaa­lin tai­teel­lis­ta joh­toa tästä nos­tos­ta. (VA)
27/04/2019

Traileri

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 1969Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: Viva Erotica! 
  
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy